(תקרת גובה ההשלמה בעבר)
(נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:)
שורה 47: שורה 47:
  
 
{{דוגמה|  
 
{{דוגמה|  
* החל מיום 01.06.2018  נכה מלחמה המוכר לפי חוק נכי המלחמה בנכות של 50% וסך הכנסותיו נמוך מ 9,645.09 ש"ח  בחודש ( כולל הקצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה),  זכאי להשלמת הקצבה החודשית עד לסכום זה.
+
* החל מיום 01.06.2018  נכה מלחמה המוכר לפי חוק נכי המלחמה בנכות של 50% אשר סך הכנסותיו נמוך מ 9,645.09 ש"ח  בחודש ( כולל הקצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה),  זכאי להשלמת הקצבה החודשית עד לסכום זה.
 
*אם  הכנסתו החודשית של נכה המלחמה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש, כולל התגמול החודשי הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי להשלמת הכנסה בסכום של  4,645.09 ש"ח  ש"ח בחודש.}}
 
*אם  הכנסתו החודשית של נכה המלחמה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש, כולל התגמול החודשי הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי להשלמת הכנסה בסכום של  4,645.09 ש"ח  ש"ח בחודש.}}
  

גרסה מ־11:51, 5 במאי 2019

הקדמה:

תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה
התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות
החל מחודש יוני 2018 , זכאים נכי המלחמה בנאצים בעלי אחוזי נכות של 50% להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של 9,645.09 ש"ח
נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך
נכי המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים ל תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.

מי זכאי?

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו מעל ל- 50% והכנסתו נמוכה מסך של 9,444.09 ש"ח.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של נכה המלחמה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
 • יילקחו בחשבון הכנסותיו של נכה המלחמה כולל תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים, קצבאות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת מכל מקור שהוא .
 • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל נכה המלחמה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של נכה המלחמה.

גובה התגמול

נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש אפריל 2019 , רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018, באופן שתקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על 9,645.09 ש"ח.
 • * ההפרשים בין התשלומים ששולמו מיום 01.06.2018 ועד לחודש אפריל 2019, ישולמו במהלך חודש אפריל 2019.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) כפי שנקבעה באפריל 2019, רטרואקטיבית החל מיום 01.06.2018 9,645.09 ש"ח
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 9,444.09 ש"ח
דוגמה
 • החל מיום 01.06.2018 נכה מלחמה המוכר לפי חוק נכי המלחמה בנכות של 50% אשר סך הכנסותיו נמוך מ 9,645.09 ש"ח בחודש ( כולל הקצבה מהרשות לזכויות ניצולי השואה), זכאי להשלמת הקצבה החודשית עד לסכום זה.
 • אם הכנסתו החודשית של נכה המלחמה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש, כולל התגמול החודשי הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי להשלמת הכנסה בסכום של 4,645.09 ש"ח ש"ח בחודש.

נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר

 • נכי המלחמה בנאצים 'בעלי 60 אחוז נכות ויותר זכאים החל מחודש יוני 2018 (כפי שנקבע רטרואקטיבית באפריל 2019) לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:
דוגמה
תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לניצול שואה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 9,645.09 ש"ח בתוספת 5% מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים.
 • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בערך של 47.8301 ובסה"כ 3,108.95 =47.8301X65 .
 • 5% מהתגמול הרגיל הנם 155.44 =3,108.95X5%
 • תקרה ההשלמה לתגמול הנה 9,800.53 ש"ח= 9,645.09+ 155.44
נכה המלחמה שהכנסתו החודשית הנה 6,000 ש"ח (כולל קצבה לנכה מלחמה ממשרד האוצר), יהיה זכאי, לתוספת תגמול מוגדל לפי הכנסה בסך 3,800.53 ש"ח (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 9,800.53 ש"ח והכנסתו החודשית בסך 6,000 ש"ח.)

תקרת גובה ההשלמה בעבר

תהליך מימוש הזכות

 • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
 • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו :03-5682691 , 03-5682665
 • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
  • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
  • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
  • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
  • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
  • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: opc@mof.gov.il מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות