{{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded|זכות}} {{Expansion depth limit exceeded|תוכן= {{Expansion depth limit exceeded| מידע = תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה | חשוב = התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות | פיצוי= נכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול זה, בעלי אחוזי נכות של 50% זכאים להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח |פיצוי 2=נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך |חשוב2= | חשוב3= נכי המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים ל תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים | ממשל= לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה }} }} {{Expansion depth limit exceeded| 1=טופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה | 2= טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה }} {{Expansion depth limit exceeded| נכי המלחמה בנאצים | זכויות ניצולי שואה | תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים | תגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים }} {{Expansion depth limit exceeded}} תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.

Expansion depth limit exceeded

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא מעל - 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
  • תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי מוגדל לפי הכנסה. אם הכנסותיו של נכה המלחמה נמוכות מהתקרה, אזי ישולם לו תגמול מוגדל לפי הכנסה בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין הכנסותיו. ( התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שתגמול זה לא נמוך מגובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי נכה המלחמה.
  • בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים לתגמול מוגדל לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
  • התגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול מוגדל לפי הכנסה
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

Expansion depth limit exceeded Expansion depth limit exceeded

50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.08.2019 {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח
תקרת ההכנסה החל מיום 01.06.2018 ועד ליום 31.07.2019 (כפי שנקבעה באפריל 2019) 9,645.09 ש"ח

{{Expansion depth limit exceeded| 1=

 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ש"ח לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח בחודש.
 • מאחר והכנסתו החודשית של ניצול השואה עומדת על 5,000 ש"ח בחודש יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} - 5000}} ש"ח ( (לפי החישוב: 5000 - {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח)}}
 • אילו לא היה זכאי נכה המלחמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה, אלא לתגמול רגיל בלבד, קצבתו הייתה עומדת על סך {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*50}} ש"ח (לפי החישוב: 50 X{{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח).

Expansion depth limit exceeded

 • נכי המלחמה בנאצים 'בעלי 60 אחוז נכות ויותר זכאים החל מחודש אוגוסט 2019 לתגמול המהווה השלמה לסך הכנסותיהם עד לגובה התקרה, כמפורט להלן:

{{Expansion depth limit exceeded|1= תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על {{Expansion depth limit exceeded|{{Expansion depth limit exceeded}} }} ש"ח בתוספת 5% מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים.

 • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך{{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח ובסה"כ {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*65}} ש"ח (לפי החישוב: 65 × {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded}} ש"ח).
 • 5% מהתגמול הרגיל הינם {{Expansion depth limit exceeded| 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}} (לפי החישוב: 5% מתוך {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}}*65}}).
 • תקרה ההשלמה לתגמול הנה {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} + 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}} ש"ח = {{Expansion depth limit exceeded|{{Expansion depth limit exceeded}} }} + {{Expansion depth limit exceeded| 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}}

ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על 5,000 ש"ח לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של {{Expansion depth limit exceeded|{{Expansion depth limit exceeded}} + 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65 - 5000}} ש"ח (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} + 0.05*{{Expansion depth limit exceeded}}*65}} ש"ח והכנסתו החודשית בסך 5,000 ש"ח).}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

 • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
 • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת.ד. 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
 • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
  • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
  • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
  • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
  • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
  • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.

{{Expansion depth limit exceeded}}

Expansion depth limit exceeded

{{Expansion depth limit exceeded|רשימה=}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded {{Expansion depth limit exceeded|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded

Expansion depth limit exceeded