הקדמה:

בן זוג של יולדת שנקבעה לה דרגת אי-כושר השתכרות של 100% ושאינה מסוגלת לטפל בתינוק, עשוי להיות זכאי לתגמול בשיעור דמי לידה, אם הפסיק לעבוד על-מנת לטפל בתינוק
התגמול לא ישולם עבור תקופה שבה משולמים דמי לידה
בן הזוג עשוי להיות זכאי גם לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

בן זוג של יולדת נכה, שעל-פי אישור רפואי אינה מסוגלת לטפל בתינוק שנולד להם, עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד אם הפסיק לעבוד על-מנת לטפל בתינוק.

 • סכום התגמול, המחושב בהתאם להכנסת בן הזוג, זהה לשיעור דמי לידה.
 • התגמול משולם למשך תקופה של 14 שבועות.

מי זכאי?

 • התגמול ישולם לבן הזוג (בני זוג נשואים או ידועים בציבור), כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:​
  1. היולדת זכאית למענק לידה.
  2. ליולדת נקבעה דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 100%.
  3. בהתאם לחוות דעת רפואית, היולדת אינה מסוגלת לטפל בתינוק בשל נכותה.
  4. בן הזוג הוא עובד שכיר או עצמאי, שהפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בתינוק.
  5. בן הזוג שילם כעצמאי, או שולמו מהכנסתו כשכיר, דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 חודשים, או 15 חודשים מתוך 22 חודשים, לפני היום שבו הפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בתינוק.
טיפ
בן זוג של יולדת שאינה מסוגלת לטפל בתינוק בגלל נכות או מחלה עשוי להיות זכאי לדמי לידה - ללא התניה בקביעה של דרגת אי כושר לבת הזוג.

תהליך מימוש הזכות

שיעור התגמול

 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה השכר ברוטו של העובד/ת שלפיו שולמו דמי ביטוח לאומי, ועד לסכום המקסימלי של 1,481.33 ש"ח ליום, נכון לשנת 2019. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה:
  • דמי הלידה ליום מחושבים על-פי מלוא השכר (ברוטו) של העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב–90, או על-פי מלוא השכר ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.
 • לעובד/ת עצמאי/ת:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן.
  • תחילה ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות שהעובד/ת שילמ/ה למוסד לביטוח לאומי, ועם קבלת השומה יחושבו דמי הלידה שוב על בסיס ההכנסה הגבוהה מבין שתי האפשרויות.
 • למי שהם גם שכירים וגם עצמאים ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם כפי שפורט לפני כן (עד לסכום המקסימלי ליום), בתנאי שצברו בנפרד תקופות זכאות מעבודתם כשכירים ומעבודתם כעצמאים.
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה ובנוסף החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.
 • לעובדת שהייתה בשמירת הריון:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי שכרה/הכנסתה של העובדת לפני שהפסיקה את העבודה בשל שמירת ההריון.
  • אם לפני שמירת ההריון העובדת לא צברה די חודשי עבודה לצורך הזכאות לדמי לידה, והתקופה של שמירת ההריון צורפה לצורך חישוב הזכאות, דמי הלידה יחושבו בהתאם לסכומי הגמלה לשמירת הריון שקיבלה בתקופה זו.

תשלום הפרשים לדמי לידה


חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים