הקדמה:

מקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות, או שהכנסתם החודשית נמוכה מהסכומים שיפורטו להלן, זכאים לתשלום תוספת השלמת הכנסה
קבלת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה מזכה בהנחות והטבות שונות
ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל שירותי ייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה משולמת למקבלי קצבת זיקנה שאין להם הכנסות נוספות, או שהכנסותיהם נמוכות.

 • קבלת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה מזכה בהנחות והטבות (ראו פרטים בהמשך).
 • הסכום המשולם (קצבת זיקנה בתוספת הבטחת הכנסה) משתנה בהתאם לגיל המבוטח.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת זיקנה העומד בתנאים הבאים:
  • סכום קצבת הזיקנה הכולל (או סכום קצבאות הזיקנה של שני בני זוג), לרבות תוספת ותק, תוספת דחיית קצבה וסכומי הכנסות נוספות שיש לו, אם ישנן (על-פי חישוב מסוים), לא עולה על הסכומים המפורטים בטבלה בהמשך.
  • הוא תושב ישראל (בתנאים מסוימים ניתן לקבל תוספת השלמת הכנסה גם בעת שהות בחו"ל).
  • הוא אינו חבר קיבוץ/מושב שיתופי, ואינו הורה עובד של חבר קיבוץ/מושב שיתופי (אם כי בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לחבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי).
  • אין בבעלותו או בבעלות בן/בת זוגו רכב, למעט במקרים המפורטים בערך זכאות לגמלת הבטחת הכנסה ובעלות על רכב.
  • אין לו או לבן/לבת זוגו כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי, או במקרים שיפורטו להלן לגבי הכנסות נוספות:

הכנסות המשפיעות על הזכאות

הכנסה נוספת מפנסיה

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום הכנסה נוספת מפנסיה (ברוטו) אינו עולה, או עולה רק במעט, על:
  • 1,230 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,204 ש"ח, 1,182 ש"ח ו-1,148 ש"ח בשנים שלפני כן).
  • 1,940 ש"ח לזוג, נכון ל-01.01.2016 (1,898 ש"ח, 1,863 ש"ח ו-1,810 ש"ח לפני כן).
דוגמה
בני זוג המתקיימים מפנסיה בסך 1,800 ש"ח ומקצבת זיקנה, זכאים לקיצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה בסך 4,706 ש"ח. סך הכנסותיהם (קצבה+השלמת הכנסה+פנסיה) יהיה 6,506 ש"ח לחודש.

הכנסה נוספת מעבודה

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד הכנסה נוספת מעבודה (ברוטו) אינו עולה, או עולה רק במעט, על:
  • 1,893 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח ו- 1,766 ש"ח בשנים שלפני כן).
  • 2,271 ש"ח לזוג, נכון ל-01.01.2016 (2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח ו-2,119 ש"ח לפני כן).

הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה (ברוטו) אינו עולה, או עולה רק במעט, על:
  • 1,893 ש"ח לחודש ליחיד, נכון ל-01.01.2016 (1,852 ש"ח, 1,818 ש"ח ו- 1,766 ש"ח בשנים שלפני כן).
  • 2,271 ש"ח לזוג, נכון ל-01.01.2016 (2,222 ש"ח, 2,181 ש"ח ו-2,119 ש"ח לפני כן).

חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש

 • הזכאות להשלמת הכנסה נשארת כל עוד סכום כל ההכנסות ממקורות אלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על סכומי הקצבה עם התוספת המפורטים בטבלה בהמשך (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, למעט דירת המגורים).

פיקדון כספי ("נכס פיננסי")

 • פיקדון בסכום שאינו עולה על 34,592 ש"ח ליחיד, נכון ל-2016 (33,948 ש"ח לפני כן) ו- 51,888 ש"ח לזוג (50,922 ש"ח לפני כן) לא ישפיע על הזכאות להשלמת הכנסה.
 • מפיקדון בסכום גבוה יותר, יופחת הסכום שצויין לעיל (שאינו משפיע על הזכאות) משוויו המלא של הפיקדון, יחושב שיעור הריבית (2.6%, נכון לשנת 2016) והתוצאה תחולק ב-12. הסכום שיתקבל הוא ההכנסה החודשית שתילקח בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה.
דוגמה
 • בני זוג שיש להם פיקדון כספי בסך 80,000 ש"ח.
 • 51,888 ש"ח מתוך הפיקדון לא ישפיעו על הזכאות.
 • ההפרש - 28,112 (80,000 פחות 51,888) יוכפל בשיעור הריבית (2.6%) ויחולק ב-12. התוצאה - 60.90 ש"ח היא הסכום שייחשב כהכנסה חודשית מהפיקדון.
 • בפיקדון כספי ששוויו 100,000 ש"ח ומעלה, תחושב ההכנסה (בנוסף לחישוב הראשוני שצויין לעיל), לפי הרכב המשפחה, גיל התובע ושווי הפיקדון, בחלוקה ל- 3 מדרגות. ככל ששווי הפיקדון גבוה מ-100,000 ש"ח, שיעור הריבית לכל מדרגה עולה. ההכנסה שתילקח בחשבון לצורך חישוב הזכאות תהיה סכום החישוב הראשוני בצירוף סך כל הסכומים שיתקבלו משיעור הריבית לכל מדרגה במצטבר.

נכס נדל"ן

 • בהכנסה מנכס נדל"ן יחושב תחילה כהכנסה חודשית אחוז מסוים משווי הנכס שיחולק ב-12, בהתאם לסוג הנכס:
  • לנכס חקלאי - 0% משווי הנכס.
  • לנכס מגורים - 3% משווי הנכס.
  • לנכס מסחרי - 5% משווי הנכס.
 • בשלב השני, על חלק הנכס העולה על 250,000 ש"ח (נכון ל-9/12) בכל סוגי הנכסים, יחושב שיעור נוסף (על-פי ייעוד/סוג הנכס, הרכב המשפחה וגילו של התובע) שיחולק ב- 12 (בהתאם למפורט בתוספת לתקנות).

תהליך מימוש הזכות

סכומי קצבת זיקנה עם תוספת השלמת הכנסה

 • סכומי קצבת הזיקנה עם תוספת השלמת הכנסה, החל מיום 01.12.2015:
מצב משפחתי עד גיל 70 מגיל 70 עד גיל 80 מגיל 80 ומעלה
יחיד/ה 2,981 ש"ח 3,042 ש"ח 3,151 ש"ח
זוג 4,706 ש"ח 4,808 ש"ח 4,980 ש"ח
יחיד/ה + ילד 5,028 ש"ח 5,130 ש"ח 5,303 ש"ח
יחיד/ה + 2 ילדים 5,962 ש"ח 6,064 ש"ח 6,237 ש"ח
זוג + ילד 5,640 ש"ח 5,742 ש"ח 5,915 ש"ח
זוג + 2 ילדים 6,574 ש"ח 6,677 ש"ח 6,849 ש"ח

ערעור

הטבות נלוות

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

מקורות