הקדמה:

תוספת תלויים משולמת עבור בני זוג וילדים של מקבלי קצבת נכות כללית בהתאם לכללי הזכאות
למידע על התוספת לבני זוג וילדים באתר המוסד לביטוח לאומי
לפרטים נוספים, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


תוספת תלויים היא תוספת המשולמת עבור בני זוג וילדים של מקבלי קצבת נכות כללית בהתאם לכללי הזכאות שיפורטו להלן.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות כללית שיש בו תלויים:
  • הורה לילדים יקבל תוספת בעבור שני הילדים הראשונים.
  • אם הכנסת בן/בת הזוג של מקבל הקצבה אינה עולה על 57% מהשכר הממוצע, כלומר נמוכה מ- 5,181 ש"ח (נכון ליום 01.01.2014), תשולם תוספת בעד בן/בת הזוג.
 • עקרת בית המקבלת קצבת נכות כללית זכאית לתוספת עבור הילדים, אך אינה זכאית לתוספת עבור בן זוגה.
 • בני-זוג מאותו מין נחשבים כ"בני זוג" לעניין זה, ויהיו זכאים להטבה אם הם עומדים בשאר התנאים.

שיעורי התוספת (מעודכן ליום 01.01.2014)

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות מלאה (בשיעור 100% או 75%), זכאי לתוספת בשיעור מלא.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות חלקית (בשיעור 74% או 65% או 60%), יהיה זכאי לתוספת תלויים חלקית, בהתאם לחלקיות הדרגה.
 • בעל דרגת נכות חלקית שעובד, והכנסתו מעבודה עולה על 21% מהשכר הממוצע (מעל 1,909 ש"ח נכון ליום 01.01.2014), יהיה זכאי לתוספת מלאה (כפי שמשולמת לדרגת נכות מלאה).

תוספת עבור כל ילד (עד שני ילדים)

דרגת נכות סכום התוספת
מלאה 937 ש"ח
74% 693 ש"ח
65% 609 ש"ח
60% 562 ש"ח

תוספת עבור בן/בת זוג

דרגת נכות סכום התוספת
מלאה 1,172 ש"ח
74% 867 ש"ח
65% 762 ש"ח
60% 703 ש"ח

הפחתה בשל הכנסות

 • מקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסות שלא מעבודה או, במקרים מסויימים, מעבודה - ינוכו מקצבתם הסכומים המפורטים בהמשך.
 • בכל מקרה, הפחתה בשל הכנסות תיעשה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד (2,342 ש"ח, נכון ליום 01.01.2014).
 • למי שמשולמת תוספת לקצבה, תיעשה ההפחתה רק מסכום הקצבה שעולה על סכום קצבה מלאה ליחיד + סכום התוספת לקצבה.

הכנסות מעבודה

 • מי שמקבלים תוספת תלויים לקצבת נכות על פי הכללים שהיו לפני כניסת חוק לרון ויש להם הכנסה מעבודה, ינוכו מקצבתם 60% על סכום ההכנסה שמעל 40% מהשכר הממוצע (3,636 ש"ח, נכון ליום 01.01.2014).

הכנסות שלא מעבודה

 • מקבלי תוספת תלויים שיש להם הכנסה שלא מעבודה (כגון הכנסה מרכוש או מפנסיה), ינוכה מקצבתם כל סכום ההכנסה.
דוגמה
מקבל קצבת נכות נשוי עם שני ילדים, הזכאי לתוספת תלויים בסך 3,046 ש"ח (1,172 ש"ח עבור בת הזוג ו-937 ש"ח עבור כל ילד), משכיר דירה. היות ויש לו הכנסה בסך 1,500 ש"ח מהשכרת הדירה, יקוזז סכום זה מתוספת התלויים. סכום התוספת שיקבל יהיה על כן 1,546 ש"ח.

חשוב לדעת

 • ישנה אפשרות שבן/בת הזוג יקבל את התוספת ישירות לחשבון הבנק שלו.
 • לשם כך, עליו לפנות בכתב אל המוסד לביטוח לאומי, ולציין את שם הבנק, כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר התוספת.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים