הקדמה:

החל מינואר 2017 תיפתח תכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 הזכאים לקצבת ילדים
במסגרת התכנית המוסד לביטוח לאומי יפקיד מדי חודש 50 ש"ח עבור הזכאים
בנוסף, יפקיד המוסד לביטוח לאומי תשלומים רטרואקטיביים למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בין מאי 2015 לדצמבר 2016
הורים רשאים להפקיד מדי חודש לתכנית החיסכון 50 ש"ח נוספים שיועברו לחיסכון מתוך קצבת הילדים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

החל מינואר 2017 תיפתח תכנית חיסכון אישית לילדים עד גיל 18 הזכאים לקצבת ילדים.

 • במסגרת התכנית, יופקדו עבור הילדים מדי חודש 50 ש"ח על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • ההורים שמקבלים את קצבת הילדים יוכלו לבחור אם לנהל את החיסכון בקופת גמל או בבנק, ואת מסלול ההשקעה.
 • הורים שיבחרו בכך, יוכלו להוסיף מדי חודש לתכנית החיסכון 50 ש"ח מתוך קצבת הילדים, ובכך להכפיל את סכום החיסכון המצטבר (כלומר הסכום יעמוד על 100 ש"ח בחודש, ו- 1,200 ש"ח בשנה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך נובמבר 2016, המוסד לביטוח לאומי שלח להורים הודעה על קופות הגמל והבנקים שנבחרו לנהל את החיסכון ועל ערוצי השירות שבאמצעותם ההורים יוכלו לבחור את הגוף החוסך.
 • בהתאם לבחירת ההורים, ייפתחו על שמו של הילד חשבון חיסכון או קופת גמל להשקעה (אם ההורים לא הודיעו על בחירתם במהלך תקופת הבחירה, תיפתח לילד קופת גמל או חיסכון בנקאי בהתאם לברירת המחדל ובהתאם לגילו של הילד).
 • המוסד לביטוח לאומי יעביר מדי חודש 50 ש"ח לחשבון החיסכון או לקופת הגמל (בהתאם לבחירת ההורים).
 • תשלומים רטרואקטיביים בסך 50 ש"ח לחודש יופקדו למי שהיו זכאים לקצבת ילדים בתקופה שבין מאי 2015 לדצמבר 2016.
 • בכל שנה, עד ל-1 במרס, הבנק או קופת הגמל המנהלים את החיסכון ישלחו להורים דיווח עדכני על ההפקדות ורווחי התכנית עבור כל אחד מהילדים.

שינוי מסלול החיסכון או ההשקעה

 • כל מי שחוסך בתכנית "חיסכון לכל ילד" בקופת גמל רשאי בכל עת לשנות את מסלול ההשקעה ואפילו להחליף את קופת הגמל לקופת גמל אחרת שהיא חלק מתכנית חיסכון לכל ילד.
 • במקרה שכספי החיסכון של התכנית מושקעים בחיסכון בנקאי ניתן לבצע שינויים רק אם מסלול החיסכון הוא מסלול עם תחנות יציאה ורק במועדי התחנות שנקבעו.
 • למידע נוסף ראו שינוי מסלול חיסכון או מסלול השקעה בתכנית "חיסכון לכל ילד".

משיכת כספי החיסכון וקבלת מענק

 • במלאת לילד 18 שנים:
  • המוסד לביטוח לאומי יפקיד לחיסכון מענק משיכה בסך 500 ש"ח.
  • כספי החיסכון שנצברו והמענק יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
 • במלאת לילד 21 שנים:
  • אם כספי החיסכון (כולם או חלקם) לא יימשכו לפני שמלאו לילד 21 שנה, המוסד לביטוח לאומי יפקיד לחיסכון מענק משיכה נוסף בסך 500 ש"ח (בנוסף על המענק שהפקיד בעת שהילד היה בן 18).
  • הילד יהיה רשאי למשוך את כספי החיסכון והמענק ללא אישור ההורה.
 • משיכת החיסכון בשל מצב רפואי של הילד לפני גיל 18:
  • משיכת סכום החיסכון לפני גיל 18 תתאפשר רק בשל מצב רפואי העלול להביא לפגיעה בחייו, בגופו או בנפשו של הילד, ולטובת מימון צרכיו הרפואיים בלבד.
  • לשם כך, יש צורך באישור שניתן על-ידי רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי להורהו של הילד או למי שמקבל עבורו את קצבת הילדים.
  • למי שאושרה משיכת הסכום לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי, יועבר מענק המשיכה הראשון (בסך 500 ש"ח) לחשבון שבו מנוהל סכום החיסכון הצבור הכולל. הילד יהיה זכאי למענק המשיכה בעת משיכת סכום החיסכון הצבור הכולל.
  • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.
 • משיכת סכום החיסכון במקרה שהילד נפטר לפני גיל 18:
  • במקרה של פטירת ילד ששולמה עבורו קצבת ילדים, המוסד לביטוח לאומי יפקיד לתכנית החיסכון סכום חודשי של 50 ₪ בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן.
  • בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.
  • למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" כשהילד נפטר.
 • משיכה לאחר גיל הפרישה


* למידע נוסף על משיכת הכספים ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד".

תשלום דמי ניהול

 • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על-ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21.
 • לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מתוך חשבון החיסכון.

מס רווחי הון על הרווחים שנצברו בתכנית

חשוב לדעת

 • התשלום על-ידי המוסד לביטוח לאומי לתכנית החיסכון הוא בנוסף לתשלום קצבת ילדים.
 • סכומי ההפקדות הרגילות וההפקדות הנוספות בתכנית החיסכון אינם כפופים לקיזוזים או להפחתות בגין חובות של ההורים לביטוח הלאומי.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים