מענק התמדה למסיימי קורסים להכשרה מקצועית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

בוגרי קורסים להכשרה במקצועות נדרשים העובדים במקצוע שלמדו בקורס עשויים להיות זכאים למענק כספי
המענק הוא בשיעור של עד 6,000 ש"ח למי שעובד במקצוע 3 חודשים לפחות ועד 11,000 ש"ח למי שעובד במקצוע 12 חודשים לפחות
מי ששולמו לו דמי קיום בתקופת הקורס יהיה זכאי לתשלום כולל של עד 14,000 ש"ח לשני המענקים יחד (קיום + התמדה)
יש להגיש את הבקשה למענק לא יאוחר מתום 23 חודשים ממועד סיום הקורס
למידע נוסף, ראו מבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לשנת 2017 וכן מענק התמדה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

בוגרי קורסים להכשרה מקצועית במקצועות נדרשים העובדים במקצוע שאותו למדו בהיקף של 70 שעות חודשיות לפחות עשויים להיות זכאים למענק התמדה.

 • התמיכה ניתנת לבוגרי קורסים שהתקיימו באישור ובפיקוח האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • מי שעבד במקצוע שלמד בקורס במשך 3 חודשים (כשכיר או כעצמאי), זכאי למענק עד לסכום של 6,000 ש"ח, באופן יחסי לאחוז משרתו.
 • מי שעבד במקצוע שלמד בקורס במשך 12 חודשים (כשכיר או כעצמאי), זכאי למענק עד לסכום של 11,000 ש"ח, באופן יחסי לאחוז משרתו (אם הוא כבר ניצל את זכאותו לקבלת תמיכה בתום 3 חודשי עבודה, הוא יהיה זכאי לקבלת ההפרש עד לסכום של 5,000 ש"ח).
 • "משרה מלאה" נחשבת משרה שהיקפה 140 שעות עבודה לפחות בממוצע לחודש.
 • "משרה חלקית" נחשבת משרה שהיקפה בין 70 ל- 139 שעות בממוצע חודשי.
דוגמה
 • בוגר קורס במקצוע נדרש החל לעבוד במקצוע שלמד בקורס בהיקף של 105 שעות לחודש בממוצע.
 • כעבור 3 חודשי עבודה, הוא הגיש בקשה וקיבל מענק בשיעור של 75% (105 חלקי 140) מ- 6,000 ש"ח, כלומר 4,500 ש"ח.
 • לאחר שהמשיך לעבוד במקצוע באותו היקף משרה וסיים 12 חודשי עבודה, הוא הגיש בקשה נוספת למענק.
 • במקרה זה סכום המענק עבור 12 חודשים הוא 75% מ- 11,000 ש"ח, כלומר 8,250 ש"ח.
 • מכיוון ששולם לו כבר מענק בסך 4,500 ש"ח לאחר 3 חודשים, הוא יקבל כעת את ההפרש בסך 3,750 ש"ח (8,250 פחות 4,500).
 • מי ששולמו לו דמי קיום בתקופת לימודיו בקורס, יהיה זכאי לתשלום כולל של עד 14,000 ש"ח לשני המענקים יחד (קיום + התמדה).

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא סיים בהצלחה קורס להכשרה מקצועית באחד מהמקצועות הנדרשים. ניתן למצוא את רשימת המקצועות בנספח א' של מבחני התמיכה לקורסים שנפתחו בשנת 2016 או לקורסים שנפתחו בשנת 2017.
  • הוא עובד במקצוע שלמד בקורס, כשכיר או כעצמאי, במשך 3 חודשים לפחות.
  • הוא השלים את תקופת העבודה המזכה במענק (3 חודשים, או 12 חודשים למענק מוגדל) בתוך 21 חודשים מהיום שבו סיים בהצלחה את הקורס.
  • הוא עבד בהיקף של לפחות 70 שעות בממוצע חודשי.
 • במקרה שמדובר בחיילים בשירות חובה שסיימו קורס בהכשרה מקצועית:
  • התאריך שממנו תתחיל ספירת החודשים להגשת הבקשה יהיה תאריך שחרורם מצה"ל.
  • תקופת השירות הצבאי במקצוע הקורס לא תיחשב כתקופת עבודה לצורך קבלת המענק.
 • לפרטים לגבי זכאותם של גברים חרדים, ראו מענק התמדה לגברים חרדים שסיימו קורס להכשרה מקצועית.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה בתוך 23 חודשים ממועד סיום הקורס בהצלחה.
 • חיילים בשירות חובה שסיימו קורס בהכשרה מקצועית יוכלו להגיש את הבקשה רק לאחר שחרורם מצה"ל.

מסמכים לבקשה ראשונה

 1. צילום תעודת זהות כולל ספח תעודת הזהות
 2. העתק תעודת גמר של הקורס
 3. טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב (נספח ד' במבחני התמיכה), כשהוא מלא ומאושר על-ידי מגיש הבקשה, בצירוף אישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון.
 • עובד שכיר יצרף לבקשה (בנוסף למסמכים הכלליים שצוינו):
  • תלושי שכר של 3 חודשי עבודה (או 12 - בהתאם לסוג הבקשה), המעידים על הזכאות
  • אישור המעסיק (או כל אחד מהמעסיקים, אם היו מספר מעסיקים), לגבי העבודה שבה הועסק העובד והחודשים שעבורם מבוקשת התמיכה (נספח ג' במבחני התמיכה), תוך פירוט אופי העבודה.
 • עובד עצמאי יצרף לבקשה (בנוסף למסמכים הכלליים שצוינו):
  • תעודה על רישום במע"מ.
  • אישור לעניין ניהול פנקסי חשבונות - שנתי.
  • פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה (בהתאם לנוסח המפורט בנספח ה' במבחני התמיכה).

מסמכים לבקשה שנייה (להשלמת המענק אחרי 12 חודשי עבודה)

 • עובד שקיבל מענק אחרי שעבד 3 חודשים ומבקש לקבל את ההשלמה למענק אחרי שסיים 12 חודשי עבודה, יגיש טופס בקשה למענק שני (השלמה ל- 12 חודשים).
 • עובד שכיר יצרף לטופס הבקשה:
  • תלושי שכר עבור 9 החודשים הנוספים.
  • אישור המעסיק/ים (נספח ג' במבחני התמיכה).
 • עובד עצמאי יצרף לטופס הבקשה:
  • תעודה על רישום במע"מ.
  • אישור לעניין ניהול פנקסי חשבונות - שנתי.
  • פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה (בהתאם לנוסח המפורט בנספח ה' במבחני התמיכה).

שליחת הבקשה

 • את הבקשה ניתן לשלוח רק בדואר רשום או בדוא"ל.
 • בקשה שתישלח בדואר רשום יש לשלוח (ב- 2 עותקים) אל:
משרד הכלכלה והתעשייה
אגף בכיר להכשרה ופיתוח כח אדם
רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166 ירושלים 9103101
לידי הגב' יפה חמדני
 • המועד הקובע להגשת הבקשה בדואר הרשום יהיה התאריך שהוטבע על-ידי חברת דואר ישראל בע"מ על גבי אישור המשלוח לדואר רשום (על המבקש לשמור את אישור המשלוח).
 • בקשה שתישלח בדוא"ל יש לשלוח לכתובת tmichotH@economy.gov.il (יש לוודא שהתקבל אישור על קבלת המייל).
 • בקשה שתוגש שלא באמצעות הדואר הרשום או הדוא"ל לא תתקבל ותיחשב כאילו לא הוגשה.
דוגמה
בקשה שתישלח באמצעות הפקס לא תיחשב כבקשה שהוגשה.

חשוב לדעת

 • מי שאושרה זכאותו למענק התמדה ובנוסף קיבל מהמדינה תשלום כלשהו בגין קליטתו בעבודה (לא כולל תשלום לפי חוק קליטת חיילים משוחררים), יהיה זכאי להפרש שבין הסכום שקיבל לסכום מענק ההתמדה שהיה אמור לקבל.
 • מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב עבור נושא זה.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים