8915

הסכום הבסיסי בסעיף 1(3)(ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי, שעל-פיו מחושבים:

  • מענק לידה ודמי לידה
  • דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים
  • דמי תאונה
  • קצבת נכות כללית
  • מענק ליתום (שאירים)
  • תגמול למתנדב
  • מענק פטירה
  • קצבאות ניידות