הליך הפונדקאות (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הליך פונדקאות מחייב עריכת הסכם בכתב בין אם נושאת (פונדקאית) להורים מיועדים
יש להעביר את ההסכם לאישור הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים
ההורים המיועדים נושאים בכל הוצאותיה של האם הנושאת במסגרת ההליך

הליך הפונדקאות הוא הליך מורכב, הכולל שלבים רבים. ערך זה מפרט את שלבי ההליך ואת הצעדים הנדרשים בכל אחד מהשלבים לצורך מימוש הזכות.

למי ואיך פונים

 • זוג המעוניין להיעזר באם פונדקאית על מנת להביא ילד לעולם, צריך לקבל אישור ראשוני מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים.
 • הבקשה מוגשת ע"י ההורים המיועדים, והועדה מחליטה האם לאשר לבני הזוג להתחיל בהליך מציאת אם פונדקאית.
 • הפניה לוועדה נעשית באמצעות פנייה אל:
  • גב' אביבה נמרודי-בוצר, אחראית ארצית - חוק הסכמים לנשיאת עוברים, אחות מוסמכת M.P.H, מינהל הרפואה משרד הבריאות,
  • כתובת: רח' רבקה 29 ירושלים
  • כתובת למכתבים: ת"ד 1176 ירושלים 91010
  • טל':02-5681275, 02-5681460
  • פקס: 02-5655957

קבלת אישור ראשוני מהוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים

 • על ההורים המיועדים להגיש בקשה לוועדה, על מנת שזו תאשר להם להתחיל בהליך מציאת אם פונדקאית.
 • לצורך קבלת אישור ראשוני, עליהם לשלוח אל הוועדה את המסמכים הבאים:
  1. מכתב בקשה בציון כתובת ומספר טלפון;
  2. חוות דעת רפואית על אי-יכולתה של האישה להרות או לשאת הריון (חוות דעת מקורית ושלושה העתקים);
  3. צילום תעודת זהות כולל הספח, של בני הזוג.
 • את הבקשה והמסמכים יש לשלוח אל כתובת הנ"ל.
 • בשלב זה הוועדה בוחנת את התקיימות תנאי הסף על פי החוק.

איתור אם נושאת ואיסוף המסמכים הנדרשים

 • לאחר קבלת אישור ראשוני, המאפשר התחלת ההליכים לקראת אישור ההסכם, על בני הזוג לאתר אם נושאת (פונדקאית).
 • בני הזוג יכולים לאתר אם נושאת באופן עצמאי ע"י פרסום מודעות בכלי התקשורת השונים, או ע"י סוכנויות תיווך המיועדות לכך.

בדיקות רפואיות

בדיקות רפואיות של האם הנושאת

בדיקות רפואיות של ההורים המיועדים

 • ההורים המיועדים יכולים להתחיל בבדיקות רפואיות במקביל לבדיקות האם הנושאת. בתום הבדיקות עליהם להיות מצויידים במסמכים הבאים:
  • מסמכים של האם המיועדת:
   1. חוות דעת גינקולוגית מיילודתית או חוות דעת רפואית המתייחסת לסיבה לאי יכולת האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה. חוות הדעת תיכתב ע"י רופא נשים מומחה, או רופא מומחה בתחום הרבלנטי.
   2. חוות דעת מרופא משפחה לגבי מצב בריאותה של האם המיועדת.
   3. בדיקות המעבדה הבאות:
    1. סוג דם ו- RH;
    2. בדיקת HIV (איידס);
    3. אנטיגן לדלקת כבד מסוג B ו- HbSAg ) C);
    4. בדיקת סינון לעגבת V.D.R.L
  • מסמכים של האב המיועד:
   1. חוות דעת מרופא משפחה לגבי מצב בריאותו של האב המיועד;
   2. בדיקות המעבדה הבאות:
    1. בדיקות אנטיגן לדלקת כבד מסוג B ו- HbSAg ) C);
    2. בדיקת HIV (איידס);
    3. בדיקת זרע (ספרמוגרם) במכון מוכר.

חוות דעת פסיכולוגית

 • לאחר אישור הרופא כי המועמדת לאם נושאת מתאימה לתהליך בהיבט הרפואי יש לפנות לפסיכולוג לצורך קבלת חוות דעת פסיכולוגית.
 • את חוות הדעת הפסיכלוגית יש למלא על פי הקריטריונים המפורטים במסמך הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים- קווים מנחים הנדרשים לכתיבת חוות דעת פסיכולוגיות.
 • מימון חוות הדעת הפסיכולוגית הוא באחריות ההורים המיועדים.

ניסוח הסכם ע"י עורכי דין ומילוי תצהירים

קבלת הצעה לביטוח

נאמן

 • בשלב זה יש לבחור נאמן.
 • תפקידו של הנאמן הוא להפקיד את כספי התמורה שמשולמים לאם הנושאת עבור התהליך בחשבון נאמנות.
 • להרחבה על סוגי התשלומים, להם זכאית האם הנושאת, ראו: תשלום הוצאות לאם נושאת (פונדקאית).

תיאום ציפיות

הגשת בקשה מפורטת לוועדה

 • לאחר ביצוע השלבים המפורטים לעיל, יש להגיש בקשה מפורטת לוועדה ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • יש לקבץ את המסמכים לפי סדר הופעתם: תחילה מסמכים משותפים, אח"כ מסמכי ההורים, ולבסוף מסמכי האם הנושאת.
 • יש לסמן V לצד המסמכים שנשלחו על גבי טופס רשימת המסמכים.
 • יש לשלוח את הקובץ המקורי מצולם ב- 7 עותקים.

המסמכים שיש לצרף לבקשה

טפסים משותפים

 1. טופס בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים (טופס 1)
 2. טיוטת הסכם בין בני זוג לאם נושאת
 3. הסכם תיווך (במקרה שהאם הנושאת אותרה על ידי סוכנו תיווך)
 4. טופס 11 - תיאום ציפיות;

טפסים של בני הזוג

 1. צילום ת.ז. כולל הספח;
 2. טופס 2 - תצהיר לאם המיועדת;
 3. טופס 3 - תצהיר לאב המיועד;
 4. דו"ח רישום פלילי;
 5. תמצית רישום עדכנית ממשרד פנים;
 6. חוות דעת גינקולוגית - רפואית על-פי טופס 6;
 7. חוות דעת רופא משפחה;
 8. חוות דעת פסיכולוגית;
 9. אישור כי ניתן יעוץ לגבי הורות אחרת (אימוץ);
 10. אישור עו"ד על הבנת ההסכם ומשמעותו;
 11. תוצאות בדיקות מעבדה לפי טופס 5 - דרישות רפואיות מההורים המיועדים;

טפסים של האם הנושאת

 1. תעודת גירושין;
 2. צילום ת.ז כולל הספח;
 3. טופס 4 - תצהיר לאם הנושאת;
 4. דו"ח רישום פלילי;
 5. תמצית רישום עדכנית ממשרד הפנים;
 6. חוות דעת גניקולוגית וסיכומי לידה לפי טופס 7;
 7. חוות דעת רופא משפחה;
 8. חוות דעת פסיכולוגית;
 9. הצהרת רופא מומחה במיילדות – טופס 8;
 10. אישור עו"ד על הבנת ההסכם - טופס 9;
 11. חוות דעת סוציאלית;
 12. הצעה לביטוח חיים;
 13. אישור על קבלת הסבר לגבי ביטוח חיים - טופס 10;
 14. תעודת פטור/שחרור מהצבא;
 15. תוצאות בדיקות מעבדה – לפי טופס 7 (דרישות רפואיות מהאם הנושאת);

דיון ראשוני בוועדה, ראיונות אישיים, סיכום התיק

 • הדיון הראשוני בוועדה, מתקיים לאחר שהוגשו כל המסמכים.
 • לאחר הדיון הראשוני, נערכים ראיונות אישיים של המועמדת להיות אם נושאת ושל ההורים המיועדים.
 • סיכום התיק מתבצע לאחר סיום הראיונות, ואז מתקבלת ההחלטה, האם לאשר את האם המועמדת להיות אם נושאת.
 • בעקבות סיכום התיק והראיון, הוועדה מוסרת הערותיה להסכם.

חתימת הסכם לנשיאת עוברים

 • הוועדה תאשר את ההסכם, לאחר שהתקיימו כל התנאים הנדרשים, קיבלה את כל המסמכים, ושמעה את הצדדים.
 • הוועדה תוודא, כי:
 1. כל הצדדים עשו את ההסכם בהסכמה ומרצון חופשי, ומבינים את משמעותו ותוצאותיו;
 2. לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שיוולד;
 3. לא נכללו בהסכם תנאים הפוגעים או מקפחים את זכויות הילד שיוולד או את זכויות אחד הצדדים.
 • חתימת הסכם לנשיאת עוברים ע"י הצדדים וקבלת אישור לתחילת ההליך נעשה בנוכחות חברי הוועדה.
 • במעמד חתימת ההסכם יימסר לאם הנושאת ולהורים עותק חתום של ההסכם ואישור להסכם נשיאת עוברים, שישמש אותם לצורך פנייה לטיפולים רפואיים, הכרוכים בהליך נשיאת העוברים.
 • רק לאחר אישור הועדה וחתימת הסכם לנשיאת עוברים, רשאים ההורים המיועדים והאם הנושאת, להתחיל את הליך ההפריה.

עריכת ביטוח חיים לאם הנושאת

ההליך הרפואי

 • במסגרת הפריה חוץ גופית (IVF), האם הנושאת (הפונדקאית), תעבור השתלת ביצית מופרית (מזרע בן הזוג וביצית של בת הזוג או של תורמת).
 • קופת החולים של בני הזוג תממן את עלות הטיפולים בהתאם לסל הבריאות והביטוחים המשלימים של קופות החולים.

הריון

 • בשבוע 20 להריון, בני הזוג והאם הנושאת צריכים להודיע על ההריון לפקיד סעד ראשי.
  • הודעת ההורים המיועדים תוגש על גבי טופס מיוחד.
  • להודעת ההורים המיועדים יצורף כתב ויתור על סודיות, כל המסמכים והמידע שבידי ועדת האישורים, כולל החלטות הועדה.
  • הודעת האם הנושאת לפקיד סעד ראשי תוגש לפי טופס מיוחד.
  • להודעת האם הנושאת יצורפו אישור רפואי על מהלך ההריון, הכולל תאריך לידה משוער וכתב ויתור על סודיות, המסמכים, המידע שבידי ועדת האישורים והמידע הרפואי מבית החולים.
 • פקיד סעד שקבע פקיד סעד ראשי יערוך פגישת היכרות עם כל הצדדים להסכם לפני תאריך הלידה המשוער.

לידה

 • ההורים המיועדים רשאים להיות בחדר לידה בהסכמת האם הנושאת.
 • לאחר הלידה תאושפז האם הנושאת (הפונדקאית) במחלקת נשים, והאם המיועדת תאושפז במחלקת יולדות, כדי להיות קרובה ליילוד.
 • מיד לאחר הלידה, ולא יאוחר מ-24 שעות לאחר מכן יודיעו ההורים או עו"ס של בית החולים על הלידה לפקיד הסעד הראשי.
  • ההודעה תהיה גם בטלפון וגם בכתב באמצעות פקס.
 • פקיד הסעד הראשי ימנה פקיד סעד שיהיה האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד. כך, למשל, אם תידרש הסכמה להתערבות רפואית כלשהי ביילוד, תהיה זו ההסכמה של פקיד הסעד ולא של ההורים המיועדים.
 • פקיד הסעד יגיע לבית החולים ויחתים את האם הנושאת על טופס ויתור ועל טפסים נוספים.
 • לאחר החתימה יישלחו הטפסים לבית המשפט לענייני משפחה.
 • היילוד יאושפז במחלקת יילודים ויקבל מספר תעודת זהות זמני. על ההורים לפנות למשרד הפנים לקבלת מספר תעוזת זהות חדש לאחר שיקבלו צו הורות.

העברת הילד למשמורת ההורים המיועדים

 • עם לידתו יהיה הילד במשמורת ההורים המיועדים ויחולו עליהם כלפיו האחריות והחובות של הורה כלפי ילדו.
 • מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת תהיה בנוכחות פקיד הסעד ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן, ובכל מקרה לפני שחרור האם הנושאת מבית החולים.
 • ההורים המיועדים יאשרו לפקיד סעד ראשי בכתב על גבי טופס מיוחד, בפני פקיד הסעד שמשמש כאפוטרופוס, כי הילד נמסר להם, כי האפוטרופוס יידע אותם בדבר החובה שבחוק להגיש בקשה לבית המשפט למתן צו הורות בתוך שבעה ימים מיום לידת הילד, וכי הודיע להם שהוא האפוטרופוס שהתמנה ליליד עד מתן צו הורות.
 • אם נוצרו נסיבות, שלדעת פקיד הסעד, אינן מאפשרות את מסירת הילד להורים המיועדים, הוא יפנה, באישור פקיד סעד ראשי, לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום הלידה.
  • הבקשה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה שבאזור מגוריהם של ההורים המיועדים.
  • ההורים המיועדים יהיו משיבים לבקשה; לבקשת האפוטרופוס רשאי בית המשפט להזמין גם את האם הנושאת לדיון.
  • עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט יהיה פקיד הסעד רשאי לקבוע את מקום הימצאו של הילד.

צו הורות

חזרת אם נושאת מההסכם

ערעור על החלטת הוועדה

 • החוק לא קבע מנגנון ערר על החלטות הוועדה.
 • הפרקטיקה המקובלת בוועדה היא, שאם אחד הצדדים להסכם לא מרוצה מההחלטה, הוא יכול לפנות אל הוועדה בבקשה לבחון את ההחלטה מחדש.
 • כמו כן לצדדים שמורה הזכות לעתור לבג"ץ כנגד החלטת הוועדה, אולם בית המשפט העליון במקרה כזה אינו בודק את ההחלטה לגופה אלא את הליך קבלת ההחלטה, ובכלל זה, אם נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים ואם ניתן להם משקל ראוי, וכן אם לא נשקלו שיקולים לא-ענייניים.

חשוב לדעת

 • האישור להסכם נשיאת עוברים ניתן לתקופה של עד 18 חודשים מיום חתימת ההסכם או עד 6 נסיונות, לפי המוקדם ביניהם.
 • אם רוצים להאריך את ההסכם, צריך לקבל אישור הוועדה מחדש.

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

תודות