מענק התמדה לגברים חרדים שסיימו קורס להכשרה מקצועית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גברים חרדים שסיימו קורס להכשרה במקצוע נדרש ועובדים באותו מקצוע עשויים להיות זכאים למענק כספי, בהתאם לתנאים
המענק הוא בשיעור של עד 6,000 ש"ח למי שעובד במקצוע 3 חודשים לפחות ועד 11,000 ש"ח למי שעובד במקצוע 12 חודשים לפחות
מי ששולמו לו דמי קיום בתקופת הקורס יהיה זכאי לתשלום כולל של עד 14,000 ש"ח לשני המענקים יחד (קיום + התמדה)
יש להגיש את הבקשה למענק לא יאוחר מתום 21 חודשים ממועד סיום הקורס
למידע נוסף, ראו באתר משרד הכלכלה

גברים חרדים שסיימו קורס להכשרה במקצוע נדרש ועובדים באותו מקצוע בהיקף של 70 שעות חודשיות לפחות עשויים להיות זכאים למענק התמדה.

 • מי שעבד במקצוע שלמד בקורס במשך 3 חודשים (כשכיר או כעצמאי), זכאי למענק עד לסכום של 6,000 ש"ח, באופן יחסי לאחוז משרתו.
 • מי שעבד במקצוע שלמד בקורס במשך 12 חודשים (כשכיר או כעצמאי), זכאי למענק עד לסכום של 11,000 ש"ח, באופן יחסי לאחוז משרתו (אם הוא כבר ניצל את זכאותו לקבלת תמיכה בתום 3 חודשי עבודה, הוא יהיה זכאי לקבלת ההפרש עד לסכום של 5,000 ש"ח).
 • "משרה מלאה" נחשבת משרה שהיקפה 140 שעות עבודה לפחות בממוצע לחודש.
דוגמה:
 • בוגר קורס במקצוע נדרש החל לעבוד במקצוע שלמד בקורס בהיקף של 105 שעות לחודש בממוצע.
 • כעבור 3 חודשי עבודה, הוא הגיש בקשה וקיבל מענק בשיעור של 75% (105 חלקי 140) מ- 6,000 ש"ח, כלומר 4,500 ש"ח.
 • לאחר שהמשיך לעבוד במקצוע באותו היקף משרה וסיים 12 חודשי עבודה, הוא הגיש בקשה נוספת למענק.
 • במקרה זה סכום המענק עבור 12 חודשים הוא 75% מ- 11,000 ש"ח, כלומר 8,250 ש"ח.
 • מכיוון ששולם לו כבר מענק בסך 4,500 ש"ח לאחר 3 חודשים, הוא יקבל כעת את ההפרש בסך 3,750 ש"ח (8,250 פחות 4,500).
 • מי ששולמו לו דמי קיום בתקופת הקורס יהיה זכאי לתשלום כולל של עד 14,000 ש"ח לשני המענקים יחד (קיום + התמדה).
 • מי זכאי?

  • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
   • הוא סיים בהצלחה קורס להכשרה מקצועית באחד מהמקצועות הנדרשים. ניתן למצוא את רשימת המקצועות בנספח א' של מבחני התמיכה לקורסים שנפתחו בשנת 2014, ובנספחים א' ו-א'1 של מבחני התמיכה לקורסים שנפתחו בשנת 2015 או לקורסים שנפתחו בשנת 2016.
   • הקורס התקיים באישור האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה ובפיקוחו (אין חובה כי הקורס יהיה במימון משרד הכלכלה). אם הקורס הוא במקצוע המוגדר בנספח א'1, עליו להיות מוכר ומפוקח על-ידי משרד ממשלתי ומאושר על-ידי צוות מקצועי של משרד הכלכלה.
   • הוא עובד במקצוע שלמד בקורס, כשכיר או כעצמאי, במשך 3 חודשים לפחות.
   • הוא התחיל לעבוד לא יאוחר מ-6 חודשים מהמועד שבו סיים את הקורס בהצלחה.
   • הוא עבד בהיקף של לפחות 70 שעות בממוצע חודשי.
   • הוא לא הגיש בקשה למענק השמה במסגרת תכנית שוברים להכשרה מקצועית.
  • בנוסף, אם הקורס הוא במקצוע המוגדר בנספח א'1, עליו לענות על אחד או יותר מהמצבים הבאים:
   • מקומות הלימוד של ילדיו עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים, מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי משרד החינוך.
   • הוא למד בישיבה קטנה.
   • הוא היה זכאי ב-5 השנים האחרונות למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (או בשמה הקודם "הבטחת הכנסה לאברכים"), מכוח מבחני תמיכה שמפרסם משרד החינוך.
   • הוא קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק שירות ביטחון בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית, אולם בחר לבצע שירות צבאי/אזרחי וטרם עברו 5 שנים ממועד סיום שירותו.

  תהליך מימוש הזכות

  1. צילום תעודת זהות כולל ספח תעודת הזהות
  2. העתק תעודת גמר של הקורס (בקורס שאושר על-ידי הצוות המקצועי- תעודה שאישר הצוות)
  3. טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב (נספח ד' במבחני התמיכה), כשהוא מלא ומאושר על-ידי מגיש הבקשה, בצירוף אישור מקורי מהבנק על בעלות בחשבון.
  • עובד שכיר יצרף לבקשה (בנוסף למסמכים הכלליים שצויינו):
  1. תלושי שכר של 3 חודשי עבודה (או 12 - בהתאם לסוג הבקשה), המעידים על הזכאות
  2. אישור המעסיק (או כל אחד מהמעסיקים, אם היו מספר מעסיקים), לגבי העבודה שבה הועסק העובד והחודשים שעבורם מבוקשת התמיכה (נספח ג' במבחני התמיכה), תוך פירוט אופי העבודה.
  3. אישור על תיאום מס הכנסה (במקרה שלא יוגש אישור על תיאום מס, ינוכה מס כחוק).
  • עובד עצמאי יצרף לבקשה (בנוסף למסמכים הכלליים שצויינו):
  1. תעודה על רישום במע"מ.
  2. אישור לעניין ניהול פנקסי חשבונות - שנתי.
  3. אישור לצורך ניכוי מס - שנתי.
  4. פירוט על אופי העיסוק ומשך שעות העבודה (בהתאם לנוסח המפורט בנספח ה' במבחני התמיכה).
  • מי שסיים קורס במקצוע מתוך הרשימה שבנספח א'1, או קורס שאושר על-ידי הצוות המקצועי, יצרף אחד מהמסמכים הבאים:
   • אישור ממוסד הלימודים שבו לומדים ילדיו עד גיל 18, המעיד כי הם לומדים במוסדות לימוד חרדיים מוכרים שאינם רשמיים או מסוג "פטור", שרישיונותיהם מוסדרים על ידי במשרד החינוך.
   • מסמך רשמי ממשרד החינוך לפיו אושרה לו "מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" למשך שנה מלאה אחת לפחות ב-5 השנים האחרונות.
   • אישור לימודים מהישיבה הקטנה שלמד בה, בציון שנות הלימוד. במקרה שהישיבה הקטנה אינה פועלת יותר, יש לצרף אישור על לימודיו בישיבה הקטנה מהאגף לחינוך מוכר שאינו רשמי במשרד החינוך, או לחלופין תצהיר חתום בפני הגורמים המורשים על פי חוק שבו יצהיר באילו שנים למד בישיבה הקטנה, וכן מתי נסגרה, תוך צירוף (ככל הניתן) של מסמכים המעידים על נכונות הדברים.
   • אישור לגבי פטור משירות צבאי בשל השתייכות למגזר החרדי ומסמך המעיד על שירות צבאי או אזרחי בהתאם למתווה "השוויון בנטל" או "מתווה חוק טל" שקדם לכך.
  • יש להגיש את הבקשה ב-2 עותקים אל:
  משרד הכלכלה
  אגף בכיר להכשרה ופיתוח כח אדם
  רח' בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ת"ד 3166 ירושלים 9103101
  לידי הגב' יפה חמדני
  • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות בלבד:
  1. באמצעות דואר רשום. במקרה זה המועד הקובע להגשת הבקשה יהיה התאריך שהוטבע על-ידי חברת דואר ישראל בע"מ על גבי אישור המשלוח לדואר רשום (על המבקש לשמור את אישור המשלוח)
  2. במסירה אישית לכתובת שצויינה לעיל. במקרה זה המועד הקובע להגשת הבקשה יהיה התאריך שהוטבע בחותמת "נתקבל" של המשרד (על המבקש לשמור העתק מהדף הראשון של טופס הבקשה עם חותמת "נתקבל").
  3. באמצעות דואר רגיל. במקרה זה המועד הקובע להגשת הבקשה יהיה המועד שבו נציג משרד הכלכלה קיבל לידיו את הבקשה והטביע עליה חותמת "נתקבל".
  • בקשה שלא תוגש באחת מ-3 הדרכים שצויינו לא תתקבל ותיחשב כאילו לא הוגשה.
  דוגמה:
  בקשה שתישלח באמצעות פקס או דוא"ל לא תיחשב כבקשה שהוגשה.

  חשוב לדעת

  • מתן התמיכות כפוף לאישור תקציב עבור נושא זה.

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים