סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים ערבים, חרדים, בעלי מוגבלויות והורים יחידים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מעניק סיוע לעסקים הפועלים בענף התעשייה והשירותים בקליטת עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהם נמוך : ערבים, בעלי מוגבלויות, חרדים והורים יחידים
הסיוע מתבטא בהשתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש עד לתקרה של 16,000 ש"ח לתקופה של 30 חודשים מינימום
לעסקים בישובי עוטף עזה יש תנאים יותר טובים כמו שמפורט בנוהל (מסלול ד')
למידע נוסף ראו מידע מפורט באתר משרד הכלכלה והתעשיה - מסלולים ג' וד' בתכנית

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מעניק סיוע לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה והשירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום ו/או בקליטת עובדים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהם נמוך.

 • הסיוע מתבטא בהשתתפות המדינה בעלות שכר העובד החדש עד לתקרה של 16,000 ₪ ,בהתאם למצויין בהוראות המנכ"ל 4.17 ולתקופה שלא תפחת מ-30 חודשים.
 • הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית (מכרז). ​
 • סכום הסיוע מחושב עבור כל עובד יינתן בהתאם לסוג העובד ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 ₪.

מי זכאי?

 • עסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה או ענף השירותים ועונים על קריטריונים נוספים המפורטים בנוהל ואשר מבקשים להעסיק עובדים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך:
 • האוכלוסייה הערבית כולל דרוזים בדואים וצ'רקסים.
  • בחלק מהתכנית יש התייחסות ספציפית לגברים בדואים ולנשים ערביות.
 • חרדים - גברים ונשים שומרי מצוות, אשר מתקיימים בהם אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • הוא או בת זוגו ( או שניהם) למד/ה במוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך.
  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים.
  • הם קיבלו פטור או יכלו לקבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק, בשל השתייכותם לאוכלוסייה החרדית.
  • הם היו זכאים בחמש השנים האחרונות, למשך שנה מלאה אחת לפחות, ל"מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה" (בעבר נקראה מלגה זו "הבטחת הכנסה לאברכים").
  • בחלק מהתכנית יש התייחסות ספציפית לגברים חרדים.
 • '.אנשים עם מוגבלויות' - מי שמתקיים בו אחד מאלה:
  • בעל נכות של 20% לפחות - על פי קביעה של גורם מסמך
  • חלה אצלו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים או יותר על-פי קביעה של גורם מוסמך.
  • המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הכלכלה קבע כי הוא אדם עם מוגבלות בהתאם להגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות של אדם בעל נכות, כאמור בשני הסעיפים ראשונים.
 • הורים יחידים - הורה יחיד המוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי, ומקבל גמלת הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • מבקש הסיוע יגיש למרכז ההשקעות בקשה להשתתפות בתכנית. המסמכים הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.
 • המעוניינים להגיש בקשה ישלחו את טופס הבקשה הראשונית לדוא"ל yazamim@inbal.co.il.
 • המשך התהליך מפורט בנוהל.

ערעור

 • מבקש סיוע אשר מרגיש עצמו נפגע מהחלטות הוועדה, רשאי להגיש תוך 30 יום מקבלת מכתב הסירוב מהועדה בקשה לדיון חוזר
 • את הבקשה יש לשלוח לשלוח בדואר אלקטרוני למרכזת התכנית בכתובת: EmploymentDis@economy.gov.il.

חשוב לדעת

 • מקבל הסיוע נדרש להגיש דו"ח רבעוני כל 3 חודשים הכולל את הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל, וכן כל מידע אחר שיידרש.
 • מרכז ההשקעות עשוי לבטל את הסיוע שניתן במקרים הבאים:
  • מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראות שנקבעו.
  • מבקש הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
  • מבקש הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד .
  • מבקש הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
  • מבקש הסיוע נתן נתונים כוזבים.
 • בנוסף לסיוע המפורט בדף זה, מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה מעניק סיוע כספי לעסקים הפועלים בענף התעשייה והשירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים ויישובי עוטף עזה (גם אם העובדים לא נמנים על אחת מהאוכלוסיות המפורטות לעיל). למידע נוסף ראו סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים בישובי עדיפות לאומית, בעוטף עזה ובירושלים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים