איסור אפליית עובד מחמת זהות מגדרית (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אפליה מחמת מין ונטייה מינית על פי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה כוללת גם אפליה מחמת זהות מגדרית
אסור להפלות עובד בגלל זהותו המגדרית
למידע נוסף ראו סעיפים 2 ו-10א לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה

על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חל איסור על מעסיקים להפלות בין עובדים מחמת זהותם המגדרית בכל אחד מאלה:

 • קבלה לעבודה.
 • תנאי עבודה.
 • קידום בעבודה.
 • הכשרה או השתלמות מקצועית.
 • פיטורים או פיצויי פיטורים.
 • הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות לשוויון ולאיסור אפליה ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם הופרה זכות זו ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המעסיק בבית הדין לעבודה.
  • בדיונים בנושא הפליה עובד מחמת נטייתו המינית או מחמת זהותו המגדרית רשאי בית הדין לעבודה ביוזמתו לערוך את הדיון בדלתיים סגורות.
  • אם המתלונן או התובע בתביעות הנ"ל ביקש זאת מבית הדין, על בית הדין להיעתר לבקשתו (כלומר לקיים את הדיון בדלתיים סגורות) אלא אם יש טעמים מיוחדים לסרב לבקשה, ובמקרה כזה על בית הדין לרשום טעמים אלה במפורש בהחלטתו.
  • במקרה שהחליט בית הדין על קיום הדיון בדלתיים סגורות, הוא רשאי להרשות לאנשים מסוימים להיות נוכחים בעת הדיון בדלתיים סגורות, כולו או מקצתו.
  • למידע נוסף ראו דיון בדלתיים סגורות בענייני להט"ב.

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

שוויון הזדמנויות בעבודה


גורמי ממשל

שוויון הזדמנויות בעבודה

חקיקה ונהלים