תג חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
(הופנה מהדף תו חניה לנכה)

הקדמה:

משרד הרישוי מנפיק תגי חניה לנכים להקלה על ניידותם
ניתן לקבל תג חניה עבור שני כלי רכב אם שניהם משמשים להסעת הנכה
על אחד הרכבים ניתן לשלם אגרת רישוי מופחתת (בסך 27 ש"ח בלבד)
תג חניה שאושר לצמיתות מתחדש אוטומטית מדי 8 שנים ונשלח לביתו של הזכאי

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים ובמקומות שהחניה אינה מותרת בהם, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חניה לנכים, שעיקרם אי הפרעה לתנועה.

 • ניתן לקבל תג חניה אחד עבור שני כלי רכב, אם שניהם משמשים להסעת הנכה, כולל שני כלי רכב שלא בבעלות הנכה, המשמשים את הנכה דרך קבע.
 • על-פי החוק, השימוש בתג מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב (כנהג או כנוסע).
 • במקרים רבים, ניתן להחנות רכב הנושא את התג בחניה המסומנת בכחול לבן - ללא תשלום. היות שלא מדובר בתקנה ארצית, יש לוודא את קיום הזכאות מול הרשות המקומית שבתחומה חונים. (לדוגמה, במוקדי המידע של הערים חיפה, ת"א ובאר שבע נמסר כי הזכאות תקפה בערים אלו).
 • החוק קובע כי בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום.
 • החל מינואר 2009 מונפק תג חניה חדש במבנה של כרטיס קשיח. בעת החניה, יש להצמיד את התג לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי בצד הנהג, באופן שיאפשר לראותו בבירור.
 • עם כניסתו לתוקף של התג החדש בוטלו התגים הישנים והשימוש בהם נאסר.
 • תוקפו של תג החניה לנכה הניתן לצמיתות - 8 שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על-ידי אגף הרישוי ויישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך בפנייה למשרד הרישוי.

סוגי תגים

 • סוגי התגים המונפקים לזכאים:
  • תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים - לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.
  • תג עם סמל משולש ירוק - לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.
  • שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית - לנכי צה"ל.
 • חוק חניה לנכים אינו עושה הבחנה בין הסוגים השונים של התגים.
 • על-פי סעיף 71א1. לפקודת התעבורה (נוסח חדש), רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

מי זכאי?

 • את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו, בהתאם לדוחות רפואיים עדכניים.
 • על-פי סעיף 1 לחוק חניה לנכים, זכאי לתג נכה עיוור (בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר כי הוא עונה על אחד מאלה:
  • נכותו הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו
  • הוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו
  • הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות
 • לפרטים נוספים על קריטריונים רפואיים שונים המקנים זכאות לתג נכה, ראו באתר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
טיפ:

כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת התג יש להכין את כל המסמכים הבאים:
  1. טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי
  2. צילום תעודת זהות + ספח
  3. צילום רשיונות רכב
  4. מכתב בחתימתו של הנכה המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב)
 • מוגבלי ניידות בכל הגילאים שניידותם נבדקה על-ידי משרד הבריאות לפני גיל 67 יצרפו את האישור של משרד הבריאות.
 • אם לא קיים אישור על מוגבלות בניידות מטעם משרד הבריאות, יש להגיש מסמכים עדכניים מרופא המומחה בתחום המחלה שבגינה מוגשת הבקשה, שיכללו התייחסות ליכולת התנועה של מגיש הבקשה. רצוי לשמור על עותק מכל מסמך, היות שהמסמכים לא יוחזרו לשולח. כמו כן, אין לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן.
 • לפירוט מסמכים הנדרשים לקביעת הזכאות בהתאם ללקויות ספציפיות, ראו באתר משרד התחבורה.
 • במקרים הבאים נדרשים אישורים מהגופים הרלוונטיים:
  • נכי צה"ל - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי)
  • עיוורים - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי)
  • נפגעי פעולות איבה - אישור מהמוסד לביטוח הלאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהם נכים ושתנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם
 • במקרה שהנכה המבקש תג חניה אינו בעל הרכב יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אם הרכב רשום על שם האישה/בעל/ילד/הורה/אח של מבקש התג: צילומי תעודות הזהות והספח של שניהם (להוכחת הקרבה המשפחתית).
  • אם הרכב רשום על שם בן/בת זוג ללא נישואים של מבקש התג: צילומי תעודות זהות וספח של שני בני הזוג, וכן חוזה/הסכם נישואין/הסכם ממון/תצהיר מעורך דין או מבית משפט, כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג.
  • אם הרכב רשום על שם מי שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה של מבקש התג (כגון גיס, חבר, או בני זוג של ילדיו): תצהיר של מבקש התג ותצהיר של בעל הרכב (חתומים על-ידי עורך דין) על כך שהרכב משמש את מבקש התג.
  • אם הרכב רשום על שם האפוטרופוס של מבקש התג: צו למינוי אפוטרופוס בחותמת בית משפט.
  • אם הרכב רשום של שם חברה: אישור עם לוגו וחותמת החברה (ראו דוגמה) המציין שהרכב עומד לשימושו של הנכה וכולל את מספר הרכב ופרטי הנכה.
  • ברכב הרשום על שם חברת השכרה/ליסינג: אישור מחברת ההשכרה כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה, כולל לוגו וחותמת (ראו דוגמה), ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות).
  • ברכב שנרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי:
   • חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה.
   • אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי הרכב נרכש בעסקת מימון פרטית מתאריך X עד תאריך Y. על האישור לכלול את מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ומספר זהות).
   • צילום תעודת זהות וספח של מבקש התג.
  • ברכב המשמש כמונית: הסכם שכירות חתום על ידי עורך דין.
  • ברכב השייך לארגון המשמש להובלת נכים:
   • אישור רשמי מאת רשם העמותות או גוף רשמי רלוונטי אחר, כי מדובר בארגון שמטרתו סיוע או הסעה לנכים.
   • תצהיר חתום בפני עורך דין כי הרכב נועד להסעת נכים וזה שימושו העיקרי, וכי השימוש בתג יעשה אך ורק לשם הסעת נכים.
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש להעביר אל:
משרד התחבורה
היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה
ת"ד 72 חולון מיקוד 58100
 • ניתן להעביר את הבקשה גם באופן מקוון (לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד).
 • אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.
 • משך הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה אורך עד 90 ימים מיום הגעת הבקשה ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות.
 • מומלץ להתעדכן על מצב הטיפול בבקשה לאחר 3 שבועות מהגשתה באמצעות המענה האנושי במרכז המידע הארצי, הניתן בשפות עברית, ערבית ורוסית.
  • מספר הטלפון לבירורים: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר מכל הרשתות: 5678*
  • המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00 בערב
  • בימי ו' וערבי חג מהשעה 07:00 בבוקר עד 13:00 בצהרים
 • בתג שאושר לצמיתות יירשם תוקף ל- 8 שנים. לקראת תום התקופה יישלח תג חדש, ללא צורך בפנייה למשרד הרישוי.

תשלום אגרת רישוי מופחתת

 • עבור אחד מכלי הרכב מקבלים פטור מתשלום אגרת רישוי (תשלום מופחת בגובה 27 ש"ח בלבד).
 • הבקשה לפטור מוגשת בטופס הבקשה לתג החניה.

החזר רטרואקטיבי

 • ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי של החלק היחסי מאגרת הרישוי ששולם במלואו (לפני קבלת התג).
 • היום הקובע לצורך ביצוע ההחזר, יהיה היום שבו אושרה הנכות, או היום שבו בוצעה העברת בעלות על רכב זכאי.
 • יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישוי. ישנה גם אפשרות למלא ולשלוח טופס מקוון (פועל רק בדפדפן Internet Explorer בגרסה 11).
 • אל הטופס יש לצרף:
  • צילום המחאה ריקה לאימות נתוני הבנק
  • צילום שיק האגרה
  • צילום תעודת זהות וספח
  • צילום רישיון רכב
 • הורה שהוא אפוטרופוס לנכה מעל גיל 18, יצרף את צו המינוי בחותמת בית משפט.
 • ניתן להגיש את הבקשה בהגעה למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח את הבקשה בדואר.
 • הטיפול באגף הכספים אורך בין 3 ל- 6 חודשים מיום הזנת הבקשה למערכת.

בקשה נוספת להנפקת תג נכה במקרים שונים

 • במקרים של אובדן, גניבה, או החזרת רכב שהושבת בתג, יש למלא טופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג. אם הרכב היה מושבת מכל סיבה שהיא (לאחר תאונה, הפקדת רישיון רכב, הורדה של ניידת בטיחות ועוד) בתקופה העולה על חודש ימים, כאשר הרכב יוחזר לכשירות יש להודיע לרשות הרישוי על מנת שיונפק תג חדש.
 • במקרים של החלפת רכב או הוספת רכב שני לתג, יש למלא טופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של החלפת רכב/הוספת רכב.
 • יש להעביר את הטופס המתאים אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100.
 • ניתן להעביר את הבקשות גם באופן מקוון (לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד).
 • במקרים דחופים ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.
 • במקרה שבעל תג חניה בתוקף רכש רכב חדש ישירות מהיבואן, היבואן ישלח את פרטי הרכב החדש למשרד הרישוי לצורך הוצאת תג חניה מעודכן.
  • אם תג החניה כולל רכב יחיד, התג יישלח באמצעות דואר ישראל בתוך שבועיים מעדכון היבואן, לפי הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. אין צורך להגיע או לפנות למשרד הרישוי.
  • אם תג החניה כולל שני רכבים, יש לפנות בכתב למשרד הרישוי ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות, ולציין איזה מבין שני כלי הרכב המשויכים לתג החניה מוחלף על-ידי הרכב החדש.
 • על מנת לחדש תג שפג תוקפו (בתג שלא אושר לצמיתות ומחודש אוטומטית אחרי 8 שנים), יש לבצע שוב את הליך קבלת התג. כדי למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקפו של התג.

ערעור

 • במקרה שבקשת זכאות לתג נדחתה, ניתן לערער לאחר 90 יום ממועד הדחייה.
 • ניתן לערער בשנית על דחיית בקשה, רק לאחר שעברה שנה מיום מתן ההחלטה האחרונה.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה.
 • הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה, אין צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • נכה המבקש למכור את רכבו, נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות.
 • אם אין לנכה חניה פרטית, ניתן לבדוק האם הרשות המקומית מאפשרת סימון אזור חניה מיוחד. אפשרות הסימון ניתנת בדרך כלל רק במקרים שבהם מדובר בנכות פיזית (כלומר אינה תקפה לאוטיסטים וכד').

תג חניה בינלאומי

 • החל מיום 02.07.2006 משרד התחבורה אינו מנפיק יותר תג חניה בינלאומי לנכים.
 • לפרטים נוספים וחלופות אפשריות, ראו באתר "נגישות ישראל".

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים