הסעות וליווי בחינוך המיוחד (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון הסעות וליווי עבור ילדים עם צרכים מיוחדים למוסד החינוכי בו הם לומדים
ההסעות והליווי הם במימון המדינה - ההורים פטורים מכל השתתפות כספית
למידע נוסף ראו סעיף 2.3ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1(ב)

סעיף 2 לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות קובע כי ילדים עם מוגבלות זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה.

מי זכאי?

זכאות להסעה

 • ילדים עם מוגבלות מוגדרים בחוק כילדים בגילאים 3 - 21 שמחמת ליקוי בכושרם הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי אינם מסוגלים לנסוע בכוחות עצמם ונזקקים להסעה. על-פי התקנות ישנן שתי קבוצות של ילדים הזכאים להסעות:
  1. ילדים אשר ועדת השמה על-פי חוק חינוך מיוחד קבעה את זכאותם לחינוך מיוחד. ילדים אלה זכאים להסעות, בין אם הם לומדים במוסד לחינוך מיוחד ובין אם הם לומדים במוסד לחינוך רגיל. זכאים גם ילדים אשר אושרה להם השמה ללא קיום דיון בוועדה.
  2. ילדים אשר ימסרו למנהל מוסד החינוך שבו הם לומדים אישור רפואי. האישור צריך להיות חתום בידי הרופא שטיפל בהם, ולקבוע כי מחמת ליקוי בכושרם הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי, הילדים אינם מסוגלים לנסוע בכוחות עצמם והם נזקקים להסעה. ההסעה תינתן למשך התקופה שצויינה באישור הרפואי.
   • חשוב: על מנהל המוסד החינוכי שקיבל את האישור הרפואי להודיע על כך טלפונית, תוך 48 שעות מקבלת האישור, למנהל האגף או המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה גר הילד, וכן לשלוח אליהם את המסמך בדואר רשום תוך שבעה ימים מיום קבלתו.

זכאות להסעה עם ליווי

תפקידי המלווה בהסעה

 • המלווה צריך להיות נוכח לכל אורך מסלול ההסעה.
 • למלווה תהיה רשימה מסודרת עם שמות התלמידים המוסעים בהסעה, כתובתם, מספרי הטלפון של ההורים ושל המסגרת החינוכית ונקודות האיסוף וההורדה.
 • המלווה יסייע לתלמידים לעלות ולרדת מהרכב בנקודות האיסוף שהוחלט עליהן מראש.
 • המלווה צריך לשבת בפתח הרכב.
 • המלווה יקפיד על כניסה מסודרת לרכב, ויוודא שכל הנוסעים עלו.
 • המלווה יקפיד על כך שכל הנוסעים יהיו חגורים כראוי במהלך הנסיעה, ולא יוציאו ראש וידיים מהחלונות.
 • המלווה אחראי לכך שהתלמידים ירדו מההסעה בנקודת ההורדה שסוכמה מראש, ושלא יצטרכו לחצות כביש.
 • בתחילת ההסעה ובסיומה המלווה צריך לבדוק שלא נשארו תלמידים ברכב או במסגרת החינוכית.
 • המלווה צריך לדווח למנהל המסגרת החינוכית על כל תופעה חריגה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.

בעיות ותלונות

 • במקרים שנוצרה בעייה בנושא ההסעות והליווי, ניתן לפנות לגורמים הבאים, על-פי סדר הופעתם:
  1. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו).
  2. מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי (ראו רשימה בתחתית הדף באתר אלו"ט).
  3. מר דודו לוי, מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך:
 • סעיף 2(ד) לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), קובע כי במידה שהתעוררו חילוקי דעות בין ההורים לבין הרשות המקומית בדבר הזכאות לליווי, ניתן לפנות לוועדת החריגים שתכריע במחלוקת.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

endarticle