ועדת תכנון טיפול והערכה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ועדת תכנון טיפול והערכה היא מסגרת רב מקצועית הפועלת על-מנת לאבחן ולתכנן תכניות טיפול בילדים ובני נוער בסיכון
למידע נוסף ראו הוראה 8.9 לתע"ס

ועדת תכנון טיפול והערכה (לשעבר ועדת החלטה) היא ועדה המורכבת מצוות רב מקצועי, שתפקידה לאבחן ולקבוע תכניות טיפוליות מפורטות לילדים ובני נוער בסיכון.

 • הוועדה רשאית להמליץ על המשך טיפול מעמיק בילד בחיק המשפחה במסגרת הקהילה, או על הוצאתו מהבית.

אוכלוסיות יעד ותנאים מקדימים

 • הוועדה דנה בעניינם של ילדים ובני נוער בגילאים 18-0 שנים, במקרים הבאים:
  • ילדים צעירים שלמרות קבלת עזרה כלכלית וטיפולית סבירה, נראה כי אינם יכולים לגדול בבית הוריהם.
  • ילדים ובני נוער הנמצאים בטיפול בקהילה, ולא חלה התקדמות במצבם בפרק הזמן שנקבע לכך בתכנית הטיפול.
  • ילדים שיש צורך בקביעת דרכי טיפול עבורם כקטינים נזקקים על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • ילדים בסיכון מיידי - כאשר נדרשת התערבות חירום יתקיים דיון בוועדה תוך שבוע ימים.
  • ילדים המועמדים לסידור חוץ ביתי (כגון משפחת אומנה או פנימיה), או ילדים שהושמו בסידור זה.
  • ילדים עד גיל 12 שמשפחתם מבקשת לשים אותם בפנימיה.
  • ילדים נטושים, כלומר כאשר מתקיים אחד מהמקרים הבאים:
   • ילד שהוריו נטשו אותו בישראל.
   • ילד שהורהו, תושב ישראל, נטש אותו בישראל והורהו השני נפטר.
   • ילד שהורהו, תושב ישראל, נטש אותו בישראל והורהו השני אינו מתגורר עמו ואינו מסוגל באופן קבוע למלא חובותיו כלפי הילד.
   • ילד שהורהו, תושב ישראל, נטש אותו בישראל והורהו השני נעדר.
 • הוועדה מטפלת גם בבוגרים מעל גיל 18 שסיימו כתה י"ב במסגרות חוץ ביתיות וזקוקים להמשך תמיכה טיפולית או שהם חסרי עוגן משפחתי.

הגורמים הרשאים לבקש את זימון הוועדה

 • העובד הסוציאלי המטפל ו/או עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) לחוק הנוער (טיפול והשגחה) או לחוק הסעד סדרי דין, לאחר דיון עם מדריך או ראש צוות.
 • עובדי שירותים טיפוליים בקהילה (עו"סים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, אחיות בריאות הציבור וכו').
 • עו"סים במסגרות חוץ ביתיות.
 • עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד) והעו"ס המטפל, במקרה שבו קטין טופל בנסיבות חירום.
 • הרשות המקומית באמצעות פקידת סעד ראשית לחוק הנוער, במקרה שבו דווח על ילד עזוב בבית חולים.

פנייה לזימון הוועדה

 • הפנייה תהיה אל מרכז הוועדה הנמצאת בתחום השיפוט של הרשות המקומית שבה נמצא מקום מגוריו של האחראי על הילד.
 • הפנייה תיעשה בכתב ובצירוף חומר רלוונטי, באמצעות מדריך או ראש צוות, למעט בהתערבות חירום (ילדים בסיכון מיידי).
 • הדיון בוועדה ייערך בתוך 21 יום לכל היותר ממועד הפנייה.

הרכב הוועדה

 • בוועדה יהיו חברים:
  • יו"ר הוועדה - מנהל המחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי שמונה על-ידי המנהל, בעל מיומנות בטיפול בילדים והכשרה מתאימה.
  • עובד סוציאלי המטפל בילד ובמשפחתו.
  • מדריך ראש צוות הממונה על העובד הסוציאלי.
  • העו"ס המקשר עם המסגרת, אם הילד נמצא במסגרת חוץ ביתית.
  • עובד סוציאלי על פי חוק (פקיד סעד), אם הילד בטיפולו.
  • נציג או נציגים של שירותי החינוך המקומיים: יועץ חינוכי, מורה, מורה יועץ או קב"ס (קצין ביקור סדיר).
  • נציג או נציגים של שירותים טיפוליים בקהילה: שפ"י (השירות הפסיכולוגי ייעוצי), תחנה לבריאות הנפש, התחנה לטיפול בילד.
  • נציגים רלוונטיים לדיון בעניין הילד ומשפחתו על-פי הזמנת מרכז הוועדה (כגון פקידי סעד לחוק הנוער, עו"ס נערה במצוקה, או רופא).
 • בנוסף, בדיון בעניינו של ילד שטרם מלאו לו 6 שנים, יהיו נוכחים בוועדה:
  • אחות התחנה לבריאות המשפחה (במקום נציג מערכת החינוך).
  • נציגי השירות לילד ונוער במשרד הרווחה.
  • נציגי השירות למען הילד במשרד הרווחה.
  • מפקח השירות למען הילד (אימוץ) במשרד הרווחה.
  • מפקח השירות לילד ונוער במשרד הרווחה, אם ראה צורך בהשתתפותו בנוגע לילד מסוים.
 • ברשויות מקומיות שיש בהן עד 5,000 תושבים וכן במקרים נוספים שיש צורך בכך, יהיה נוכח בוועדה גם מפקח השירות לילד ונוער.
 • במקרה שבו מדובר בילד המוחזק במשפחה מורחבת (לא על-ידי הוריו) יהיה נוכח בוועדה פקיד סעד מחוזי לחוק הסעד סדרי דין, לצורך הסדרת אפוטרופסות וסיוע בהכרה בילד כ"ילד נטוש".
 • בדיון נדרשת נוכחותם של שני ההורים. אם מונה לילד אפוטרופוס נוסף לענייני גוף, יוזמן גם הוא לוועדה.
 • במקרה שבו מדובר בילד במשפחת אומנה המועמד לאימוץ, יהיה נוכח בוועדה נציג המשפחה האומנת.
 • ככלל, ילדים מעל גיל 12 יוזמנו לדיון בוועדה. ילדים עד גיל 12 יוזמנו בהתאם למקרה.

הדיון בוועדה

 • דיוני הוועדה יתייחסו לכל ההיבטים הקשורים בילד ומשפחתו, הקשרים ביניהם וצרכיהם הטיפוליים. ייבחנו אפשרויות השיקום של המשפחה, בכדי לשמור על אחדותה ככל הניתן.
 • הוועדה תבחן את כל דרכי הטיפול האפשריות בעניין הילד, תחליט על הטיפול המועדף ותקבע תכנית מפורטת לגבי היעדים הטיפוליים שיש להשיג אצל הילד ו/או סביבתו והפעולות הנדרשות להשגתם.
 • אם הוחלט כי עדיף לילד טיפול בקהילה, יפורט סוג הטיפול.
 • אם לאחר שנשקלו החלופות בקהילה, נמצא כי עדיף לילד טיפול חוץ ביתי, הוועדה תמליץ לגבי הנושאים הבאים:
  • תחומי האחריות של הורי הילד בﬠת הסידור. האם יש לקיים עימם קשר ובאיזו תדירות, האם ישנן הגבלות לגבי ביקורים בחופשות ושבתות וכו'.
  • סוג המסגרת המתאימה לילד (גודלה, מקומה, מגמת הלימוד, מגמת הטיפול וכו').
  • הזרם החינוכי שבו יתחנך הילד (חילוני, דתי, חרדי).
  • אורך התקופה המומלצת להשמה.
  • שירותים מיוחדים, בהתאם לצורך (כגון טיפול רפואי, פסיכולוגי וחינוכי).
 • אם ישנם מספר אחים במשפחה, תינתן עדיפות לסידורם במקום אחד.
 • ככלל, ילדים עד גיל 8 יופנו למשפחת אומנה.
 • אם ברור כי הילד לא יחזור למסגרת המשפחתית הביולוגית, למען טובתו ושלומו הפיסי והנפשי, תיקבע חלופת האימוץ.

דיון חוזר

 • בדיון בעניינם של ילדים עד גיל 6, יתקיים דיון חוזר בוועדה אחת ל- 6 חודשים.
 • בדיון בעניינם של ילדים בני 6 ומעלה, יתקיים דיון חוזר אחת לשנה.
 • במקרה שמצב הילד משתנה בתוך 6 חודשים, יש לערוך דיון חוזר בוועדת ההחלטה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים