איסור העסקת נוער בעבודת לילה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 16 מהשעה 20:00 בערב עד השעה 08:00 למחרת
אסור להעסיק בני נוער בגילאי 16 - 18 מהשעה 22:00 בלילה (ובמהלך חופשת לימודים החל מהשעה 24:00) עד השעה 06:00 למחרת, אלא אם ניתן היתר משר הכלכלה
העסקת בני נוער מעבר לשעות העבודה המותרות אינה פוטרת את המעסיק מתשלום עבור שעות נוספות
נגד מעסיק המעסיק נערים בשעות הלילה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו בפנקס המידע מטעם מינהל האכיפה וההסדרה של משרד הכלכלה

איסור העסקה בלילה

 • אסור להעסיק נער מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר למחרת.
 • אסור להעסיק נער בגילאים 16 עד 18 בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר למחרת. (במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, ניתן לבקש היתר ממשרד הכלכלה להעסיק בני נוער בחלק משעות אלה).
 • בתקופה של חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16- 18 עד השעה 24:00. אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הנער לביתו, שלא בתחבורה ציבורית, מיד לאחר סיום העבודה.
  • הוראה זו בתוקף עד ליום 01.09.2019.
  • מעסיק שהפר את חובתו להחזיר את הנער לביתו לאחר השעה 23:00, צפוי לקנס פלילי ולקנס מנהלי לפי חלק ב' לתוספת השניה של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

העסקת נוער בלילה על פי היתר משר הכלכלה

 • למרות האמור לעיל, במקרים מסוימים רשאי שר הכלכלה להתיר העסקת נער בלילה:
 1. במקומות שבהם עובדים במשמרות, רשאי שר הכלכלה להתיר העסקת צעיר מעל גיל 16 עד השעה 23:00;
 2. במקרי חירום (הכרזת אסון המוני, הכרזה על מצב מיוחד בעורף או גיוס כללי בצו 8)
 3. במקום שבו עובדים ברציפות ורק אם שהשר סבור שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר (מגיל 16) רשאי השר להתיר לו להיות מועסק בלילה;
 4. במקרים שהשר סבור שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר העסקת נער שמלאו לו 10 שנים עד שעה 24:00, אם לדעתו של השר, הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער.
 5. שר הכלכלה רשאי להתיר העסקת צעיר (מעל גיל 16) עד שעה 24:00 בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות, אם קיימים תנאים מיוחדים המצדיקים העסקתו בשעות אלה;
 6. השר רשאי להתיר העסקת צעיר משעה 05:00 בעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
 • מעסיק שבידיו היתר להעסקת נער בלילה, חייב להעסיקו בהתאם לתנאי ההיתר.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • מעסיק המעוניין לקבל היתר להעסקת נער בלילה, יכול לפנות אל אגף הסדרה רשיונות והיתרים במשרד הכלכלה והתעשייה. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו בקשה להיתר להעסקת נוער בלילה.
 • אם המעסיק דורש מנער לעבוד בשעות הלילה בניגוד להוראות החוק שצויינו לעיל, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:
  • להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • לפנות לטלמסר של שירות התעסוקה בטלפון: 1-800-354-354.
  • לפנות אל הסתדרות הנוער העובד והלומד בטלמסר: 054-4001100 או 1121* מכל מכשיר טלפון נייד.

חשוב לדעת

 • מי שמעסיק בני נוער מעבר לשעות המותרות, חייב לשלם להם גמול עבור שעות נוספות, למרות העובדה שמדובר בהעסקה המנוגדת לחוק.
 • נוסח חוק עבודת הנוער משנת 1953 קובע כי ניתן להעסיק אחרי השעה 20:00 רק נערים מעל גיל 16 שחוק לימוד חובה אינו חל עליהם. בפועל (ולאור העובדה כי חוק לימוד חובה חל למעשה כמעט על כל נער) ובהתאם להנחיית משרד הכלכלה, מותר להעסיק כל נער שמעל גיל 16 אחרי השעה 20:00 ועד השעה 22:00, כלומר: האיסור על העסקת נערים אחרי השעה 20:00 חל אך ורק על נערים מתחת לגיל 16. כך גם מצוין בפנקס המידע מטעם מינהל האכיפה וההסדרה של משרד הכלכלה, האחראי על אכיפת החוק.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים