גיל העסקת נוער (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית - 14 שנה, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן
חל איסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל המינימום להעסקה
אסור להעסיק בני נוער בשעות הלימודים
בהופעות ציבוריות ופרסומות ניתן להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 15 שנים, בהתאם להיתר מיוחד ממשרד הכלכלה ואישור של ההורים
במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה נגד המעסיק

גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, ובחופשת לימודים רשמית 14 שנה, בהתאם למגבלות המפורטות בהמשך.

העסקת נוער במהלך שנת הלימודים

 • גיל ההעסקה המינימלי לנוער במהלך שנת הלימודים הוא 15 שנים, בתנאי שניתן לכך אישור בהתאם למפורט להלן. במקרה שלא ניתן אישור מתאים, העסקת בני הנוער במהלך תקופת הלימודים אסורה.
 • העסקת בני נוער בגילאים 15 עד 16 מותרת רק אם ניתן אחד משני האישורים הבאים:
  • אישור משר החינוך להפסיק ללמוד (על-פי חוק לימוד חובה).
  • אישור ממפקח מטעם משרד החינוך כי הנער השלים את חובותיו לפי חוק לימוד חובה בתקופה הקצרה מהתקופה המתאימה לבני גילו (הוקפץ כיתה).
 • העסקת בני נוער בגילאים 16 עד 18 (ותלמידים שעברו את גיל 18) מותרת באחד מהמקרים הבאים:
  • ההעסקה נעשית לאחר שעות הלימודים, ובתנאי שניתנה הודעה מבית הספר המפרטת את שעות הלימודים.
  • ניתן לנערים אישור לנשור מהלימודים או שהם השלימו את חובת הלימוד בתקופה קצרה מזו המתאימה לבני גילם. במקרה זה ניתן להעסיקם גם במהלך שעות הלימודים (להרחבה ראו העסקת צעירים מעל גיל 16).

העסקת נוער במהלך חופשת לימודים רשמית

 • גיל ההעסקה המינימלי במהלך חופשת לימודים רשמית הוא 14.
 • נער שמלאו לו 14 וטרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • כתנאי לעבודה, המעסיק צריך שיהיו ברשותו:
  • אישור רפואי עדכני של הנער.
  • צילום תעודת הזהות של הנער, או צילום תעודת הזהות של אחד מהוריו (הכוללת רישום של הנער בספח).

חשוב לדעת

 • חל איסור להעסיק תלמידים בשעות הלימודים גם אם מלאו להם 18, אלא אם כן קיבלו אישור לנשור מהלימודים או אישור שהשלימו את חובת לימודיהם בתקופה הקצרה מזו המתאימה לבני גילם.
 • במקרה שהועסק נער מתחת לגיל העסקה המותר בחוק, ניתן לנקוט את הצעדים הבאים:

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים