יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית לפיה יוצאי עיראק שסבלו במהלך אירועי הפרהוד ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות יהיו זכאים למענק הטבות שנתי ולפטור מלא מתשלום עבור תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.
החל מיום 01.01.2017 סכום המענק השנתי עומד על 3,960 ש"ח בשנה (בעבר 3,600 ש"ח בשנה)
לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו בעיראק לאם זכאית, עד יום 29.3.1942
מי שיגיש את הבקשה למענק השנתי עד ליום 31.12.2016, יהיה זכאי למענק גם עבור שנת 2015
 • ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית ע"י שר האוצר לפיה יוצאי עיראק שחוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו ב 2-1 ביוני 1941, ובמסגרתם סבלו מעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות, יהיה זכאים להטבות הבאות:
  • החל מיום 01.01.2017 סכום המענק השנתי עומד על 3,960 ש"ח בשנה (בעבר 3,600 ש"ח בשנה).
  • פטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, קרי – נולדו בעיראק עד יום 29.3.1942.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי עיראק לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש בקשה לקבלת המענקים על גבי הטופס המצורף.
 • מי שהגיש את הבקשה עד ליום 31.12.2016, היה זכאי גם למענק עבור שנת 2015 .

מי זכאי?

 • יוצאי עיראק העומדים בכל התנאים הבאים:
  • הם חוו את אירועי הפרהוד שהתרחשו בין 2-1 ביוני 1941.
  • במסגרת אירועי הפרהוד הם סבלו ממעשה אלימות שננקט נגדם או שחזו במעשה אלימות.
 • הם אינם מקבלים קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בקשר עם קורותיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו בעיראק לאם הזכאית למענק זה, עד יום 29.3.1942.

תהליך מימוש הזכות לקבל מענק שנתי

 • יוצאי עיראק העומדים בתנאי הזכאות צריכים להגיש בקשה ולמלא טופס הבקשה טופס בקשה למענק שנתי בהתאם להחלטה מינהלית .
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום מלא של תעודת זהות (כולל הספח).
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • טופס פרטי חשבון בנק המצורף לטופס הבקשה, בצירוף המחאה מקורית מבוטלת או צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק.
 • את הטופס והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל משרדי הרשות לזכויות ניצולי השואה בכתובת: רחוב יצחק שדה 17, ת"ד 57380, תל אביב מיקוד 6157302.
 • ניתן לפנות לעזרה למרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00 , בטלפון 03-5682651.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי מעיראק לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש הבקשה
 • מי שהגיש את הבקשה עד ליום 31.12.2016היה זכאי למענק גם עבור שנת 2015.

הגבלת שכר טירחה לעורך דין או מטפל אחר בבקשה לקבלת המענק השנתי

 • על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 07.04.2016, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות עבור הטיפול בבקשה למענק שנתי אשר אושר כתוצאה מהחלטה מינהלית ונקבעו תנאים מקדימים לזכאות המטפל בתביעה לשכר טירחה .

הסכמתו של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טירחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טירחה צריכים להתקיים כל התנאים המפורטים להלן. אם תנאים אילו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טירחה:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לעניין כל שלב בטיפול בתביעה שמקורה בהחלטה מינהלית. הסכמתו של ניצול השואה לטיפול בתביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים , או לפי חוק הטבות לניצולי שואה, אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת לטיפול בתביעה לפי החלטה מינהלית.
  • לגבי הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 07.04.2016 - בנוסף לאמור לעיל, על ניצול השואה, טרם החתימה על הסכם הטירחה , לאשר בחתימת ידו על גבי טופס הסבר - בקשה לפי החלטה מנהלית, שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה וכי הוא קרא או שהוקרא לו טופס ההסבר.

שכר הטירחה המירבי בתביעות למענק שנתי על פי החלטה מינהלית

 • שכר הטירחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות בעד טיפול בבקשה למענק השנתי שניתן מתוקף החלטה מינהלית, הנו :
  • אם שכר הטירחה נחתם לאחר יום 07.04.2016- יעמוד שכר הטירחה המירבי על 120 ש"ח כולל מע"מ.
  • אם הסכם שכר הטירחה נחתם לפני יום07.04.2017- יעמוד שכר הטירחה המירבי על 473 ש"ח כולל מע"מ.
 • שכר טירחה מירבי זה יחול גם אם הוגש ערר או ערעור לבית המשפט .
  • גם אם מספר בני אדם מטפלים בבקשה למענק שנתי (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טירחה העולה על שכר הטירחה המירבי, ושכר הטירחה של כלל המטפלים בתביעה אינו יכול לעלות על שכר הטירחה המירבי הקבוע בחוק. .
 • כאשר אין קשר בין הטיפול בתביעה על ידי עורך הדין לבין החלטת הרשות על זכאותו של הניצול למענק שנתי אז עורך הדין או מטפל אחר בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טירחה.
 • לסיוע ניתן לפנות לאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. לפרטים נוספים ראו: סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

עיקול המענק השנתי

תהליך מימוש הזכות לפטור ברכישת תרופות המוכרות בסל הבריאות

 • לאחר שטופס הבקשה למענק השנתי כאמור לעיל, יגיע לידי הרשות לזכויות ניצולי השואה,יקבלו יוצאי עיראק העומדים בתנאי הזכאות, באופן אוטומטי, את הפטור מתשלום השתתפות עצמית בעת רכישת תרופות שבסל התרופות.
 • פטור זה מתשלום יינתן בעת רכישת התרופה בבתי המרקחת/קופות החולים, ויחל מהמועד בו תעביר הרשות לזכויות ניצולי השואה את שם הזכאי לקופת החולים.
 • לבירורים ולמידע נוסף ניתן לפנות לעזרה למרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00 , בטלפון 03-5682651.

סיוע ושירותים נוספים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים