הקדמה:

על החלטת רשות המסים בנוגע למתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה, ניתן להגיש השגה לרשות המיסים
את ההשגה יש להגיש תוך 45 יום מקבלת ההחלטה
אם ההשגה תידחה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר במשרד המשפטים תוך 45 יום מקבלת החלטת רשות המיסים בהשגה
על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בבית המשפט לעניינים מינהליים
למידע נוסף ראו: הגשת השגה והגשת ערר באתר השירותים והמידע הממשלתי

על החלטת רשות המיסים בנוגע למתן מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה, ניתן להגיש השגה לרשות המיסים ואם ההשגה תדחה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר במשרד המשפטים.

 • את ההשגה יש להגיש בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.
 • על החלטת רשות המיסים בהשגה ניתן להגיש ערר לוועדת הערר במשרד המשפטים, תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עצמאים ובעלי עסקים, שהגישו בעקבות משבר הקורונה בקשה לסיוע בהוצאות קבועות, והם רואים את עצמם נפגעים מהחלטת רשות המיסים.

הגשת השגה על החלטת רשות המיסים

 • את ההשגה על החלטת רשות המיסים בנוגע למתן מענק הסיוע יש להגיש תוך 45 יום מקבלת ההחלטה.
 • יש למלא את טופס השגה המוצע או כל טופס בקשה אחר הכולל את כל הפרטים המופיעים בטופס ההשגה המוצע.
 • בטופס ההשגה יש לפרט את הטיעונים להשגה ולצרף לטופס את המסמכים והאסמכתאות הרלוונטיים (יש לפרט בטופס ההשגה את רשימת המסמכים שצורפו).
טיפ
אם ההשגה עוסקת בדרך החישוב מומלץ לצרף מאזן בוחן לשנת 2019.

הגשת ערר על החלטת רשות המיסים בהשגה

כתב הערר

 • על העורר להיכנס לאתר משרד המשפטים ולענות על השאלות המנחות.
 • באם העורר זכאי להגיש ערר, עליו להגיש את טופס הערר המקוון. כדי שניתן יהיה להיכנס להגשת הטופס המקוון יש לבצע תחילה הליך הזדהות קצר באמצעות הרשמה למערכת ההזדהות הממשלתית או באמצעות שימוש בכרטיס חכם.
 • לעיון בטופס נימוקי ערר לדוגמה לחצו כאן.
 • על הערר לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם העורר.
  • מספר תעודת זהות.
  • מען וכתובת של העסק או המשרד הרשום, שבעדו מתבקש המענק,בתאגיד - מספר הרישום שלו, מענו וכתובתו.
  • אם העורר מיוצג - גם שם המייצג, מענו וכל פרטי ההתקשרות עמו וכן ייפוי כוח תקף.
  • תמצית ההחלטה שעליה עוררים.
  • התאריך שבו הומצאה ההחלטה נושא הערר לעורר.
  • העובדות שעליהן מסתמך העורר.
  • הנימוקים שעליהם מבסס העורר את עררו.
  • רשימת המסמכים שעליהם מסתמך העורר, בציון המסמכים שאינם מצויים ברשותו.
  • הסעד המבוקש.
  • פרטים נוספים שניתן לכלול שיש בהם כדי לסייע בבירור הערר.
 • לבקשת הערר יש לצרף את המסמכים הבאים:
טיפ
לשאלות ולבירורים ניתן לפנות לוועדה באמצעות דואר אלקטרוני: CoronaAppeals@justice.gov.il בכל פניה יש לציין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון ליצירת קשר.

כתב תשובה לערר

 • הוועדה רשאית להורות לרשות המיסים להגיש כתב תשובה לערר בכללותו או בחלקו.
 • אם הורתה הוועדה לרשות המיסים להגיש כתב תשובה, עליה להגישו בתוך 30 יום, ואם הוגשה בקשה לסילוק על הסף של הערר - תוך 30 יום ממועד ההחלטה שדחתה את הבקשה לסילוק על הסף. (אם נקבע דיון רשאית רשות המיסים להגיש כתב תשובה עד 7 ימים לפני הדיון).
 • על כתב התשובה לכלול את הפרטים הבאים:
  • המען של רשות המיסים.
  • פירוט הנימוקים שעליהם מתבססת התשובה.
  • תשובת רשות המיסים לגבי הסעד שמבוקש בערר.
  • לכתב התשובה יצורפו העתקים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.
 • על המשיב להמציא את כתב התשובה לעורר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המופיע בכתב הערר.

בירור הערר

 • ועדת הערר רשאית להחליט על-פי הטענות והראיות שהוגשו בכתב בלבד, או לקבוע מועד לדיון בערר.
 • אם נקבע מועד לדיון הוא יתקיים באמצעים טכנולוגיים (מכשירים שמאפשרים העברת תמונה וקול בזמן אמת) אלא אם קבע יו"ר הוועדה אחרת.
 • פרוטוקול הדיון יכול להיערך בהקלטה, ובלבד שיועלה על הכתב ויימסר לבעלי הדין.
 • ועדת הערר תקבל את החלטתה בהקדם האפשרי והיא מוסמכת לאשר את ההחלטה שעליה עוררים, לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה או להחזיר את העניין עם הוראות למנהל רשות המיסים.
 • ועדת הערר רשאית לחייב את כל האחד מהצדדים (העורר או רשות המיסים) לשלם לצד השני הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, הוצאות נסיעה ושכר בטלה של עדים.
 • למידע נוסף ראו הגשת ערר על החלטת רשות המיסים לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

ערעור על ועדת הערר

 • החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית משפט לעניינים מינהליים, תוך 45 יום קבלת ההחלטה.
טיפ
מומלץ לפנות לייעוץ משפטי בידי עורך דין לפני הגשת הערעור.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים