הטבות מטעם הקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
המידע מוגש כחלק מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות ניצולי השואה
הדף מאושר ע"י ארגון יוצאי מרכז אירופה

הקדמה:

ממשלת אוסטריה מסייעת במימון טיפול והוצאות רפואיות לניצולי שואה יוצאי אוסטריה, העומדים בתנאי הזכאות במפורטים בהמשך
הקריטריונים לקבלת הסיוע וגובה הסכום הניתן לזכאים מעודכנים לתקופה שבין 1.1.2016-31.12.2016

ממשלת אוסטריה משתתפת בהוצאות טיפול בבעיות רפואיות של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה ואלמנים או אלמנות שלהם, העומדים בקריטריונים לזכאות.

 • הסיוע ניתן עבור הנושאים הבאים: טיפול ‏בבעיות ‏רפואיות,‏ לרבות ‏עזרים/ציוד ‏רפואי, ‏העסקת‏ מטפלים‏/ות ‏וכיו"ב ‏ועבור ‏סיוע חירום משלים‏ אחר.

מטרות הסיוע

 • ההחזר הכספי יינתן עבור ההוצאות הרפואיות הבאות:
  • ביקורים אצל רופאים מקצועיים, טיפולים רפואיים שונים כולל טיפולי שיניים.
  • ביטוחי בריאות וביטוח סיעודי באמצעות קופות החולים.
  • לחצני מצוקה ודמי מנוי לשירותי טלרפואה ושירותי חירום (שח"ל, נטלי וכו')).
  • עזרים רפואיים ואורטופדיים (מכשירי שמיעה, משקפיים, הליכונים, כסאות גלגלים, מזרונים מיוחדים וכו').
  • קנייה והתקנה בבית של אביזרים לנכים.
  • מוצרי ספיגה.
  • טיפול סיעודי ע"י מטפל/ת אישי.

מי זכאי?

 • פונים המשתייכים לאחת מ- 3 הקבוצות הבאות:
  1. אדם שסבל מרדיפת המשטר הנאצי או עזב את אוסטריה כדי לברוח מהרדיפות ומתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:
   • היה אזרח אוסטרי שגר באוסטריה ב-13 במרץ 1938, או
   • גר בקביעות באוסטריה במשך כעשר שנים החל מה-13 במרץ 1938, או
   • נולד באוסטריה להורים העומדים בקריטריונים אלה או
   • אדם שחי באוסטריה כעשר שנים לפני 13 במרץ 1938 ואיבד אזרחותו או מקום מגוריו כי עזב את המדינה בגלל כניסת כוחות הצבא הגרמני לאוסטריה.
  2. ילדים שנולדו לפני תאריך 09.05.1945 להורים נרדפים (הורים ששהו במחנות, גטאות או במסתור).
  3. אלמנים/אלמנות של קורבנות המשטר הנאצי באוסטריה שבני/בנות זוגם/ן עומדים באחד משני הקריטריונים הנ"ל ואפילו שהם עצמם לא היו נפגעי המשטר הנאצי באוסטריה.
 • בנוסף, הפונה עומד בתקרת הכנסה לפי החישוב הבא (רק הכנסות הפונה ילקחו בחשבון, בלי הכנסות בן או בת הזוג אם ישנם):
  • הכנסות הפונה (ללא הכנסות בן או בת הזוג) לא עולות על סכום של 8,828 ש"ח ליחיד.
  • הכנסות של פונה שחי עם בן או בת זוג שאינם יוצאי אוסטריה לא יעלו על סכום של 13,242 ש"ח בחודש.
  • חסכונותיו הנזילים של הפונה לא עולים על 195,509 ש"ח.

סיוע לבני זוג של ניצולי שואה אוסטרים הסובלים מבעיות בריאותיות קשות

 • אם בני הזוג של הפונים סובלים מבעיות בריאות קשות, הניצול עצמו יכול לפנות ולבקש סיוע עבור בן או בת הזוג, במסגרת הסכום השנתי המקסימלי שהניצול יכול לקבל - ולא כסכום נוסף.
 • הפניה תתבצע על ידי הניצול, בשם בן או בת הזוג.
 • למעט מקרה זה, יורשיהם של ניצולי שואה אינם זכאים לקבל סיוע מהתוכנית.

מי אינו זכאי?

 • אנשים שהכנסתם ברוטו היא מעל 8,828 ש"ח ליחיד, או 13,242 ש"ח לזוג או שחסכונותיהם גבוהים מ 195,509 ש"ח.
 • מי שנולד בארץ לניצולי שואה יוצאי אוסטריה.
 • יורשיהם של ניצולי שואה יוצאי אוסטריה (למעט אלמנים ואלמנות, או בן/בת זוג במצב בריאותי קשה, במסגרת סכום הסיוע כפי שצויין למעלה).

קביעת גובה הסיוע שניתן לזכאים

 • בקביעת גובה הסיוע שיינתן יילקחו בחשבון כל ההכנסות ברוטו (למעט ביטוחים סיעודיים), כולל הכנסות מביטוח לאומי, תשלומי פנסיה, תשלומי פיצויים בגין נרדפות בזמן מלחמת העולם השנייה, תשלומים ממשרד האוצר וכדומה.
 • מי שהכנסתו ברוטו ליחיד היא עד 8,828 ש"ח, או עד 13,242 ש"ח לזוג, סכום הסיוע שיוכל לקבל יהיה עד 27,370 ש"ח לשנה.
 • גובה הסיוע יהיה מותנה במספר הפניות שיוגשו לצורך קבלת סיוע במסגרת תוכנית זו, ובהתאם לשיקולים המקצועיים שיבחנו על ידי הועדה שבוחנת את הפניות.

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל סיוע מהקרן לניצולי שואה יוצאי אוסטריה יש למלא את הטפסים הבאים:
 • לטפסים אלה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • קבלות מקור עבור הטיפול הרפואי והסיוע הרפואי שניתן.
  • העתק של תעות הזהות.
  • אישור הכנסה כולל מכתב של PVA עם מספר הרנטה.
  • פונים חדשים מתבקשים לצרף טופס אישור ניצולות של ממשלת אוסטריה (Opferausweis) של המבקש או של בן/בת הזוג (נא לצלם את 4 הדפים) או מכתב המאשר תשלומים מה -Nationalfonds).
 • את הטפסים והמסמכים המצורפים יש לשלוח אל הגב' הגר ברטל, ארגון יוצאי מרכז אירופה, יגאל אלון 157, תל אביב 6744365.
 • לקבלת הטופס באמצעות הדואר, ניתן לפנות אל משרדי ארגון יוצאי מרכז אירופה, בשעות הפעילות: ימים א'–ה' בשעות 09:00-16:00.
 • סניף תל אביב: בטלפון 03-5164461, בשלוחה 2011 או בדואר אלקטרוני - hagar@irgun-jeckes.org.
 • סניף ירושלים: בטלפון 02-6241198, או בדואר אלקטרוני - tzofitchaim@gmail.com.
 • סניף חיפה: בטלפון 04-8119464 או בדואר אלקטרוני - yulia@beit-horim.org.il

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים