הקדמה:

הזכאות לרכוש דירה בדיור הציבורי מותנית בכך שלדייר לא היתה בעלות על דירה או מקרקעין אחרים ששווים עולה על 350,000 ש"ח

אחד מתנאי הזכאות לרכישת דירה בדיור הציבורי הוא כי לדייר לא היתה בעלות על דירה או מקרקעין אחרים ששווים עולה על 350,000 ש"ח (סכום המתעדכן על-פי שינויי המדד).

  • על-פי החוק, בכל אחד מהמקרים הבאים אדם ייחשב כמי שיש בבעלותו דירה או מקרקעין:
  1. הוא רשום כבעלים של דירה;
  2. הוא זכאי על פי הסכם בכתב או על פי צוואה או ירושה להירשם כבעלים;
  3. הוא חוכר או חוכר משנה, או מי שזכאי על פי הסכם בכתב או על פי צוואה או ירושה להירשם כחוכר או כחוכר משנה;
  4. הוא מחזיק כדין במשק חקלאי כבר-רשות של מוסד מיישב, כהגדרתו בחוק המועמדים להתיישבות חקלאית, תשי"ג-1953, לתקופה של שלוש שנים לפחות או לתקופה בלתי קצובה;
  5. דייר מוגן, למעט דייר מוגן בדירה הציבורית הנרכשת;
  6. הוא בעל זכויות באיגוד מקרקעין.

פסקי דין

חקיקה ונהלים