בשנת 2005 ג'וינט ישראל בשותפות ממשלת ישראל הקים את תבת כדי להתמודד עם תופעת העוני ולאור הקשר הקיים בין תעסוקה לבין עוני.

פרטים

תחומי עיסוק:שילוב בתעסוקה
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
שנת הקמה:2005
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

מטרות תבת

 • פיתוח תוכניות עבור ממשלת ישראל לשילוב אנשים בשוק העבודה, תוך שימת דגש על:
  • שילוב בתעסוקה איכותית של קבוצות באוכלוסייה שאינן משתתפות בכח העבודה
  • השמה בעבודה והבטחת התפתחות ומוביליות בשכר של אוכלוסיות היעד
  • שינוי עמדות של אוכלוסיות היעד ביחסן לעבודה
  • שינוי עמדות המעסיקים
  • מוביליות חברתית: שיפור איכות התעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות; שדרוג ביכולת התפקוד וההכנסה
  • הבטחת יציבות תעסוקתית

דרכי פעולה ודגשים עיקריים

 • פיתוח תוכניות עבור אוכלוסיות היעד (מהחברה החרדית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות, עולים, צעירים חסרי אופק תעסוקתי ועוד), באמצעות יצירת שותפות בין-משרדית ובין-ארגונית. הכוונה היא ליצור בסופו של דבר "מסה קריטית" של כלים ודרכים להתערבות, שיאפשרו השפעה מערכתית על העסקתם במשק.
 • התמקדות באוכלוסיות שאינן מקבלות כיום מענה במסגרת הכלים הקיימים - כך, לא תתמקד תב"ת באוכלוסיות הנמצאות בשוק העבודה (עובדים, מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה ודמי אבטלה).
 • שילוב איכותי וארוך טווח – התוכניות ייבנו כך שנוסף על ההשמה בעבודה, יהיו גורמים שיעקבו וילוו את המשתתפים, כדי להבטיח להם תעסוקה ארוכת טווח, התמדה בעבודה וקידום.
 • עבודה בשיתוף הקהילה – בתוכניות יושם דגש על מעורבות הגורמים המקומיים, לא רק כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה שלהן אלא כדי לשנות את תפיסת העולם בנושא התעסוקה ברמה המקומית.
 • עבודה ממוקדת תוצאות – כל תוכנית תגובֶּה בבסיס נתונים מפורט, שיאפשר מעקב מדויק אחר התוצאות וניתוחם. מעקב יבוצע אחר הנתונים, לפי אבני הדרך והיעדים שנקבעו, כדי להעריך את היעילות של ההתערבות. נוסף על כך, ילוו תוכניות מרכזיות בהערכה חיצונית.
 • הפצה והטמעה – כל תוכנית שתימצא מוצלחת תשמש בסיס לתוכנית המשכית מטעם הממשלה, המגזר ההתנדבותי, המגזר העסקי, רשויות מקומיות, ואחרים - בקנה מידה רחב.

נושאים ותוכניות שהארגון עוסק בהם