הקדמה:

כאשר החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רשיון נהיגה
ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה התראה לחייב, וחלפו לפחות 30 ימים מהמועד שבו הומצאה לחייב
החייב יכול להתייצב לחקירת יכולת על מנת לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
לפרטים נוספים ראו אתר רשות האכיפה והגבייה

במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להגביל את זכותו של החייב לקבל, להחזיק או לחדש רשיון נהיגה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

למי ואיך פונים

הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל


מועד כניסתה של ההגבלה לתוקף

הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

ביטול ההגבלה

הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל

 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משטרת הגבולות, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

חשוב לדעת

 • הרשם רשאי אך אינו חייב להטיל את ההגבלות, והדבר נתון לשיקול דעתו.
 • הרשם יטיל את ההגבלות רק אם הוא שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב.
 • הרשם רשאי להטיל את ההגבלות לתקופות שיקבע ובתנאים שיקבע.
 • אם ההחלטה על הגבלת הזכות להחזיק, לקבל או להשתמש ברישיון נהיגה ניתנה מבלי שהחייב עצמו טען בפני רשם ההוצאה לפועל (בכתב או בעל-פה), רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו תוך 7 ימים מהיום שנודע לו עליו. למידע נוסף ראו בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.
 • הרשם יכול להטיל על החייב הגבלות אחרות במקום או בנוסף להגבלה הנ"ל, כגון:
 1. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר
 2. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 3. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון אותם בכסף מזומן וכו';
 4. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד;
 5. הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הוצאה לפועל וגבייה