הקדמה:

עקב משבר הקורונה, רשות האכיפה והגבייה מציעה לחייבים שסכום חובותיהם נמוך מ-50,000 ש"ח, להצטרף להסדר תשלומים מיוחד הכולל הטבות והקלות
ההסדר כולל, בין השאר, הפחתה בריבית הפיגורים (50%), עיכוב הליכי הגבייה וחיסכון בתשלומים נלווים
על מנת להצטרף להסדר התשלומים המיוחד, יש להגיש בקשה מתאימה בתוך פרק זמן מוגבל (פירוט בהמשך)
חייב שסכום חובותיו גבוה מ-50,000 ש"ח ושישלם את חובו במועד, יהיה זכאי לחלק מן ההטבות וההקלות

עקב משבר הקורונה, רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל), מציעה לחייבים בעלי סכום חוב נמוך מ-50,000 ש"ח, המתקשים לשלם את החוב במלואו, להצטרף להסדר תשלומים מיוחד ומוגבל בזמן, אשר עמידה בו עשויה להעניק את ההקלות וההטבות הבאות:

 1. הפחתת הריבית הנצברת על קרן החוב ב-50%.
 2. אי תוספת תשלום הפרש אגרת פתיחת התיק.
 3. חיסכון בתשלום שכר טרחת עורך-דין.
 4. עיכוב הליכים- לא יינקטו הליכי גבייה בתיק (הטלת עיקולים, הגבלות וכו').
 5. המידע אודות פתיחת התיק לא ידווח למאגר נתוני האשראי.
שימו לב
 • הסדר התשלומים המיוחד והמידע בדף זה מיועדים לחייב בהוצאה לפועל שסכום חובותיו נמוך מ-50,000 ש"ח.
 • חייב שסכום חובותיו גבוה מ-50,000 ש"ח וישלם את חובו בתוך התקופה שצוינה באזהרה שנשלחה אליו, יוכל להנות מ:
  1. חיסכון בתשלום שכר טרחת עורך-דין.
  2. עיכוב הליכים - לא יינקטו הליכי גבייה בתיק (הטלת עיקולים, הגבלות וכו').
  3. המידע אודות פתיחת התיק לא ידווח למאגר נתוני האשראי.

מי זכאי?

 • חייב בהוצאה לפועל שעומד בכל התנאים הבאים:
  1. סכום חובותיו נמוך מ-50,000 ש"ח.
  2. שילם את התשלום הראשון בתוך 45 ימים מיום קבלת האזהרה (סכום התשלום בהסדר המיוחד ודרכי התשלום מופיעים בטופס האזהרה).
  3. הגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" (פירוט בהמשך) לאחר ביצוע התשלום ולא יאוחר מ- 45 ימים מיום קבלת האזהרה.
  4. סוג התיק הוא אחד מאלה:
   • תביעה על סכום קצוב/תובענה.
   • שטרות ושיקים.
   • פסק-דין כספי.
   • כביש אגרה.
   • תיק מזונות שהזוכה הוא ביטוח לאומי.
טיפ
במקרה של אי-עמידה בתנאי הזכאות (סכום החוב גבוה יותר, אי עמידה בזמנים וכו'), מומלץ לבדוק את האפשרות להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם", במסלול ה"רגיל", המעניק גם כן הטבות כגון הפחתה בריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה.

תהליך מימוש הזכות

 • חייב שעומד בתנאים שפורטו לעיל ומבקש להצטרף להסדר התשלומים המיוחד, נדרש להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם".
 • יש להדפיס ולמלא את טופס 351 - בקשה להכרה כ"חייב משלם" מאתר רשות האכיפה והגבייה.
 • יש למלא אחר ההנחיות המופיעות בטופס ולוודא כי, בין השאר:
  • צוין מספר התיק בו מבוקשת ההכרה, נמסרו פרטי יצירת קשר וכי הבקשה מנומקת.
  • צורף צילום תעודת-זהות (רק כאשר מדובר בבקשה הראשונה המוגשת על-ידי החייב).
  • צורפה אסמכתא המעידה על התשלום - במקרה שהתשלום לא בוצע במערכת ההוצאה לפועל (לדוגמה: תשלום שהועבר ישירות לזוכה).
 • את טופס הבקשה המלא, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באחת הדרכים הבאות:
 • לאחר שתוגש, הבקשה תועבר לגורם המוסמך בהוצאה לפועל וההחלטה תישלח בדואר בתוך 45 יום מהמועד שהוגשה.
  • הודעה על אישור הבקשה תועבר לזוכה בתיק, אשר יהיה רשאי למסור את תגובתו בתוך 30 ימים.
 • אם לא תתקבל תגובה בתוך 30 ימים, ההכרה תיכנס לתוקף ולפי החלטת רשם ההוצאה לפועל יעודכנו הקלות והטבות במסגרת הסדר התשלומים המיוחד.
טיפ
ניתן לברר האם ניתנה החלטה באמצעות ה"איזור האישי" באתר רשות האכיפה והגבייה או באמצעות מוקד המידע והשירות בטלפון *35592.

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • לא ניתן להגיש בקשה או להכיר בחייב כ"חייב משלם" בגין חוב מזונות.
 • חשוב לעמוד בתשלומים כסדרם, אחרת ההסדר יבוטל ואיתו ההקלות וההטבות.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט כי הליכים מסוימים לא יעוכבו או לא יבוטלו על אף שחייב הוכר כ"חייב משלם", אם ישוכנע שהעיכוב או הביטול עלולים לפגוע בגביית החוב.
 • אם בוטלה הכרתו של חייב כ"חייב משלם" והפחתת הריבית בוטלה, לא יהיה ניתן להפחית בריבית פעם נוספת, גם אם החייב יוכר שוב כ"חייב משלם".
 • אם הריבית בתיק נקבעה בהסכם והתיק נפתח בהוצאה לפועל לפני ה- 02.10.2019 (כניסת חוק "חייב משלם" לתוקף)- שיעור הריבית לא יופחת.
 • ניתן להגיש בקשה להכרה כ"חייב משלם" גם בתיק איחוד.
 • למידע נוסף בדבר הסדר התשלומים המיוחד, ניתן לפנות למוקד המידע והשירות של רשות האכיפה והגבייה בטלפון *35592.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים