עובדים שכירים ועצמאים שבסבירות גובהה נדבקו בקורונה במקום העבודה, עשויים להיות זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי כדי לפצותם על אובדן הכנסה
דמי הפגיעה משולמים לכל היותר עבור 13 שבועות ועד סכום של 1,241.25 ₪ ליום, נכון ל-2024
מי שקיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדים שכירים ועצמאים מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה באמצעות דמי הביטוח הלאומי המשולמים עבורם.

 • עובד שכיר או עצמאי שחלה מחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי ועקב העבודה, ואינו מסוגל לעבוד על פי אישור רפואי, עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה במהלך תקופת היעדרותו. למידע אודות מבחני המוסד לביטוח לאומי להכרה בתאונת בעבודה כתוצאה מהידבקות בנגיף הקורונה לחצו כאן
שימו לב
בתקופה זו העובד אינו זכאי לדמי מחלה ולא ינוכו לו ימי מחלה ממכסת ימי המחלה שצבר.

מי זכאי?

 • עובד שכיר, עובד עצמאי או מתנדב שנדבק בסבירות גבוהה בקורונה במקום העבודה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי ועקב העבודה, ועל-פי אישור רפואי הוא אינו מסוגל לעבוד.
דוגמה
 • רופאים או אחיות שנחשפו לחולי קורונה במהלך עבודתם.
 • מתנדבים (כגון פרמדיקים המתנדבים במד"א) שנחשפו לחולי קורונה במהלך עבודתם/התנדבותם.
 • נהגי אוטובוס שנחשפו לחולי קורונה במהלך עבודתם.
 • קופאיות בסופרמרקט שחלו עקב חשיפה לחולה במהלך עבודתן.
 • תושב ישראל העובד בחו"ל, שחלה עקב חשיפה לחולה במהלך העבודה. זאת בתנאי שמעסיקו תושב ישראל וחוזה העבודה ביניהם נקשר בישראל.
 • מי שחלה כתוצאה מחשיפה לחולה בזמן נסיעת עבודה ועקב הנסיעה מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל.

שיעור דמי הפגיעה

שיעור דמי הפגיעה ליום

 • שיעור דמי הפגיעה ליום לעובד שכיר ועובד עצמאי מחושב על-פי 75% מהכנסת המבוטחים החייבת בדמי ביטוח ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתם בשל הפגיעה, לחלק ב-90.
 • עובדים שכירים שלא קיבלו שכר מלא ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבלו שכר מלא. על העובדים להמציא למוסד לביטוח לאומי אישורים המעידים על כך שלא קיבלו שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות (אישורי מחלה, חופשה וכיו"ב).
 • דמי הפגיעה לא יעלו על 1,241.25 ₪ ליום (נכון ל-2024) וישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות.
 • מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • לפרטים נוספים, ראו חישוב דמי הפגיעה לנפגע תאונת עבודה.

ההכנסה החייבת לצורך חישוב דמי הפגיעה

 • עובדים שכירים - לשכירים דמי הפגיעה יחושבו לפי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לרבות שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).
  • אם העובד מועסק ב-2 מקומות עבודה ובשל תאונת עבודה באחד מהם, הוא נאלץ להיעדר מעבודתו ב-2 מקומות העבודה, אזי יחושבו דמי הפגיעה לפי השכר החייב ב-2 מקומות העבודה גם יחד.
 • עובדים עצמאיים - דמי הפגיעה יחושבו לפי ההכנסות בשנת המס השוטפת, בתנאי שבזמן הפגיעה בעבודה הנפגע היה רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילם את דמי הביטוח במועד.
 • עובדים שכירים שהם גם עצמאים - עובד שנפגע במהלך עבודתו כשכיר או כעצמאי, יחושבו דמי הפגיעה לפי השכר משני המקורות גם יחד, בתנאי שבזמן הפגיעה בעבודה הנפגע היה רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילם את דמי הביטוח במועד.

דמי פגיעה מופחתים

 • מבוטחים שנגרם להם אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתם צומצמו על פי אישור רופא קופת חולים, זכאים לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי, ולא יותר מ-8 שעות ליום.
דוגמה
עובדת נפגעה בעבודה ונקבע לה אי כושר עבודה חלקי, כך שעליה לעבוד 3 שעות ביום בלבד.
 • מכיוון שיום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי הוא בן 8 שעות, הרי שבהתאם לקביעה הרפואית העובדת יכולה לעבוד 3/8 מיום העבודה.
 • העובדת תהיה זכאית לדמי פגיעה בשיעור של 5/8 מדמי הפגיעה המלאים שהיו מחושבים לה ליום (כלומר 5/8 מתוך 75% של הכנסתה החייבת בדמי ביטוח לפני הפגיעה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש "טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה".
 • יש אפשרות למלא טופס תביעה מקוון (ניתן לסרוק או לצלם את המסמכים הנלווים בסמארטפון, ולשלוח את התביעה באופן מקוון לסניף הקרוב).
 • לחלופין, ניתן להוריד את הטופס, להדפיס ולמלא באופן ידני (או להדפיס את הטופס שמולא באופן מקוון) ולשלוח אותו בצירוף המסמכים לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • בעת מילוי הטופס יש לסמן "פגיעה בעבודה" ולא "מחלת מקצוע".
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • הפניה לבדיקה ותוצאות בדיקת קורונה ראשונה.
  • אישור מהמעסיק על סבירות גבוהה להדבקה במקום העבודה. אם יש עובדים נוספים שנדבקו במקום העבודה, יש לבקש מהמעסיק לציין זאת באישור המעסיק שבטופס התביעה.
 • מסמכים נוספים שמומלץ לצרף לתביעה (אם ישנם):
  • צילום SMS משרד הבריאות/שב"כ/התרעת מגן על החשיפה.
  • חקירה אפידמיולוגית/משרד הבריאות.
  • צילום דיווח באתר משרד הבריאות על בידוד/מחלה.
  • הודעת המעסיק על הצורך בבידוד.
שימו לב
תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה שמוגשות למוסד לביטוח לאומי יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם קיים מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.

גמלת נכות מעבודה

קצבת תלויים לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה

 • משפחתו של מבוטח שהוכר כנפגע עבודה ונפטר עקב נגיף הקורנה שבו נדבק כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי ועקב העבודה, עשויה להיות זכאית לגמלת תלויים. למידע נוסף ראו בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה.

חשוב לדעת

 • בתקופה שעובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, המעסיק אינו רשאי לנכות ימי מחלה מימי מחלתו הצבורים של העובד (מלבד ליום ההיעדרות הראשון והשני שלאחר יום הפגיעה במקרה שהעובד נעדר פחות מ-12 יום).
 • פיטורים במהלך התקופה שהעובד מקבל דמי פגיעה:
  • ככלל מותר לפטר עובד שנפגע בתאונה ואינו יכול לבצע עוד את עבודתו.
  • עם זאת, פיטורי עובד במהלך התקופה שבה הוא מקבל דמי פגיעה עקב תאונת עבודה וטרם הוברר סופית אם יוכל לשוב ולבצע את עבודתו, הם פיטורים בחוסר תום לב המזכים את העובד בפיצויים.
  • ראו פסק דין בנושא זה.
 • במהלך התקופה שבה מקבל העובד דמי פגיעה, הוא אינו זכאי לדמי אבטלה.
 • מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה והוא אינו חולה, אינו זכאי לדמי פגיעה ולא יוכר כנפגע בעבודה, אך הוא עשוי להיות זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת הבידוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותוכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים