הקדמה:

עובדים שכירים ועצמאים שחלו במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי העבודה או כתוצאה ממנה, עשויים להיות זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי כדי לפצותם על אובדן הכנסה
דמי הפגיעה משולמים לכל היותר עבור 13 שבועות ועד סכום של 1,114.38 ש"ח ליום, נכון ל-2020
מי שקיבל דמי פגיעה ונותר עם נכות, עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


עובדים שכירים ועצמאים מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה באמצעות דמי הביטוח הלאומי המשולמים עבורם.

 • עובד שכיר או עצמאי שחלה במחלת הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי ועקב העבודה, ואינו מסוגל לעבוד על פי אישור רפואי, עשוי להיות זכאי לתשלום דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה במהלך תקופת היעדרותו.
שימו לב
בתקופה זו העובד אינו זכאי לדמי מחלה ולא ינוכו לו ימי מחלה ממכסת ימי המחלה שצבר.
 • מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה והוא אינו חולה, אינו זכאי לדמי פגיעה ולא יוכר כנפגע בעבודה, אך הוא עשוי להיות זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת הבידוד.

מי זכאי?

 • עובד שכיר, עובד עצמאי או מתנדב שחלה בנגיף הקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי ועקב העבודה, ועל-פי אישור רפואי הוא אינו מסוגל לעבוד.
דוגמה
 • רופאים או אחיות שנחשפו לחולי קורונה במהלך עבודתם.
 • מתנדבים (כגון פרמדיקים המתנדבים במד"א) שנחשפו לחולי קורונה במהלך עבודתם/התנדבותם.
 • נהגי אוטובוס שנחשפו לחולי קורונה במהלך עבודתם.
 • קופאיות בסופרמרקט שחלו עקב חשיפה לחולה במהלך עבודתן.
 • תושב ישראל העובד בחו"ל, שחלה עקב חשיפה לחולה במהלך העבודה. זאת בתנאי שמעסיקו תושב ישראל וחוזה העבודה ביניהם נקשר בישראל.
 • מי שחלה כתוצאה מחשיפה לחולה בזמן נסיעת עבודה ועקב הנסיעה מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל.

שיעור דמי הפגיעה

 • שיעור דמי הפגיעה ליום מחושב על-פי 75% מהכנסת המבוטח החייבת בדמי ביטוח ב- 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, לחלק ב-90.
 • לעובד שכיר ההכנסה החייבת בדמי ביטוח כוללת בחובה שכר שעות נוספות, שכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).
 • אם העובד לא קיבל שכר מלא ב-3 החודשים שקדמו לפגיעה, תיבחן האפשרות לחשב את דמי הפגיעה כאילו קיבל שכר מלא. על העובד להמציא למוסד לביטוח לאומי אישורים המעידים על כך שלא קיבל שכר מלא בגלל סיבות מוצדקות (אישורי מחלה, חופשה וכיו"ב).
 • דמי הפגיעה לא יעלו על 1,114.38 ש"ח ליום (נכון ל-2020) וישולמו לכל היותר עבור 13 שבועות.
 • מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • לשיעורי דמי הפגיעה המירביים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לפרטים נוספים, ראו חישוב דמי הפגיעה לנפגע תאונת עבודה.

דמי פגיעה מופחתים

 • מבוטח שנגרם לו אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו צומצמו על פי אישור רופא קופת חולים, זכאי לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי.
דוגמה
עובדת נפגעה בעבודה ונקבע לה אי כושר עבודה חלקי, כך שעליה לעבוד 3 שעות ביום בלבד.
 • מכיוון שיום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי הוא בן 8 שעות, הרי שבהתאם לקביעה הרפואית העובדת יכולה לעבוד 3/8 מיום העבודה.
 • העובדת תהיה זכאית לדמי פגיעה בשיעור של 5/8 מדמי הפגיעה המלאים שהיו מחושבים לה ליום (כלומר 5/8 מתוך 75% של הכנסתה החייבת בדמי ביטוח לפני הפגיעה).


תהליך מימוש הזכות

שימו לב
אם ישנם במקום העבודה עובדים נוספים שנדבקו בקורונה, יש לבקש מהמעסיק לציין זאת באישור המעסיק שבטופס התביעה (ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי).

משך התשלום לעובד שכיר

 • דמי הפגיעה ישולמו עבור פרק הזמן שבו לא עבד הנפגע, ולכל היותר לתקופה של 13 שבועות ממחרת יום הפגיעה (שהם 91 ימים כולל שבתות וחגים).
 • יום הפגיעה: עבור יום הפגיעה לא משולמים דמי פגיעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, אך המעסיק ישלם את שכרו של העובד עבור יום זה.
 • היעדרות עד 12 יום:
  • לשכיר שנעדר פחות מ-12 יום ישולמו דמי פגיעה על ידי המוסד לביטוח לאומי החל מהיום השלישי שלמחרת יום הפגיעה.
  • יום ההיעדרות הראשון והשני שלאחר יום הפגיעה, שעבורם המוסד לביטוח לאומי אינו משלם לעובד דמי פגיעה, נחשבים לימי מחלה והעובד זכאי לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, בהתאם לסעיף 11 לחוק דמי מחלה, ובתנאי שהעובד הציג בפני המעסיק תעודת מחלה ועומדים לרשותו ימי מחלה צבורים. ראו לעניין זה את פסיקת בית הדין האזורי לעבודה תעא (נצ') 3003-09‏ מ-2011 (פסקה 18).
דוגמה
 • עובד שכיר נפגע בתאונת עבודה ב-1 ביולי ונעדר בשל הפגיעה עד ל-9 ביולי (סה"כ 9 ימי היעדרות כולל יום הפגיעה).
 • עבור היעדרותו ביום הפגיעה זכאי העובד לתשלום מהמעסיק.
 • יום ההיעדרות הראשון ויום ההיעדרות השני שלאחר יום התאונה יחשבו כימי מחלה וינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד. על פי החוק, על יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לשכר, ועבור יום המחלה השני הוא זכאי לתשלום מהמעסיק בגובה 50% מהשכר היומי (אם במקום העבודה נהוג לשלם דמי מחלה מהיום הראשון להיעדרות, ישולמו לעובד דמי מחלה לפי הנהוג במקום עבודתו).
 • החל מה-4 ביולי (יום ההיעדרות השלישי לאחר יום התאונה) העובד יהיה זכאי לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור 6 ימים, עד ל-9 ביולי.
 • היעדרות מעל 12 יום:
  • לשכיר שנעדר 12 יום ומעלה ישולמו דמי פגיעה על ידי המוסד לביטוח לאומי החל מהיום שלמחרת יום הפגיעה. המעסיק ישלם לעובד רק עבור יום הפגיעה.
דוגמה
 • עובד שכיר נפגע בתאונת עבודה ב-1 ביולי ונעדר בשל הפגיעה עד ל-15 ביולי (סה"כ 15 ימי היעדרות כולל יום הפגיעה).
 • העובד יהיה זכאי מהמוסד לביטוח לאומי לדמי פגיעה עבור 14 ימים בלבד, החל מהיום שלמחרת יום התאונה (2 ביולי) ועד ל-15 ביולי.
 • בנוסף יהיה זכאי העובד לתשלום מהמעסיק בגין היעדרותו ביום הפגיעה.
 • המוסד לביטוח לאומי ישלם למבוטח את דמי הפגיעה ויגבה מהמעסיק את התשלום ששילם למבוטח עבור 12 הימים הראשונים (אלא אם כן הוא מעסיק של עובד במשק בית שנפגע בעבודה).
 • אם העובד מועסק אצל מספר מעסיקים, יגבה המוסד לביטוח לאומי את התשלום מכל מעסיק, בהתאם לחלקו היחסי של סכום שכר העבודה הרגיל של העובד אצל אותו מעסיק לעומת הסכום הכולל של שכר העבודה הרגיל של העובד אצל כל מעסיקיו.
 • ישנם מעסיקים, שעל פי הרשאה מיוחדת מהביטוח הלאומי, רשאים לשלם את דמי פגיעה לעובדיהם (על פי תקנה 22 לתקנות בדבר ביטוח מפני פגיעה בעבודה), והביטוח הלאומי יחזיר למעסיקים את הכספים ששילמו לעובדים. במקרה זה על המעסיק לשלם ישירות לעובד את דמי הפגיעה בגובה 75% מהשכר (אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה בין הצדדים) ולתבוע חזרה את דמי הפגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, למעט סכום התביעה בגין שנים-עשר הימים הראשונים.

משך התשלום לעובד עצמאי

 • תשלום דמי פגיעה לעובד עצמאי יתחיל לאחר 12 ימי ההיעדרות הראשונים מעבודתו, וישולם עבור פרק הזמן שבו לא עבד הנפגע, ולכל היותר לתקופה של 13 שבועות ממחרת יום הפגיעה (שהם 91 ימים כולל שבתות וחגים).

אופן התשלום

 • דמי פגיעה ישולמו לחשבון הבנק של המבוטח, כפי שהוא מופיע בטופס התביעה.
 • מעסיקים שחתמו הסכם עם הביטוח הלאומי, יכולים לשלם דמי פגיעה לעובדיהם בשם המוסד לביטוח לאומי.
 • דמי פגיעה שישלם המעסיק לא יהיו נמוכים מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על פי חוק.
 • עובד שמעסיקו שילם לו דמי פגיעה לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מהמוסד לביטוח לאומי.
שימו לב
תביעות חדשות לדמי פגיעה מעבודה שמוגשות למוסד לביטוח לאומי יאושרו אוטומטית לתקופה של 30 ימים לפחות (גם אם האישור הרפואי הראשוני הוא לתקופה קצרה יותר), אלא אם קיים מידע על תאריך חזרה לעבודה מוקדם יותר.

גמלת נכות מעבודה

קצבת תלויים לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה

 • משפחתו של מבוטח שהוכר כנפגע עבודה ונפטר עקב נגיף הקורנה שבו נדבק כתוצאה מחשיפה לחולה אחר תוך כדי ועקב העבודה, עשויה להיות זכאית לגמלת תלויים. למידע נוסף ראו בני משפחה של נפטרים מפגיעה בעבודה.

חשוב לדעת

 • בתקופה שעובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, המעסיק אינו רשאי לנכות ימי מחלה מימי מחלתו הצבורים של העובד (מלבד ליום ההיעדרות הראשון והשני שלאחר יום הפגיעה במקרה שהעובד נעדר פחות מ-12 יום).
 • פיטורים במהלך התקופה שהעובד מקבל דמי פגיעה:
  • ככלל מותר לפטר עובד שנפגע בתאונה ואינו יכול לבצע עוד את עבודתו.
  • עם זאת, פיטורי עובד במהלך התקופה שבה הוא מקבל דמי פגיעה עקב תאונת עבודה וטרם הוברר סופית אם יוכל לשוב ולבצע את עבודתו, הם פיטורים בחוסר תום לב המזכים את העובד בפיצויים.
  • ראו פסק דין בנושא זה.
 • במהלך התקופה שבה מקבל העובד דמי פגיעה, הוא אינו זכאי לדמי אבטלה.
 • מי שנכנס לבידוד כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה והוא אינו חולה, אינו זכאי לדמי פגיעה ולא יוכר כנפגע בעבודה, אך הוא עשוי להיות זכאי לדמי מחלה במהלך תקופת הבידוד.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • 2708*
 • 3028*
 • 3833*
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים