תלמידים שהם עולים חדשים זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם לתנאים
המידע בערך זה מתייחס לתלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו, למי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה, ולמי שעד שנת הלימודים התשע"ד הוכרו כזכאים להתאמות בתנאי ההיבחנות
למידע לגבי תלמידים הלומדים בכיתה י' ומעלה החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), ראו התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים עולים

תקציר

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשסט/3(א) מיום 02.11.2008 קבע כללים לגבי זכאותם של תלמידים שהם עולים חדשים להתאמות בבחינות הבגרות.

 • כללי הזכאות המבוססים על חוזר זה ומפורטים בהמשך, מתייחסים כיום רק לאוכלוסיות התלמידים הבאות:
  • מי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה (2015)
  • תלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016)
  • מי שעד שנת הלימודים התשע"ד (כולל) הוכרו כזכאים לתנאי היבחנות של "עולה חדש"
 • תלמידים הלומדים בכיתה י' ומעלה החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), זכאים להתאמות על-פי חוזר חדש בנושא. לפרטים נוספים, ראו התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים שהם תושבים חוזרים.

מי זכאי?

 • תלמיד עולה חדש המקיים את אחד משני התנאים הבאים:
  • הוא התחיל את לימודיו במערכת החינוך בישראל בפעם הראשונה לאחר שמלאו לו 15 שנים.
  • הוא התחיל את לימודיו בישראל בכיתה י', ואם הוא יוצא אתיופיה - התחיל את לימודיו בישראל בכיתה ט'.
 • בנוסף, זכאים להתאמות של תלמיד עולה חדש גם תושבים ארעיים, תיירים, או ילדים של נתינים זרים (בהתאם לגיל ולתאריך כניסתם לארץ).
 • הזכאות להתאמות תקפה למשך 10 שנים החל מיום 1 בספטמבר שלאחר העלייה ארצה (כלומר 10 שנים מתחילת שנת הלימודים הראשונה שלאחר העלייה).
 • תלמידים יוצאי אתיופיה זכאים להתאמות במשך 12 שנים החל מיום 1 בספטמבר שלאחר עלייתם ארצה.
 • תלמיד שתוקף זכאותו כעולה הסתיים בתום כיתה י"א - הזכאות תימשך עד סוף הלימודים בחטיבה העליונה (בתיכון). תוקף הזכאות של תלמיד שזכאותו הסתיימה בכיתה י' לא יוארך.
 • נבחן שסיים 12 שנות לימוד ימשיך להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה, כפי שנקבע לו במהלך לימודיו בחטיבה העליונה.

תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה חדש

 • בחינה בשאלון מתורגם:
  • עולה חדש יוכל להיבחן במקצועות החובה (תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות ומתמטיקה) ובמקצועות הבחירה (מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה ומחשבים) בשאלונים המתורגמים ל-5 שפות:
   • רוסית.
   • אמהרית.
   • אנגלית.
   • צרפתית.
   • ספרדית.
  • תרגום השאלונים והערכת הבחינות בשפות המתורגמות מותנים במספר מינימלי של תלמידים הנבחנים באותה שפה ובאותו שאלון ובהימצאותם של מעריכים מוסמכים עבורם.
  • ההיבחנות בשאלונים מתורגמים תתקיים אך ורק במועדי הקיץ של כל שנה.
  • תלמיד עולה חדש יוכל להיבחן בשפת אמו במקצועות החובה ובמקצועות הבחירה במשך 4 שנים החל מה-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. לאחר מכן הוא ימשיך וייבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה חדש, באמצעות אותם השאלונים בשפת האם, אך ישיב בעברית בלבד.
 • בחינת בגרות באנגלית ושפה זרה ראשונה:
  • בבחינת הבגרות באנגלית תינתן לעולה חדש תוספת של 10 נקודות, למעט לעולים חדשים מארצות דוברות אנגלית.
  • עולה חדש יכול לבחור כשפה זרה ראשונה את שפת אמו ולהיבחן בה ברמת 5-3 יחידות לימוד.
  • העולה החדש רשאי שלא להיבחן באנגלית בכלל ועדיין להיות זכאי לתעודת בגרות אם הוא השלים את כל חובותיו לצורך הזכאות לתעודת בגרות.
  • חשוב: לצורך קבלה למוסד להשכלה גבוהה בדרך כלל יש להיבחן ב-4 יחידות לימוד באנגלית לפחות. היבחנות בשפת האם כשפה זרה ראשונה (המוכרת לצורך קבלת זכאות לבגרות) לא יכולה לשמש חלופה להיבחנות באנגלית, לצורך עמידה בתנאי הסף לקבלה ללימודים גבוהים.
 • שימוש במילון:
  • תלמיד עולה חדש רשאי להשתמש במונחון ו/או במילון עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות, למעט בידיעת הלשון לעולה (סמלי שאלונים 11105 ו-11106).
  • תלמיד עולה חדש רשאי להשתמש במילון אנגלית-שפת אם (למעט מילון אלקטרוני) בבחינת הבגרות באנגלית.
  • בבחינות בשפות זרות יותר השימוש במילון בהתאם להנחיות שיתפרסמו בחוזרי המפקחים המרכזים (המפמ"רים).
 • תוספת זמן:
  • לעולה חדש או ותיק תינתן תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.
דוגמה
עולה ותיק הנבחן בבחינת בגרות שמשך הזמן המוקצב לה הוא 3 שעות, יקבל 3 שעות ו-45 דקות לצורך הבחינה.
 • בבחינת הבגרות בתנ"ך לעולה החדש תינתן האפשרות להשתמש בתנ"ך מתורגם.
 • תתאפשר הקראת השאלון לעולה החדש במקצועות דלי המלל (כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה).
 • תלמיד עולה חדש בעל לקויות למידה שאושר לו על-ידי ועדת ההתאמות המחוזית שאלון מותאם, יוכל להיבחן בשאלון מותאם לעולה.
 • התלמיד העולה החדש זכאי להתעלמות משגיאות כתיב.
 • היבחנות בעל-פה:
  • תלמידים עולים חדשים שהחלו את לימודיהם בכיתות י"א או י"ב יוכלו להיבחן בעל-פה במקצועות החובה: ספרות, תנ"ך, אזרחות והיסטוריה.
  • על היבחנות בעל-פה לא תינתן תוספת נקודות.

אופן ההיבחנות

 • להלן טבלה המפרטת את המקצועות השונים ואת האופן ההיבחנות האפשרי לעולה חדש:
המקצוע היבחנות בעברית היבחנות בשפת אם
מקצועות החובה (למעט אנגלית ומתמטיקה) שאלון רגיל - תוספת 15 נקודות / שאלון לעולה (תשובות בעברית) - תוספת 5 נקודות / שאלון לעולה מתורגם (תשובות בעברית) - תוספת 5 נקודות שאלון לעולה בעברית (מענה בשפת-האם) - תוספת 5 נקודות / שאלון לעולה מתורגם (מענה בשפת-האם) - ללא תוספת ניקוד
לשון שאלון לעולה ללא תוספת ניקוד / בשאלון רגיל + תוספת של 10 נקודות
אנגלית תוספת של 10 נקודות (למעט לעולים חדשים מארצות דוברות אנגלית) עולה חדש יכול לבחור להיבחן בשפת אמו במקום באנגלית
מקצועות הבחירה דלי המלל (כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה) שאלון רגיל - תוספת 10 נקודות / שאלון רגיל מתורגם (תשובות בעברית) - תוספת 10 נקודות שאלון רגיל בעברית (מענה בשפת-האם) - תוספת 10 נקודות / שאלון רגיל מתורגם (מענה בשפת-האם) - ללא תוספת ניקוד
מקצועות הבחירה עתירי המלל שאלון רגיל - תוספת 15 נקודות / שאלון רגיל מתורגם - תוספת 10 נקודות / היבחנות בע"פ בעברית - ללא תוספת ניקוד אין היבחנות בשפת האם
 • תלמידים עולים שהחלו את לימודיהם בכיתות י"א או י"ב יוכלו להיבחן בעל-פה במקצועות החובה ספרות, תנ"ך, אזרחות והיסטוריה. על היבחנות בעל-פה לא תינתן תוספת נקודות.
 • שאלון רגיל - שאלון הבחינה כתוב בשפה העברית והנבחן משיב בשפה העברית.
 • שאלון לעולה - שאלון הבחינה כתוב בשפת אמו של העולה הותיק.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להתאמות אמורה להינתן לתלמיד באופן אוטומטי.
 • במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד שהוא עולה ותיק להיבחן עם התאמות יש לפנות למשרד החינוך:

פנייה לאגף הבחינות במשרד החינוך

 • כתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
 • טלפון: 02-5602489/585
 • פקס: 02-5602129
 • דוא"ל:

פנייה אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

 • כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911
 • פקס: 02-5602390
 • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
 • קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003
 • דוא"ל לפניות ובקשות למידע:
 • דוא"ל להגשת תלונות:
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות