הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.06.2021 (או לפני כן, בהתאם לירידה בשיעור האבטלה במשק)
הזכאות הורחבה גם למי שצברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד ופוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 יום לפחות
החל מה-01.08.2020 הזכאות תחול גם על עובדים שיוציאו אותם לחל"ת של 14 ימים לפחות


בתקופת משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה:

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת

מי זכאי?

 • עובד שהעסקתו הופסקה בתקופה שנקבעו לגביה ההקלות, בכל אחד ממקרים הבאים:
  • העובד פוטר.
  • המעסיק הוציא את העובד לחופשה ללא תשלום (חל"ת) לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות, והחל מה-01.08.2020 גם לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות.

תקופת ההקלות

 • תקופת הזכאות להקלות מתחילה ב-01.03.2020.
 • מועד סיום התקופה הוארך עד ל-30.06.2021, אך אם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם לפני סוף מאי 2021 כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי ירד מתחת ל-7.5%, תקופת ההקלות תסתיים 30 ימים לאחר מועד הפרסום.

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת

גובה דמי האבטלה

 • עובדים שיתחילו עבודה חדשה בשכר נמוך יותר ויוצאו שוב לחל"ת או יפוטרו, יהיו זכאים לדמי אבטלה בשיעור שקיבלו לפני כן (שחושבו על-פי השכר הגבוה יותר).
 • הקלות שנקבעו החל מה-01.08.2020:
  • סכום דמי האבטלה המירבי יישאר 422.04 ש"ח ליום גם אחרי 125 ימי אבטלה (הסכום לא יופחת ל-281.36 ש"ח מהיום ה-126, כפי שנקבע בחוק בזמנים רגילים).
  • למקבל דמי אבטלה שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד התשלום יחושב כמו למי שמלאו לו 28 (ראו טבלאות החישוב באתר המוסד לביטוח לאומי).
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור המלא (ולא בשיעור של 70%, כפי שנקבע בחוק בזמנים רגילים).
  • מי שמגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה, יקבל תשלום מלא (ולא רק עבור 80% מהימים ובשיעור של 85% מסכום דמי האבטלה, כפי שנקבע בחוק בזמנים רגילים).

הפחתה בגובה התשלום

 • אם אחרי ה-16.08.2020 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי ירד מתחת ל-10% (אך הוא עדיין יהיה מעל ל-7.5%), מי שסיימו את ימי האבטלה שהיו זכאים להם יתחילו לקבל דמי אבטלה בשיעור של 90% מהסכום שקיבלו לפני כן.
 • ההפחתה בסכום דמי האבטלה שלהם תחל 30 יום לאחר מועד הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דמי אבטלה למי שסיימו את ימי האבטלה שלהם בחודשים ינואר או פברואר 2020

 • מי שימי האבטלה שהיו זכאים להם הסתיימו בינואר או בפברואר 2020 ועדיין אינם עובדים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-01.07.2020 למועד סיום תקופת ההקלות, וזאת גם אם שנת האבטלה שלהם הסתיימה.
 • לשם כך עליהם להירשם רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה (אין צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל את התשלום).

הארכת תקופת התשלום

 • מקבל דמי אבטלה שהכמות המירבית של ימי אבטלה שלו הסתיימה בתקופת ההקלות (כולל מי ששנת האבטלה שלו הסתיימה), יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה עד לסוף תקופה זו.
 • כמו כן, מי שהוצא לחל"ת של 30 יום (או 14 יום, החל מאוגוסט 2020) או פוטר בתקופה זו והכמות המירבית של ימי אבטלה שהיה זכאי להם הסתיימה לפני ה-01.03.2020, יוכל לקבל דמי אבטלה עד לסוף התקופה.
 • המשך התשלום יבוצע אוטומטית, גם למי ששנת האבטלה שלהם הסתיימה (אין צורך להגיש תביעה נוספת למוסד לביטוח לאומי).

קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים

 • ככלל, עובדים זכאים לדמי אבטלה רק אם השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, שמשמעותה היא שמתוך 18 החודשים האחרונים, העובד עבד כשכיר ב-12 חודשים קלנדריים שונים (גם אם עבד בכל אחד מהם רק בחלק מהחודש).
 • עם זאת, עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 יום (או 14 יום, החל מאוגוסט 2020) בתקופת ההקלות ואינם עונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה רק בשל העובדה שלא השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים האחרונים.
 • בחישוב תקופת האכשרה המקוצרת, לא יילקחו בחשבון ימים של שירות צבאי בסדיר/מילואים או שירות לאומי (כפי שהם נלקחים בחישוב תקופת האכשרה הרגילה של 12 חודשים). לפרטים על תקופות אחרות שכן נלקחות בחשבון ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה ("מה נכלל בתקופת האכשרה").
 • הטבלה הבאה מפרטת את מספר ימי האבטלה שיהיו זכאים להם עובדים שהשלימו רק 6 חודשים של תקופת אכשרה, בהתאם לגילם ומצבם המשפחתי:
גיל המבוטח מספר בני המשפחה התלויים במבוטח תקופת הזכאות המירבית
עד 25 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 25 ימים
3 ומעלה 69 ימים
25 עד 28 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 34 ימים
3 ומעלה 69 ימים
28 עד 35 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 50 ימים
3 ומעלה 69 ימים
35 עד 45 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 69 ימים
3 ומעלה 87 ימים
45 שנים ומעלה ללא התניה 87 ימים

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי

 • חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שהשלימו 6 חודשים של תקופת אכשרה ב-12 החודשים לאחר שחרורם יהיו זכאים ל-35 ימי אבטלה (גם אם במהלך תקופת הזכאות שלהם לימי אבטלה תסתיים שנה ממועד תום השירות).
  • הזכאות לחיילים משוחררים לא כוללת את מי ששוחרר מהשירות בשל "אי התאמה".
  • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יהיו זכאים אם שירתו בהתנדבות 24 חודשים לפחות. מתנדבת ששירתה 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות, תיחשב כמי ששירתה 24 חודשים ותנאי הזכאות יחולו גם עליה.  
 • מי ש​השתחרר מצבא קבע, יחולו עליו כללי הזכאות שחלים על עובד שכיר, וחודשי השירות בקבע ייחשבו לו כמו חודשי העבודה של עובד שכיר.

קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות נוספות

תשלום עבור ימי האבטלה הראשונים בתום 4 חודשים

 • על-פי כללי הזכאות לדמי אבטלה, בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא משולמים דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים.
 • החל מחודש יוני 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה. (תיקון זה בתוקף עד ל- 30.6.21).

אישור זכאות למי שטרם נרשמו בלשכת התעסוקה

 • בהתאם לסעיף 179ב לחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי עשוי לאשר תביעה לדמי אבטלה גם במקרים הבאים:
  • עובד שהגיש את התביעה לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-15.03.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו, לפי המאוחר מביניהם) לבין ה-30.06.2020, גם אם טרם נרשם בשירות התעסוקה, ובתנאי שהוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה עת.
  • עובד שהגיש תביעה לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-01.07.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו, לפי המאוחר מביניהם) לבין ה-31.07.2020, גם אם טרם נרשם בשירות התעסוקה, ובתנאי שיוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה עת ויירשם בשירות התעסוקה עד ל-31.07.2020.
  • עובד שיגיש תביעה לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-01.08.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו, לפי המאוחר מביניהם) לבין מועד סיום תקופת ההקלות, בתנאי שיוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה עת ויירשם בשירות התעסוקה תוך 7 ימים לאחר הפסקת העסקתו.

הארכה אוטומטית של הזכאות במקרה של הארכת החל"ת

 • אם המעסיק הודיע למוסד לביטוח לאומי על הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום לתקופה של 30 יום (או 14 יום, החל מאוגוסט 2020), אך החליט לאחר מכן להאריך את החופשה ולא להחזיר את העובדים בתום 30 הימים, אין צורך להגיש מחדש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
 • הזכאות לדמי אבטלה תימשך עד שהמעסיק או העובד יודיעו למוסד לביטוח לאומי על חזרת העובד לעבודה.
 • ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי.

הארכת הזכאות לנבחנים בבחינה של לשכת עורכי הדין

טיפ
אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • 2708*
 • 3028*
 • 3833*
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

חקיקה ונהלים