בעקבות משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה עד ל-30.06.2021


שימו לב

בתקופת משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה:

מי זכאי?

 • עובדים שהעסקתם הופסקה בתקופה שנקבעו לגביה ההקלות, בכל אחד ממקרים הבאים:
  • העובדים פוטרו.
  • המעסיק הוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות. אם החל"ת החל בין ה-01.03.2020 ל-01.08.2020, הזכאות חלה לגבי חל"ת של 30 יום לפחות.

תקופת ההקלות

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת

 • עובדים מתחת לגיל 67 שהוצאו לחל"ת של 14 ימים קלנדריים לפחות, החל מה-01.08.2020, זכאים לדמי אבטלה (בהתאם לתנאי הזכאות). בתקופת ההקלות הזכאות חלה גם על עובדים שלא ניצלו לפני כן את יתרת ימי החופשה הצבורים שלהם.
 • אם החל"ת התחיל בתקופה שבין ה-01.03.2020 עד ל-01.08.2020, הזכאות חלה לגבי חל"ת של 30 יום לפחות.

גובה דמי האבטלה

 • עובדים שיתחילו עבודה חדשה בשכר נמוך יותר ויוצאו שוב לחל"ת או יפוטרו, יהיו זכאים לדמי אבטלה בשיעור שקיבלו לפני כן (שחושבו על-פי השכר הגבוה יותר).
 • הקלות שנקבעו החל מה-01.08.2020:
  • סכום דמי האבטלה המירבי יישאר 501.44 ₪ ליום גם אחרי 125 ימי אבטלה (הסכום לא יופחת ל-334.29 ₪ מהיום ה-126, כפי שנקבע בחוק בזמנים רגילים).
  • למקבל דמי אבטלה שטרם מלאו לו 28 ויש עימו ילד התשלום יחושב כמו למי שמלאו לו 28 (ראו טבלאות החישוב באתר המוסד לביטוח לאומי).
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה יקבל דמי אבטלה בשיעור המלא (ולא בשיעור של 70%, כפי שנקבע בחוק בזמנים רגילים).
  • מי שמגיש תביעה חוזרת לדמי אבטלה, יקבל תשלום מלא (ולא רק עבור 80% מהימים ובשיעור של 85% מסכום דמי האבטלה, כפי שנקבע בחוק בזמנים רגילים).

הפחתה בגובה התשלום החל מה-26.05.2021

 • באפריל 2021 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי ירד מתחת ל-10%.
 • לכן, החל מה-26.05.2021 דמי האבטלה יופחתו ב-10% למי שמקבלים דמי אבטלה בעקבות ההקלות:
  1. מי שצברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד
  2. מי שהוצאו לחל"ת של בין 30-14 יום בלבד
  3. מי שסיימו את הכמות המירבית של ימי האבטלה שלהם
 • ההפחתה בתשלום לא תחול על מי שטרם סיימו את מכסת ימי האבטלה שלהם ועונים על תנאי הזכאות הרגילים שנקבעו בחוק (כלומר הם צברו תקופת אכשרה של 12 חודשים ופוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 ימים לפחות). מקבלי דמי אבטלה אלה ימשיכו לקבל את דמי האבטלה בשיעור המלא.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

דמי אבטלה למי שסיימו את ימי האבטלה שלהם בחודשים ינואר או פברואר 2020

 • מי שימי האבטלה שהיו זכאים להם הסתיימו בינואר או בפברואר 2020 ועדיין אינם עובדים עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-01.07.2020 למועד סיום תקופת ההקלות, וזאת גם אם שנת האבטלה שלהם הסתיימה.
 • לשם כך עליהם להירשם רישום ראשוני באתר שירות התעסוקה (אין צורך להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל את התשלום).

הארכת תקופת התשלום

 • מקבל דמי אבטלה שהכמות המירבית של ימי אבטלה שלו הסתיימה בתקופת ההקלות (כולל מי ששנת האבטלה שלו הסתיימה), יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה עד לסוף תקופה זו.
 • כמו כן, מי שהוצא לחל"ת של 30 יום (או 14 יום, החל מאוגוסט 2020) או פוטר בתקופה זו והכמות המירבית של ימי אבטלה שהיה זכאי להם הסתיימה לפני ה-01.03.2020, יוכל לקבל דמי אבטלה עד לסוף התקופה.
 • המשך התשלום יבוצע אוטומטית, גם למי ששנת האבטלה שלהם הסתיימה (אין צורך להגיש תביעה נוספת למוסד לביטוח לאומי).

קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים

 • ככלל, עובדים זכאים לדמי אבטלה רק אם השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, שמשמעותה היא שמתוך 18 החודשים האחרונים, העובד עבד כשכיר ב-12 חודשים קלנדריים שונים (גם אם עבד בכל אחד מהם רק בחלק מהחודש).
 • עם זאת, עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 יום (או 14 יום, החל מאוגוסט 2020) בתקופת ההקלות ואינם עונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה רק בשל העובדה שלא השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד מתוך 18 החודשים האחרונים.
 • בחישוב תקופת האכשרה המקוצרת, לא יילקחו בחשבון ימים של שירות חובה או שירות לאומי-אזרחי כפי שהם נלקחים בחישוב תקופת האכשרה הרגילה של 12 חודשים לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי. לפרטים על תקופות אחרות שכן נלקחות בחשבון ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה ("מה נכלל בתקופת האכשרה").

"חלף דמי אבטלה" ליולדות, הורים מאמצים, הורים מיועדים והורי אומנה

 • עובדות שילדו, נמצאות בחופשת לידה ואסור להעסיק אותן בתקופה זו. מכיוון שהן לא זמינות לעבודה, הן אינן זכאיות לדמי אבטלה.
 • עם זאת, מי שילדו במהלך התקופה שבין ה-01.03.2020 למועד סיום תקופת ההקלות וקיבלו דמי אבטלה לפני הלידה, אך לא צברו את תקופת האכשרה המלאה לדמי לידה (המזכה בתשלום דמי לידה למשך 15 שבועות), יקבלו תשלום מיוחד- "חלף דמי אבטלה" בגובה דמי האבטלה שהיו משולמים להן לולא ילדו.
 • תקופת התשלום המיוחד:
  • 15 שבועות לאחר הלידה, ליולדות שלא צברו כלל תקופת אכשרה לדמי לידה.
  • 7 שבועות לאחר הלידה, ליולדות שצברו תקופת אכשרה חלקית לדמי לידה ומקבלות דמי לידה עבור 8 שבועות.
 • התשלום, כולל תשלום רטרואקטיבי, ישולם אוטומטית לזכאיות החל מה- 12.03.2021 (אין צורך להגיש תביעה).
 • הזכאות לתשלום המיוחד חלה, בהתאמה, גם על האוכלוסיות הבאות:

קבלת דמי אבטלה במקביל לקצבאות נוספות

תשלום עבור ימי האבטלה הראשונים בתום 4 חודשים

 • על-פי כללי הזכאות לדמי אבטלה, בכל תקופה של 4 חודשים רצופים לא משולמים דמי אבטלה עבור 5 ימי האבטלה הראשונים.
 • החל מחודש יוני 2020 ועד למועד סיום תקופת ההקלות, רק בחודש הראשון של קבלת דמי האבטלה לא ישולמו 5 ימי האבטלה הראשונים. בהמשך שנת האבטלה דמי האבטלה ישולמו ברציפות.

אישור זכאות למי שטרם נרשמו בלשכת התעסוקה

 • בהתאם לסעיף 179ב לחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי עשוי לאשר תביעה לדמי אבטלה גם במקרים הבאים:
  • עובד שהגיש את התביעה לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-15.03.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו, לפי המאוחר מביניהם) לבין ה-30.06.2020, גם אם טרם נרשם בשירות התעסוקה, ובתנאי שהוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה עת.
  • עובד שהגיש תביעה לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-01.07.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו, לפי המאוחר מביניהם) לבין ה-31.07.2020, גם אם טרם נרשם בשירות התעסוקה, ובתנאי שיוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה עת ויירשם בשירות התעסוקה עד ל-31.07.2020.
  • עובד שיגיש תביעה לדמי אבטלה לתקופה שבין ה-01.08.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו, לפי המאוחר מביניהם) לבין מועד סיום תקופת ההקלות, בתנאי שיוכיח למוסד לביטוח לאומי כי לא היה מועסק באותה עת ויירשם בשירות התעסוקה תוך 7 ימים לאחר הפסקת העסקתו.

הארכה אוטומטית של הזכאות במקרה של הארכת החל"ת

 • אם המעסיק הודיע למוסד לביטוח לאומי על הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום לתקופה של 30 יום (או 14 יום, החל מאוגוסט 2020), אך החליט לאחר מכן להאריך את החופשה ולא להחזיר את העובדים בתום 30 הימים, אין צורך להגיש מחדש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
 • הזכאות לדמי אבטלה תימשך עד שהמעסיק או העובד יודיעו למוסד לביטוח לאומי על חזרת העובד לעבודה.
 • ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי.


ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎*9687 רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה מקוונת
משרד הרווחה
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) *9848
 • מוקד מיסוי מקרקעין *4954
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי *3450 פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים *8840 טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה *5105 טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה *2383
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה *2119
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותוכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים-

טיפולים נפשיים בטלפון (חינם)

 • *2708
 • *3028
 • *3833
 • מוקדי "לאומית":
  • עמך 02-6335209
  • בית חם 073-2800539
  • תפארת בית חם (בערבית) 04-6111891
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723
משרד העלייה והקליטה בשיתוף עם מרכז משאבים ייעוץ ותמיכה רגשית לעולים על רקע משבר הקורונה ב-5 שפות

ימים א'-ה' משעה 16:00 עד 21:00

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית *3284

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים