אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


לעובדים אשר תחילת העסקתם הייתה קודם לתום שנת המס 2007 והופקדו בעבורם כספים לקופה עד לתאריך 31.12.2007( להלן – "היום הקובע"), ניתן להמשיך ולהפקיד כספים בשל זכויותיהם לפיצויים עד לתאריך 31.12.2010 .משמע,כי החל מיום 01.11.2011 לא ניתן יותר להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים ולכל עובד חייבת להיות קופה אישית לפיצויים שעל שמו.

קביעת סכום עודף בקופה המרכזית

 • כדי לקבוע אם קיים בקופת הפיצויים סכום עודף יש לערוך את החישוב הבא:
  • עד תום שנת המס 2016 יש לבדוק האם קיימת תביעה משפטית בנוגע לכספי פיצויים של מי מהעובדים אשר נכללו ברשימת העובדים של המעסיק ביום 31.12.2007 או קודם לכן. לעניין זה יש

לקבל את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק. היה וישנה תביעה מסוג זה שטרם נסתיימה, יש לייעד את הסכום השנוי במחלוקת (להלן: הסכום השנוי במחלוקת) בקופה המרכזית לפיצויים למטרה זו

  • יש לבדוק את חבות הפיצויים (למעט הסכום במחלוקת) לכלל עובדי המעסיקו בעלי השליטה אשר היו עובדים ביום 31.12.2007
  • יש לבחון את היתרות העומדות לזכות אותם עובדים בקופות אישיות
  • את ההפרש בין החבות לפיצויים לבין היתרות העומדות לזכות העובדים בקופות האישיות (להלן סכום ההפרש), יש לייעד בקופה המרכזית לפיצויים
  • את הסכום השנוי במחלוקת יש להוסיף לסכום ההפרש ואת התוצאה להכפיל ב -110% (להלן הסכום המיועד)
  • כל הכספים הנמצאים בקופה המרכזית, שהם מעל הסכום המיועד, הנם הסכום העודף בקופה המרכזית.

שימוש בסכום העודף בקופה המרכזית

 • סכום העודף בקופה המרכזית, עד לגובה ההפקדות שוטפות במרכיב הפיצויים בקופות גמל של כל עובדי המעסיק ללא תלותבמועד תחילת העסקתם, יועבר מהקופה המרכזית למעסיק, לטובת ההפקדות השוטפות.
 • במקרה זה ההעברה מהקופה המרכזית למעסיק תהווה הכנסה בידי המעסיק בהתאם להוראות סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה , ומצד שני, ההפקדות השוטפותב מרכיב הפיצויים תותרנה בניכוי בהתאם להוראות סעיף 17(5 )לפקודת מס הכנסה.
 • במידה ולא ינוצל העודף בקופה המרכזית לטובת ההפקדות השוטפות , לא תותר הוצאה לתשלום מרכיב פיצויים לפי הוראות סעיף 17(5 )לפקודה עבור כלל עובדי

המעסיק, וזאת עד לגובה העודף שלא נוצל כאמור.

 • בדיקת קיום עודף בקופה מרכזית ושימוש בו כאמור יעשה אחת לשנה עד לתאריך 31 במרץ של השנה העוקבת, על ידי מתן הוראה ישירה לקופה מרכזית לפיצויים, ולאחר שנתקבל בקופה המרכזית אישור רואה חשבון של המעסיק או אישור עורך דין כי הופקדו לחשבונותיהם של כלל העובדים הפקדות שוטפות ויוצג תחשיב העודף בקופה המרכזית.

שימושים בסכום הצבור בקופה מרכזית למעט הסכום שבמחלוק

 • על פיבחירתו של המעסיק ובכפוף להסדרת השימוש על ידי רשות שוק ההון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הוראות חוזר זה, לשימוש בסכומים שהופקדו בעבר בקופה המרכזית, יחולו רק כאשרהבעלים בקופה המרכזית לפיצויים והמעסיק של העובדים שלקופתם מופקדים הסכומים,זהים לחלוטין. בכל מקרה אחר שבו הבעלות על הקופה המרכזית היא של ישות אחתוהזהות הרשומה כמעסיק הינה של ישות אחרת, לא ניתן לפעול על פי האמור לעיל.
 • בהעברת עובדים אגב מיזוג
 • בהעברת עובדים במהלך מכירה פעילה

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

המפה נטענת...

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות