הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים) הוקמה על בסיס נציבות המים, מתוך הצורך בריכוז הסמכויות לניהול משק המים בידי גורם ממשלתי אחד. הרשות אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים. בתוך כך, היא מפקחת על שימור מקורות המים הטבעיים ושיקומם. בנוסף, היא מפקחת על פיתוח מקורות מים חדשים, על צרכני מים ומפיקי מים.
הרשות מורכבת מיחידות רבות, שביניהן: איכות מים, בטחון מים, דוברות והסברה, התפלה, מחקרים, מנהלת המים ליש"ע, ניקוז, קידום החיסכון במים ושירות הידרולוגי.

פרטים

תחומי עיסוק:ניהול משק המים בישראל
אתר אינטרנט:לאתר
דוא"ל:pniyot@water.gov.il
כתובת:רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021
טלפון:076-5300905
פקס:03-7605702

תחומי הפעילות של רשות המים

  • תכנון משקי המים והביוב ופיתוחם
  • ויסות ההפקה ממאגרי המים
  • הקצאת מים לצרכנים השונים
  • מתן רישיונות הפקה ואספקה לספקי מים
  • בקרה על הקמת תשתיות מים וביוב
  • קביעת תעריפי מים וביוב

תפקיד

  • ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל

נושאים וזכויות