תלמידים עולים זכאים להקלות והתאמות בבחינות הבגרות, בהתאם לתנאים
המידע בערך זה מתייחס לתלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו, למי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה, ולמי שעד שנת הלימודים התשע"ד הוכרו כזכאים להתאמות בתנאי ההיבחנות
למידע לגבי תלמידים הלומדים בכיתה י' ומעלה החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), ראו התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים עולים


חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשסט/3(א) מיום 02.11.2008 קבע כללים לגבי זכאותם של עולים להתאמות בבחינות הבגרות.

 • כללי הזכאות לעולים ותיקים המבוססים על חוזר זה ומפורטים בהמשך, מתייחסים כיום רק לאוכלוסיות התלמידים הבאות:
  • מי שהיו תלמידי י"א-י"ב בשנת הלימודים התשע"ה (2015)
  • תלמידי י"ב בשנת הלימודים התשע"ו (2016)
  • מי שעד שנת הלימודים התשע"ד (כולל) הוכרו כזכאים לתנאי היבחנות של "עולה ותיק"
 • תלמידים הלומדים בכיתה י' ומעלה החל משנת הלימודים התשע"ה (2015), זכאים להתאמות על-פי חוזר חדש בנושא. לפרטים נוספים, ראו התאמות בבחינות הבגרות לתלמידים עולים.

מי זכאי?

 • תלמיד עולה ותיק (תלמיד המקיים את אחד מהתנאים הבאים):
  • תלמיד עולה שהחל את לימודיו בישראל לפני שמלאו לו 15 שנים.
  • תלמיד עולה שהחל את לימודיו בישראל לפני כיתה י' (לפני כניסתו לתיכון).
 • הזכאות להתאמות תקפה למשך 10 שנים החל מיום 1 בספטמבר שלאחר העלייה ארצה (כלומר 10 שנים מתחילת שנת הלימודים הראשונה שלאחר העלייה).
 • תלמידים יוצאי אתיופיה זכאים להתאמות במשך 12 שנים החל מיום 1 בספטמבר שלאחר עלייתם ארצה.

תנאי ההיבחנות המיוחדים לעולה ותיק

 • שפה זרה ראשונה:
  • עולה ותיק יכול לבחור כשפה זרה ראשונה את שפת אמו ולהיבחן בה ברמת 5-3 יחידות לימוד.
  • העולה הוותיק רשאי שלא להיבחן באנגלית בכלל ולהיות זכאי לתעודת בגרות, אם הוא השלים את כל חובותיו לצורך הזכאות לתעודת בגרות.
  • חשוב: לצורך קבלה למוסד להשכלה גבוהה בדרך כלל יש להיבחן ב-4 יחידות לימוד באנגלית לפחות. היבחנות בשפת האם כשפה זרה ראשונה (המוכרת לצורך קבלת זכאות לבגרות) לא יכולה לשמש חלופה להיבחנות באנגלית, לצורך עמידה בתנאי הסף לקבלה ללימודים גבוהים.
 • שימוש במילון:
  • עולה ותיק רשאי להשתמש במונחון ו/או במילון עברית-שפת-אם/שפת-אם-עברית בכל המקצועות, למעט בידיעת הלשון לעולה.
  • בבחינות בשפות זרות יותר השימוש במילון בהתאם להנחיות שיתפרסמו בחוזרי המפקחים המרכזים (המפמ"רים).
  • לעולה ותיק יתאפשר השימוש במילון אנגלית-שפת-אם בהיבחנות בבחינות בכתב באנגלית.
 • תוספת זמן:
  • לעולה ותיק תינתן תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה בכל בחינות הבגרות.
דוגמה
עולה ותיק הנבחן בבחינת בגרות שמשך הזמן המוקצב לה הוא 3 שעות, יקבל 3 שעות ו-45 דקות לצורך הבחינה.
 • בבחינת הבגרות בתנ"ך תינתן לעולה הותיק האפשרות להשתמש בתנ"ך מתורגם.
 • תתאפשר הקראת השאלון לעולה הוותיק במקצועות דלי המלל (כימיה, פיזיקה ואלקטרוניקה).
 • תלמיד עולה ותיק בעל לקויות למידה שאושר לו על-ידי ועדת ההתאמות המחוזית שאלון מותאם יוכל להיבחן בשאלון מותאם לעולה.

אופן ההיבחנות

 • להלן טבלה המפרטת את המקצועות השונים ואת אופן ההיבחנות האפשרי לעולה ותיק:
המקצוע אופן ההיבחנות
מקצועות החובה (למעט אנגלית ומתמטיקה) שאלון לעולה ללא תוספת נקודות, שאלון רגיל + תוספת 10 נקודות
אנגלית שאלון רגיל ללא תוספת נקודות
מתמטיקה שאלון רגיל ללא תוספת נקודות
מקצועות בחירה עתירי מלל שאלון רגיל + תוספת 10 נקודות
מקצועות בחירה דלי מלל שאלון רגיל ללא תוספת נקודות (אפשרות להקראת השאלון)
 • שאלון רגיל - שאלון הבחינה כתוב בשפה העברית והנבחן משיב בשפה העברית.
 • שאלון לעולה - שאלון בעברית ברמה המותאמת לעולה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות להתאמות אמורה להינתן לתלמיד באופן אוטומטי.
 • במקרה שהמוסד החינוכי מסרב לאפשר לתלמיד שהוא עולה ותיק להיבחן עם התאמות יש לפנות למשרד החינוך:

פנייה לאגף הבחינות במשרד החינוך

 • כתובת: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים
 • טלפון: 02-5602489/585
 • פקס: 02-5602129
 • דוא"ל:

פנייה אל האגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

 • כתובת: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911
 • פקס: 02-5602390
 • מוקד שירות חינוך: 1-800-25-00-25
 • קו פתוח לתלמידים: 1-800-222-003
 • דוא"ל לפניות ובקשות למידע:
 • דוא"ל להגשת תלונות:

חשוב לדעת

 • לתלמיד עולה ותיק שתוקף זכאותו לזכויות כעולה הסתיים בתום כיתה י"א, הזכאות תוארך עד סוף הלימודים בחטיבה העליונה (תיכון).
 • לתלמיד עולה ותיק שתוקף זכאותו הסתיים בכיתה י', לא תוארך הזכאות מעבר לתקופה שנקבעה.
 • נבחן שסיים 12 שנות לימוד ימשיך להיבחן עד תום הזכאות לזכויות עולה ותיק, כפי שנקבע לו במהלך לימודיו בחטיבה העליונה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים