הקדמה:

נכים ועיוורים שזכאים לרכוש את הדירה הציבורית שהם מתגוררים בה ואינם עונים על תנאי הזכאות לקבלת מענק מותנה בשיעור המוגדל לרכישת הדירה, יכולים לפנות לוועדת חריגים
הפנייה לוועדה אינה כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


ככלל, רוכשי דירה בדיור הציבורי שנקבעה להם נכות רפואית קבועה של 100% והם מרותקים לכיסא גלגלים או עיוורים בשתי העיניים, זכאים לשיעור מוגדל של מענק מותנה לרכישת הדירה.

 • עם זאת, נכים ועיוורים שאינם עונים על התנאים האלו יכולים להגיש בקשה לוועדת חריגים שעשויה לאשר להם סיוע מוגדל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • דיירים בדיור הציבורי שהם נכים או עיוורים, ואינם עונים על כל תנאי הזכאות לקבלת מענק מותנה בשיעור המוגדל.
 • זאת בתנאי שהם עונים על תנאי הזכאות לרכישת הדירה. למידע נוסף ראו רכישת דירה בדיור הציבורי.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • בסניף חברת ההרשמה לסיוע בדיור ממלאים טופס בקשה לוועדת חריגים.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • תלוש שכר אחרון של שני בני הזוג.
  • אישורים על קבלת קצבה/גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • אישור על דרגת הנכות שנקבעה לפונה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • מסמכים רפואיים הקשורים לנכות ולתפקוד של מגישי הבקשה וקרובי המשפחה שמתגוררים עימם.
  • כל מסמך אחר שיכול לתמוך בבקשה (כגון דו"חות סוציאליים).
 • ניתן להגיש מסמכים נוספים התומכים בבקשה, בתוך 30 יום מהמועד שבו הוגשה הבקשה בחברת ההרשמה.
 • לאחר 30 יום ממועד ההגשה, הבקשה תועבר לדיון בוועדת החריגים על סמך הנתונים והמסמכים שהוגשו.

החלטת הוועדה

 • ועדת החריגים תחליט לגבי הבקשה בתוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה לחברה או ממועד הגשת המסמכים הנוספים, לפי המאוחר מבין השניים.
 • החלטת הוועדה תתבסס על אחד או יותר מהנתונים הבאים:
  • גובה ההכנסות של הפונה
  • סוג הנכות
  • רמת התפקוד של הפונה ושל קרובי המשפחה שמתגוררים עם הפונה
  • גיל הפונה
  • מספר בני המשפחה
  • האם הדירה נמצאת באזור עדיפות לאומית
 • הוועדה מוסמכת לאשר סיוע מוגדל עד לסכום המקסימלי שנקבע עבור נכים או עיוורים שכן עונים על תנאי הזכאות (ראו מענק מותנה לרכישת דירה בדיור הציבורי).

חשוב לדעת

 • הפנייה לוועדה אינה כרוכה בתשלום.

גורמים מסייעים