הקדמה:

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 עוסק בהיבטים הארגוניים והחוקיים של ניהול הבחירות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969

החוק מסדיר, בין היתר, את הנושאים הבאים:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים