חוק החברות הממשלתיות קובע כללים העוסקים, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • הקמת חברה ממשלתית והפיכת חברה לחברה ממשלתית.
 • מי כשיר לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית.
 • הרכבה ותפקידיה של הוועדה לבדיקת מועמדים לתפקיד דירקטור, יו"ר דירקטוריון או מנכ"ל של חברה ממשלתית.
 • מינוי ותקופת הכהונה של דירקטור בחברה ממשלתית.
 • בחירת יו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית.
 • עבודתו ותפקידיו של הדירקטוריון.
 • מינוי מנכ"ל לחברה ממשלתית.
 • תפקידיו, סמכויותיו ותום כהונתו של מנכ"ל בחברה ממשלתית.
 • בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית: רואה חשבון, יועץ משפטי, מבקר פנימי ובא כח המדינה באסיפה הכללית.
 • ייצוג הולם לאוכלוסיות שונות בקרב עובדי חברות ממשלתיות.
 • רשות החברות הממשלתית - הקמתה ותפקידיה.
 • חברות בת ממשלתיות, חברות מעורבות וחברות שהוקמו בחו"ל ואילו הוקמו בישראל היו חברות ממשלתיות.
 • הפרטה של חברה ממשלתית.

פרטים

שם החוק:חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר האוצר

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח החוק באתר נבו