הקדמה:

חוק החברות הממשלתיות קובע כללים העוסקים, בין היתר, בנושאים הבאים:

 • הקמת חברה ממשלתית והפיכת חברה לחברה ממשלתית.
 • מי כשיר לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית.
 • הרכבה ותפקידיה של הוועדה לבדיקת מועמדים לתפקיד דירקטור, יו"ר דירקטוריון או מנכ"ל של חברה ממשלתית.
 • מינוי ותקופת הכהונה של דירקטור בחברה ממשלתית.
 • בחירת יו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית.
 • עבודתו ותפקידיו של הדירקטוריון.
 • מינוי מנכ"ל לחברה ממשלתית.
 • תפקידיו, סמכויותיו ותום כהונתו של מנכ"ל בחברה ממשלתית.
 • בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית: רואה חשבון, יועץ משפטי, מבקר פנימי ובא כח המדינה באסיפה הכללית.
 • ייצוג הולם לאוכלוסיות שונות בקרב עובדי חברות ממשלתיות.
 • רשות החברות הממשלתית - הקמתה ותפקידיה.
 • חברות בת ממשלתיות, חברות מעורבות וחברות שהוקמו בחו"ל ואילו הוקמו בישראל היו חברות ממשלתיות.
 • הפרטה של חברה ממשלתית.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר האוצר

עדכונים לחוק

 • ייצוג הולם לשני המינים (תיקון מס' 6) תשנ"ג-1993: בהרכב הדירקטוריונים של חברות ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים.
 • ייצוג הולם לחברה הערבית (תיקון מס' 11) תש"ס-2000: בהרכב הדירקטוריונים של חברות ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לייצוגה של החברה הערבית, לרבות האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית.
 • ייצוג הולם בקרב עובדי חברות ממשלתיות (תיקון מס' 29) תשע"א-2011 (תיקון מס' 30) תשע"ב-2012: בקרב העובדים בחברות הממשלתיות (בכל המשרות והדירוגים) יינתן ביטוי הולם לייצוגם של יוצאי אתיופיה או בני העדה הדרוזית.

נושאים וזכויות

פסקי דין

תודות

 • נוסח החוק באתר נבו