הקדמה:

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 קובע שיש להוציא מכרז לפני חתימת חוזה לביצוע עבודה או עסקה עם גורם ממשלתי.

פרטי החוק

שם החוק:
‏חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992‏
נוסח החוק:
  • הוראות החוק חלות כיום על המדינה, על חברות ממשלתיות, על קופות החולים ועל רשויות וגופים ציבוריים, ממשלתיים ועירוניים נוספים.
  • החוק עוסק בעיקר בעקרונות ובקווים המנחים, כאשר פרטי היישום של אלה מצויים בתקנות אשר הותקנו מכוח החוק בשנת 1993 ובשנים שלאחר מכן.
  • סעיף 2 לחוק קובע את הרעיון המרכזי לפיו לא יתקשרו הגופים האמורים "בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו".

פסקי דין

הרחבות ופרסומים