חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 מסדיר את נושא המינויים לחלק מהמשרות בשירות המדינה, מפרט את הכללים להצעת משרה בשירות המדינה במסגרת מכרז, מסביר את נושא הבחינות והבדיקות שיש לעבור לשם קבלה למשרה, מגדיר סייגים למינוי בעת מצב של קרבה משפחתית בין עובדים, מחייב חובות שמירת סודיות והצהרת אמונים ועוד.

פרטים

שם החוק:חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959
קישור:החוק באתר נבו

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באתר נבו