להלן הנחיות שגובשו על ידי ועדת האתיקה ואושרו על ידי המועצה הציבורית של כל זכות ביום 25.11.2012 וביום 10.11.2013:

1. שיתוף פעולה עם ארגונים

1.1. ארגונים שאינם במעמד של ארגוני סיוע

כדי לשמור על המעמד והתדמית הראויים של כל זכות, תימנע כל זכות ממתן מעמד של ארגוני סיוע לארגונים המשתייכים לסוגים הבאים:

 • ארגון "לא חוקי", כלומר ארגון שהוקם למטרה בלתי-חוקית, או ארגון הפועל בניגוד לחוק, או ארגון המעודד או תומך בפעולה בלתי חוקית.
 • ארגון הקשור למפלגה פוליטית, וכן ארגון שנועד לקדם או לתמוך בפעילות של מפלגה כאמור. האמור אינו כולל ארגון עובדים או ארגון מעסיקים, בתנאי שלא יהיה בתכנים שיוצגו על ידי ארגון כזה באתר כל זכות, כדי לקדם או לתמוך בפעילות של מפלגה כאמור.
 • גוף עסקי, אם שיתוף הפעולה עמו עשוי לקדם אינטרס עסקי, וכן ארגון אחר ששיתוף הפעולה עמו עשוי לקדם אינטרס עסקי, כגון: ארגון שנועד לסייע לחולים במחלה מסויימת המקדם שימוש בתרופה מסויימת. האמור לא יחול על קופות החולים. עם זאת, לא יינתן פרסום לתכנים שיש בהם ביטוי לתחרות הקיימת בין קופות החולים על ציבור המבוטחים.
 • ארגון שפעילותו נוגדת, במוצהר או בפועל, עקרונות יסוד של זכויות אדם.
 • ארגון המעניק שירות למגזר מסוים בלבד מטעם פסול.

הערה: אם הוחלט שלא להעניק לארגון מסוים מעמד של ארגון מסייע, אין בכך כדי למנוע קבלת מידע מאותו ארגון, על מנת לשלב אותו, לפי שיקול הדעת של כל זכות, באתר של כל זכות.

1.2. נוהל לבחינת המעמד של ארגונים:

 • ההחלטה אם להכיר בארגון מסוים כארגון סיוע לכל זכות תתקבל על ידי הנהלת כל זכות לפי שיקול דעתה.
 • ארגון הפועל במגזר הציבורי, במגזר הפרטי או במגזר השלישי יהיה כשיר להיחשב ארגון סיוע אם הוא עשוי להעלות תרומה ממשית להנגשת זכויות ואין הוא נתפס על ידי ההוראות של סעיף 1.1 לעיל.
 • התעורר ספק בשאלה אם ארגון מסוים ראוי להיחשב ארגון סיוע, תועבר השאלה לבחינה בוועדת האתיקה.

2. המידע באתר

כל זכות מבקש להציג באתר שלו מידע בדבר זכויות של הציבור הרחב, או קבוצות בציבור, לרבות שירותים שיש בהם כדי לסייע במימוש זכויות, באופן אמין, ברור ואובייקטיבי ככל שניתן.

 • המידע יוצג באתר באופן אינפורמטיבי וניטרלי שלא יהיה בו או בדרך הצגתו כדי לקדם אידיאולוגיה או אינטרס.
 • האתר לא יכלול קישור ישיר לאתר של גוף עסקי, אף אם מדובר בגוף המעניק שירות לציבור, או קבוצה בציבור, כגון בריכת שחיה או מסעדה המונגשות לנכים. עם זאת, ניתן לכלול קישור לדף באתר אחר המספק מידע על זכויות או שירותים לציבור, ובכלל זה מידע וקישורים לאתרים מסחריים המספקים שירותים כאלה, בתנאי שמידע זה לא נועד לקדם אינטרס פוליטי או עסקי מסוים.
 • במקרה שהמידע בנושא מסוים קשור לאידיאולוגיה מסוימת השנויה במחלוקת, האתר ישאף להציג תמונה מקיפה של הנושא, הנותנת ביטוי לאידיאולוגיות השונות כפי שהן מנחות ארגונים שונים הפועלים באותו נושא, במטרה לתת את מירב המידע באופן מאוזן.
 • צוות האתר יעקוב, ככל האפשר, אחר המידע המוזן על ידי ארגוני סיוע. אם יתעורר חשש שארגון מסוים אינו עומד באמות המידה של כל זכות, יופנה העניין לוועדת האתיקה.

הערות:

 • על פי החלטת המועצה הציבורית של כל זכות, ועדת האתיקה תדון בשאלת ההפנייה מאתר כל זכות לאתרים של אמצעי תקשורת ולמאגרי מידע.
 • כיוון שמדובר בהנחיות פנימיות, כל זכות רשאי, לאחר התייעצות עם ועדת האתיקה, לסטות מן ההנחיות במקרה מסוים, אם נראה שיהיה בכך כדי לשרת את המטרות של כל זכות.

3. אמות מידה לבחינת התאמת מתן מידע על שירות באתר כל זכות

 • ככלל, יראו כמתאים להצגה באתר כל -זכות מידע על שירות הניתן על ידי הממשלה ורשויות ציבוריות אחרות, דהיינו: רשויות מקומיות, תאגידים ציבוריים וחברות ממשלתיות שעיקר פעילותן מתן שירות לתושב, לרבות שירות כאמור המבוצע באמצעות גורם אחר.
 • לא יוצג באתר מידע על שירות שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  1. שירות הניתן על ידי גוף שבו, או באופן פעולתו, מתקיים האמור בסעיף 1.1 להנחיות בדבר שיתוף פעולה עם ארגונים (ההנחיות שאושרו במועצה הציבורית של כל -זכות, ביום 25.11.2012);
  2. שירות שהתנאי לקבלתו אינו מתיישב עם ההנחיות האמורות בפסקה (1) לעיל;
  3. שירות הניתן על ידי גוף מסחרי.
 • ניתן להציג באתר, בכפוף להליך הבקרה האמור בסעיף 4 להלן, שירות שלו זיקה לזכויות המוצגות באתר כל זכות, הניתן על ידי גוף הפועל שלא למטרות רווח, למעט אם מתקיים לגביו האמור בפסקאות (1), או (2) לעיל.

4. נוהל בקרה על הוספת תוכן מסוג שירות לאתר כל זכות

 • בנסיבות בהן עלה ספק אם ראוי להציג מידע על שירות מסוים באתר כל זכות, יחול הנוהל המפורט להלן:
 • הנושא יובא לדיון ולהחלטה במערכת התוכן של כל זכות. החלטה על הצגה של שירות שהובא לדיון כאמור, באתר כל זכות, טעונה הסכמתו של עורך התוכן הראשי.
 • עורך התוכן הראשי ירכז את המידע לגבי שירותים שעלה לגביהם ספק וכן את תוכן הדיונים שתקיים מערכת התוכן כאמור, במטרה ליצור מצע לדיונים מושכלים עתידיים באמות המידה לבחינת התאמת מתן מידע על שירות במערכת כל זכות.
 • עורך התוכן הראשי ימסור לחברי ועדת האתיקה עדכון רבעוני על המידע שרוכז על ידו כאמור.
 • הנושאים שירוכזו על ידי עורך התוכן הראשי יובאו, לפחות אחת לשנה, לדיון בוועדת האתיקה, במטרה לבחון אם יש מקום לעדכן את העקרונות האמורים בסעיף 1.1 לעיל.
 • עורך התוכן הראשי יוכל, לפי שיקול דעתו, להביא מקרה שעלה לגביו ספק, לדיון וקבלת חוות דעת בוועדת האתיקה.