תקנון המועצה

 1. המועצה הציבורית של כל זכות (להלן: הארגון) היא גוף בלתי-מפלגתי ובלתי-פוליטי שמטרתו לסייע לארגון במימוש מטרותיו (להלן: המועצה).
 2. המועצה תורכב מאנשי ציבור ואנשי מקצוע בתחומים הקשורים לפעילות של הארגון, ובהם פעילים מן המגזר השלישי, בעלי תפקידים במשרדי הממשלה ובגופים ציבוריים אחרים, משפטנים, עובדים סוציאליים, אנשי מערכות מידע, משתמשים ותומכים בפעילות של הארגון.
 3. המועצה תמנה בין 15 ל-25 חברים.
 4. מועצת המנהלים של הארגון תמנה את יושב-ראש המועצה, ובתיאום עם יושב-ראש המועצה תמנה את יתר חברי המועצה, באופן שייתן ביטוי הולם למגזרים שונים של האוכלוסיה בישראל.
 5. חברי המועצה, לרבות יושב-ראש המועצה, ימונו לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנות את כולם או חלקם לתקופות כהונה נוספות.
 6. המועצה רשאית להקים ועדות-משנה לנושאים מסוימים בתחום תפקידיה ככל שתראה לנכון.
 7. יושב-ראש המועצה יכנס את המועצה מדי שנה לשתי ישיבות או יותר, כפי שיראה לנכון, יקבע את סדר היום, יוכל להזמין אנשים נוספים להשתתף בישיבה, וינהל את הישיבות.
 8. כל חבר המועצה וכן גם מועצת המנהלים רשאים להציע ליושב-ראש נושאים לדיון בישיבת המועצה לא מאוחר משבעה ימים לפני מועד הישיבה.
 9. כל חבר של מועצת המנהלים או ועדת הביקורת של הארגון, וכן גם המנכ"ל והיועץ המשפטי של הארגון, רשאים להשתתף בישיבות המועצה במעמד של משקיפים.
 10. הארגון יגיש למועצה, לפי בקשה של יושב-ראש המועצה או יושב-ראש ועדת-משנה של המועצה, את הסיוע הנדרש לקיום ישיבות ולפעילות נוספת של המועצה.
 11. מועצת המנהלים של הארגון תקיים דיון בהמלצות של המועצה בהקדם האפשרי.