GovWelcome.jpg

אתם עוברים לאתר להנגשת זכויות המופעל ע"י "כל זכות" בע"מ (חל"צ)

משרד הבריאות מאחל לכם החלמה מלאה. קבלו מידע מקיף על זכויותיכם אחרי אשפוז באתר "כל זכות".

התוכן באתר "כל זכות" אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והמשרד אינו אחראי לו.