מוקד השירות משטרה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 110
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות