מוקד השירות הסניגוריה הציבורית
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 073-3923500
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://www.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/Pages/Default.aspx
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות הסניגוריה הציבורית
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות