מוקד השירות רשות האכיפה והגבייה
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *35592
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/departments/law_enforcement_and_collection_system_authority
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות רשות האכיפה והגבייה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות