מוקד השירות מוקד לאזרחים ותיקים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *8840
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/service/senior_citizen_call_center_8840
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות