מוקד השירות מוקד סיוע בשכר דירה לעולים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *2310
טלפון ארוך
מייל לפניות mil-pniot@moch.gov.il
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/departments/news/news_03032019
משרד ממשלתי אחראי משרד הבינוי והשיכון
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מוקד סיוע בשכר דירה לעולים
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס 077-6033792
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות