מוקד השירות פיקוד העורף
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר 104
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי http://www.oref.org.il/
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות