מוקד השירות רשות האוכלוסין
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *3450
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/Departments/population_and_immigration_authority
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות רשות האוכלוסין וההגירה
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות