מוקד השירות רשות המיסים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *4954
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
משרד ממשלתי אחראי
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות רשות המסים בישראל
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות