מוקד השירות מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים
סוג המוקד מוקד ממשלתי
טלפון מקוצר *6107
טלפון ארוך
מייל לפניות
לינק לאתר רלוונטי https://www.gov.il/he/departments/news/epicenter-6107
משרד ממשלתי אחראי משרד המשפטים
כתובת למשלוח דואר
לינק לרשימת משרדים
לינק לטופס פניות
לינק לדף פירוט בכל זכות מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107*
ישוב בו יושבת המחלקה
פקס
יישובים מקבלי שירות
רשימת סניפים וכתובות