הקדמה:

מעסיקים אשר החזירו במהלך החודשים אפריל - אוקטובר 2020 עובדים מחל״ת או גייסו עובדים חדשים אשר פוטרו או הוצאו לחל״ת, עשויים להיות זכאים למענק כספי מהמדינה
המענק ניתן גם למעסיקים אשר קלטו בתקופה זו עובדים שבחודש מאי 2020 היו זכאים למענק מיוחד לעובדים בני 67 , לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה
תשלום המענק מותנה בכך שהמעסיק העסיק "עובד מזכה" שנוסף למצבת העובדים המועסקים אצל המעסיק בחודש מסוים
גובה המענק הוא בין 875 ש"ח ל -1,875 ש"ח לחודש לעובד, והוא ישולם ב-4 תשלומים שווים במהלך החודשים יוני-ספטמבר 2020 או במהלך החודשים יולי-אוקטובר2020, בהתאם לבחירת המעסיק


מעסיקים אשר במהלך החודשים אפריל - אוקטובר 2020 קלטו או החזירו לעבודה עובדים שפוטרו או ששהו בחופשה ללא תשלום עשויים להיות זכאים למענק כספי.

 • המענק יינתן רק אם כתוצאה מקליטת העובדים החדשים או החזרת העובדים לעבודה גדלה מצבת העובדים במקום העבודה.
 • גובה המענק הוא בין 875 ש"ח ל-1,875 ש"ח לחודש לעובד והוא ישולם ב-4 תשלומים שווים באחד מ-2 המסלולים: במהלך החודשים יוני-ספטמבר 2020 או במהלך החודשים יולי-אוקטובר 2020, בהתאם לבחירת המעסיק.

מי זכאי?

 • המענק יינתן למעסיקים העומדים בתנאים הבאים.
 • המענק ישולם רק עבור עובדים העונים על התנאים המפורטים להלן.
 • המענק יינתן בתנאי שבאותו חודש שבו משולם המענק מספר העובדים הכולל אצל המעסיק גדל בהשוואה לחודש יוני או בהשוואה לחודש שקדם לחודש הקליטה של העובד (לפי המוקדם מביניהם).

תנאי הזכאות של המעסיק למענק

 • מעסיק יהיה זכאי למענק אם מתקיימים בו כל התנאים הבאים:
  1. הוא דיווח לרשות המסים ולביטוח לאומי על פתיחת העסק לפני 29.02.2020 ולא דיווח על סגירת העסק עד 31.05.2020 (כלומר העסק היה פעיל בין התאריכים הללו).
  2. הוא ניהל פנקסי חשבונות לשנת המס 2019, אם היה חייב לעשות כן לפי פקודת מס הכנסה.
  3. הוא אינו גוף מתוקצב או נתמך על ידי המדינה (כגון: רשויות מקומיות, מועצות דתיות, חברות ממשלתיות, קופות חולים, בתי חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, מוסד חינוך שהממשלה משתתפת לפחות 40% בתקציבו וכו').

עובדים המזכים את המעסיק במענק בגין העסקתם (עובד מזכה)

 • המענק יינתן רק עבור קליטה או החזרה של עובד העומד בכל התנאים הבאים:
  1. העובד הוא תושב ישראל (כלומר אינו עובד זר), כולל תושב ישראל באזור יהודה ושומרון.
  2. העובד עונה על 1 מתוך 4 התנאים הבאים:
   • העובד הנו מעל גיל 18 ולא מעל גיל פרישה (67 לגבר, ו-62 לאשה), ומתקיים לגביו אחד מ-2 התנאים הבאים:
    • הוא נרשם כדורש עבודה והתייצב בשירות התעסוקה בחודשים ינואר - פברואר 2020, ולא עבד מאז שנרשם ועד ה-30.04.2020.
    • הוא עבד אצל המעסיק בחודש פברואר 2020 אך הוא פוטר, נמצא בחופשת לידה או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) של 30 ימים לפחות בתקופה שבין 01.03.2020 - 30.04.2020.
   • העובד הנו מעל גיל 67 ובחודש מאי 2020 היה זכאי למענק מיוחד לעובדים מעל גיל 67.
   • העובד היה זכאי בחודש מאי 2020 לגמלת הבטחת הכנסה.
   • העובד היה זכאי בחודש מאי 2020 לדמי אבטלה עקב פיטוריו או בשל הוצאתו לחל"ת או בשל הארכת תקופת התשלום המרבית לדמי אבטלה עקב משבר הקורונה.
  3. המעסיק , מבקש המענק, ניכה משכרו של העובד מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי כדין.
  4. שכרו החודשי של העובד בכל חודש שעבורו מבוקש המענק הוא לפחות 3,300 ש"ח או 1,875 ש"ח עבור עובד עם מוגבלות המשתכר שכר מינימום מותאם.
   • למרות האמור לעיל, לגבי חודש ספטמבר 2020, די בכך ששכרו החודשי של העובד שעבורו מבוקש המענק הוא לפחות 2,500 ש"ח או 1,4000 ש"ח עבור עובד עם מוגבלות בשכר מינימום מותאם.
  5. העובד אינו קרובו של המעסיק (בן זוג, הורה, סב או סבתא, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, כולל חורגים) אלא אם הם התחילו לעבוד בחברה לפני 01.03.2020.
  6. העובד אינו בעל שליטה בחברה או מנהל החברה או קרוב משפחה שלו אלא אם התחיל לעבוד בחברה לפני 01.03.2020.
  7. לא שולמו עבור העובד כספים מהמדינה לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית.
שימו לב
אם העובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם המענק רק למעסיק המשלם לעובד את השכר הגבוה יותר.

גידול במצבת העובדים

 • תשלום המענק מותנה בכך שהמעסיק העסיק עובד מזכה שהנו עובד שנוסף למצבת העובדים המועסקים אצל המעסיק בחודש מסוים.
 • מצבת עובדים בחודש מסוים היא מספר העובדים שהועסקו אצל המעסיק באותו חודש - כולו או חלקו.
 • בחישוב מצבת העובדים לא יבואו בחשבון עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת באותו חודש מסוים, כולו או חלקו, אלא אם שבו לעבודה באותו חודש.
דוגמה
 • בחודש פברואר העסיק המעסיק 40 עובדים ואיש מהם לא יצא לחל״ת או פוטר, לכן "מצבת העובדים" בפברואר היא 40.
 • בחודש מרץ קלט המעסיק 5 עובדים חדשים, לכן "מצבת העובדים" במרץ היא 45.
 • בחודש אפריל הוציא המעסיק 2 עובדים לחל"ת ולקראת סוף החודש הוחזר עובד אחד, לכן "מצבת העובדים" באפריל היא 44 עובדים.
 • המענק יינתן למעסיק, בתנאי שבאותו חודש שבו משולם המענק מצבת העובדים (מספר העובדים הכולל אצל המעסיק) גדלה בהשוואה לחודש יוני או בהשוואה לחודש שקדם לחודש הקליטה של העובד (לפי המוקדם מביניהם).
שימו לב
למרות האמור לעיל, בחישוב מצבת העובדים לחודש ספטמבר 2020 יובאו בחשבון גם עובדים שפוטרו או שהוצאו לחופשה ללא תשלום החל מיום 16.09.2020, בתנאי שהועסקו אצל אותו מעסיק לפחות 15 ימים במהלך חודש ספטמבר.

מסלולי המענק

 • מעסיק יכול לבחור באחד מהמסלולים הבאים לקבלת המענק.
 • ההבדל בין המסלולים הוא בין היתר:
  • בחודשים שבהם משולם המענק.
  • בדרישות לקליטת העובד בחלק הראשון של החודש כתנאי לזכאות למענק באותו חודש.
  • בחודש שאליו משווים את הגידול במצבת העובדים בכל אחד מהמסלולים.
  • בגובה המענק.

תשלום המענק במהלך החודשים יוני עד ספטמבר 2020 בגין עובדים שנקלטו בעבודה החל מחודש אפריל

 • במסלול זה ייבדק תחילה האם היה גידול ב"מצבת העובדים" בין החודש שעבורו מבקשים את המענק, ובין החודש שלפני החודש שבו נקלט העובד בעבודה או לחודש יוני (לפי המאוחר מביניהם).
  • בכל אחד מ-4 החודשים יינתן מענק רק אם היה גידול במצבת העובדים בהשוואה לחודשים הקודמים כפי שיפורט בהמשך.
  • אם לא חל גידול במצבת העובדים (למשל אם לצד קליטת העובד החדש פוטרו או הוצאו לחל"ת עובדם אחרים), המעסיק לא יהיה זכאי למענק.
  • מספר העובדים המקסימלי שעבורם ניתן יהיה לקבל את המענק בכל חודש ייקבע לפי הגידול במצבת העובדים באותו חודש. לא ניתן לקבל מענק עבור מספר עובדים גבוה יותר ממספר העובדים שהתווסף למצבת העובדים באותו חודש.
 • עבור כל עובד שנקלט לעבודה אצל המעסיק בתקופה שבין 19.04.2020 ל-30.04.2020: זכאי המעסיק למענק בסך 875 ש"ח במהלך כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, ועד למקסימום של 3,500 ש"ח לעובד. המענק יינתן בכל אחד מהחודשים הללו בתנאי ש:
  1. בכל אחד מהחודשים הללו מספר העובדים אצל המעסיק היה גבוה ממספרם בחודש מרץ 2020.
  2. העובד הועסק אצל המעסיק בכל אחד מהחודשים הללו.
 • עבור כל עובד שנקלט לעבודה אצל המעסיק בחודש מאי 2020: זכאי המעסיק למענק בסך 875 ש"ח, במהלך כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, ועד למקסימום של 3,500 ש"ח לעובד. המענק יינתן בכל אחד מהחודשים הללו בתנאי ש:
  1. בכל אחד מהחודשים הללו מספר העובדים אצל המעסיק היה גבוה ממספרם בחודש אפריל 2020.
  2. העובד הועסק אצל המעסיק בכל אחד מהחודשים הללו.
 • עבור כל עובד שנקלט לעבודה אצל המעסיק במהלך חודשים יוני - ספטמבר 2020: זכאי המעסיק למענק בסך 1,875 ש"ח בכל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020, ועד למקסימום של 7,500 ש"ח. בתנאי שהעובד הועסק בכל אחד מהחודשים הללו, עד למקסימום של 7,500 ₪ לעובד. המענק יינתן בכל אחד מהחודשים הללו בתנאי ש:
  1. בכל אחד מהחודשים הללו מספר העובדים אצל המעסיק היה גבוה ממספרם בחודש מאי 2020.
  2. העובד הועסק אצל המעסיק בכל אחד מהחודשים הללו.
  3. בחודש הראשון, מעסיק יוכל לקבל מענק רק עבור עובדים שהתקבלו לעבודה או שבו מחל"ת עד ה-15 לאותו חודש ועבדו ברצף עד תום אותו החודש.
מועד קליטת העובד גובה המענק ביוני 2020 גובה המענק ביולי 2020 גובה המענק באוגוסט 2020 גובה המענק בספטמבר 2020 סה"כ
30.04-19.04 875 ש"ח 875 ש"ח 875 ש"ח 875 ש"ח 3,500 ש"ח
31.05-01.05 875 ש"ח 875 ש"ח 875 ש"ח 875 ש"ח 3,500 ש"ח
15.06-01.06 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח 7,500 ש"ח
15.07-16.06 1,875ש"ח 1,875ש"ח 1,875 ש"ח 5,625 ש"ח
15.08-16.07 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח 3,750 ש"ח
15.09-16.08 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח
דוגמה
גובה המענק למעסיק שקלט עובדים בין החודשים אפריל-יולי 2020
 • מצבת העובדים של המעסיק בחודשים מרץ-יולי 2020:
  • בחודש מרץ 34 עובדים
  • בחודש אפריל ומאי 35 עובדים
  • בחודש יוני 40 עובדים
  • בחודש יולי 45 עובדים
  • כל העובדים המשיכו בעבודתם עד תום חודש יולי.
 • בחודש יוני - מספר העובדים המקסימלי שעבורם זכאי המעסיק למענק הוא 6, שהוא ההפרש בין מצבת העובדים ביוני (40) ומצבת העובדים במרץ (34).
  • עבור העובד שנקלט לעבודה באפריל, זכאי המעסיק למענק בסך 875 ש"ח.
  • עבור 5 העובדים שנקלטו ביוני, זכאי המעסיק למענק בסך 9,375 ש"ח (1,875 X‏ 5).
  • סה"כ זכאי המעסיק בחודש יוני למענק בסך 10,250 ש"ח (875+9,375).
 • בחודש יולי - מספר העובדים המקסימלי שעבורם זכאי המעסיק למענק הוא 11, שהוא ההפרש ביו מצבת העובדים ביולי (45) ומצבת העובדים במרץ (34).
  • עבור העובד שנקלט לעבודה באפריל זכאי המעסיק למענק בסך 875 ש"ח.
  • עבור 10 העובדים שנקלטו ביוני ויולי, זכאי המעסיק למענק בסך 18,750 ש"ח (1,875 10X).
  • סה"כ זכאי המעסיק בחודש יולי למענק בסך 19,625 ש"ח (18,750+875).

תשלום המענק במהלך החודשים יולי עד אוקטובר בגין עובדים שנקלטו בעבודה החל מחודש יולי

 • מעסיק רשאי לבחור שהמענק בסך 1,875 ש"ח לחודש ישולם עבור כל עובד מזכה במהלך החודשים יולי – אוקטובר 2020 (במקום בחודשים יוני – ספטמבר 2020), אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק היה בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר 2020.
  2. בחודש הראשון לעבודתו, העובד החל לעבוד לא יאוחר מיום 15 באותו חודש ועבד ברציפות עד לתום אותו חודש (אם התחיל לעבוד לאחר ה-15 בחודש, המעסיק לא יהיה זכאי למענק עבור אותו חודש).
  3. מספר העובדים שמועסק אצל המעסיק בחודש, שבו מבוקש המענק עבור העובד, גדול ממספר העובדים שהועסק בחודש יוני 2020.
שימו לב
במסלול זה הגידול ב"מצבת העובדים" בחודשים יולי-אוקטובר ייבחן ביחס למצבת העובדים בחודש יוני 2020.
מועד קליטת העובד גובה המענק ביולי 2020 גובה המענק באוגוסט 2020 גובה המענק בספטמבר 2020 גובה המענק באוקטובר 2020 סה"כ
15.07-01.07 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח 1,875 1,875 ש"ח 7,500 ש"ח
15.08-16.07 1,875 1,875 ש"ח 1,875ש"ח 5,625 ש"ח
15.09-16.08 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח 3,750 ש"ח
15.10-16.09 1,875 ש"ח 1,875 ש"ח
טיפ
ניתן לחשב את גובה המענק הצפוי בתר שירות התעסוקה ובסימולטור לבדיקת זכאות.

תהליך מימוש הזכות

בדיקת פרטי חשבון הבנק של המעסיק ברשות המיסים

 • מעסיק אשר בקשתו למענק אושרה, יקבל את המענק לחשבון הבנק של המעסיק כפי שמעודכן ברישומי רשות המיסים בישראל. טרם הגשת הבקשה, יש לוודא שפרטי חשבון הבנק של המעסיק מעודכנים ברשות המיסים.
 • אם פרטי חשבון הבנק אינם מעודכנים ברשות המיסים, יש לעדכן את חשבון הבנק בתיק המעסיק ברשות המיסים באחת מהדרכים הבאות:
  • באמצעות המייצג.
  • באמצעות פנייה ישירה לפקיד השומה ברשות המיסים , שאצלו מתנהל תיק המעסיקים.
  • עדכון הפרטים באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. בשדה "נושא ראשי" יש לבחור את "עדכון חשבון בנק מענק לעידוד תעסוקה" ובשדה "נושא משני" יש לבחור את "עדכון חשבון בנק – תיק ניכויים". הזנת חשבון בנק ברשות המסים כרוכה בצירוף המחאה מבוטלת.

הגשת הבקשה על ידי המעסיק

 • לצורך הגשת הבקשה על המעסיק להירשם תחילה במערכת ההזדהות הממשלתית. למידע נוסף על מערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן.
 • לאחר ההרשמה במערכת ההזדהות הממשלתית וקבלת סיסמה, יש להגיש את הבקשה באתר שירות התעסוקה.
 • יש להגיש את הבקשה עבור כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק וזאת לא יאוחר מיום 31.01.2021.
  • עד ליום 29.12.2020 ניתן היה להגיש את הבקשה עבור כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק, תוך 60 ימים בלבד מתום אותו חודש.
שימו לב
בעקבות תיקון לחוק ביום 29.12.2020, ניתן להגיש בקשה עבור כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק עד ליום 31.01.2021, לרבות הגשת בקשה למענק עבור חודשים שלפי נוסח החוק הקודם, חלף כבר המועד להגיש עבורם בקשה

.

 • במהלך תהליך הבקשה המעסיקים נדרשים להזין את פרטיהם של "העובדים המזכים". את פרטי העובדים ניתן להזין באופן ידני, או להיעזר בקובץ אקסל. ניתן לעדכן את הקובץ מדי חודש ולעשות בו שימוש חוזר.
  • מעסיק המבקש לקבל מענק בגין "עובד מזכה" שלא נרשם בשירות התעסוקה ולא היה זכאי לגמלה מהביטוח הלאומי בחודש מאי, נדרש לצרף לבקשה את אישור הפיטורים או היציאה לחל"ת של אותו עובד. את האישור יש להעלות למערכת ולשמור אותו כקובץ ששמו הוא מספר הזהות של אותו עובד.
  • הבקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק על כל העניינים הבאים:
   • מספר חברה ומספר תיק ניכויים. לגבי מעסיק שאינו חברה - תיק ניכויים בלבד.
   • קיומם של תנאי הזכאות למענק.
   • מצבת העובדים אצל המעסיק ומספר העובדים שפוטרו או שהוצאו לחל"ת או שהו בחופשת לידה בחודש שלגביו מתבקש המענק.
   • שם ומספר תעודת הזהות של העובד המזכה שבעדו מתבקש המענק.
   • מועד תחילת העבודה של העובד המזכה אצל המעסיק.
   • הצהרה ששכרו של העובד הנו לפחות 3,300 ש"ח לחודש או 1,875 ₪ עבור עובד עם מוגבלות המשתכר שכר מינימום מותאם (בצירוף אישור לשכר מינימום מותאם לאדם עם מוגבלות).
   • הצהרה האם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית.
   • הצהרה שהעובד שלגביו מתבקש המענק אינו עובד לא מזכה (כלומר אינו בעל שליטה או קרבה משפחתית, עובד זר, עובד הזכאי לתשלומי עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית).
   • הצהרה שהמעסיק מאשר שפרטי חשבון הבנק שאליו ישולם המענק הם הפרטים המעודכנים ברשות המיסים בישראל – אם לא, עליו להתחייב לפנות לרשות המיסים ולעדכן הפרטים.
   • פרטי חברת חילול השכר שמספקת לו שירותים, אם יש כזו.
 • מעסיק שמסר בהצהרה פרטים שאינם נכונים לגבי תנאי הזכאות - עובר עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס, ולגבי תאגיד – כפל קנס.
שימו לב
הזכאות של המעסיק למענק תבחן על בסיס התוספת של עובדים חדשים יחסית למצבת העובדים בחודש מסוים ועל-פי הסדר שבו המעסיקים מזינים את פרטי העובדים. אם מצבת העובדים גדלה ב 10 עובדים, רק עשרת העובדים הראשונים שדווחו יילקחו בחשבון בבדיקת הזכאות של המעסיקים למענק.

אישור העובד

 • עובדים אשר המעסיק ביקש מענק בגין העסקתם נדרשים לאמת את הפרטים שהמעסיק הזין לגביהם.
 • עובדים אלה יקבלו משירות התעסוקה מסרון לטלפון הנייד עם קישור.
 • הקישור יפנה את העובדים לטופס קצר בו עליהם לאמת את הפרטים שהמעסיק הזין לגביהם .
 • אם תהליך האישור לא צלח, ניתן לפנות למוקד השירות של "מענק עידוד למעסיקים" בטלפון *6539 . נדרשת הזדהות באמצעות מספר ת.ז ותאריך ההנפקה של ת.ז.
 • במקרה שהעובד מועסק אצל יותר ממעסיק אחד, עליו למלא את ההצהרה רק לגבי המעסיק שמשלם את השכר הגבוה יותר.
הערת עריכה
האם העובד נדרש להירשם במערכת ההזדהות הממשלתית ( כפי שמצויין כאן) או שימסר לו מסרון לטלפון הנייד עם קישור לטופס קצר בו יהיה עליו לאמת את הפרטים שהוזנו כלפיו, (כפי שמצויין כאן)?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 16:55, 15 ביולי 2020 (IDT)

החלטת שירות התעסוקה לגבי הזכאות למענק

 • תוך 21 יום ממועד קבלת הבקשה למענק והמסמכים הנדרשים, שירות התעסוקה ייתן החלטה מנומקת בכתב לגבי זכאותו של המעסיק למענק.
 • אם המענק אושר, תפרט ההחלטה את מספר העובדים שעבורם ישולם המענק ואת סכום המענק שישולם למעסיק עבור כל חודש שלגביו התבקש המענק.

בקשה לעיון חוזר

 • אם התגלו עובדות חדשות או שנפלה טעות בהחלטה, המעסיק או העובד יכולים להגיש בקשה לתיקון ההחלטה בתוך 60 ימים ממועד ההחלטה.
 • לשם כך, יש להגיש "בקשה לעיון חוזר" באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

תשלום המענק

 • המענק יתקבל ישירות לחשבון הבנק של העסק כפי שמעודכן ברישומי רשות המיסים בישראל.
 • המענק לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של המעסיק ולא יחול עליו מע"מ.
 • אם שולם בטעות למעסיק מענק מעבר למגיע לו לפי החוק:
  • על המעסיק להחזיר את ההפרש תוך 90 ימים מיום הדרישה להחזר, בצירוף הפרשי הצמדה.
  • מעסיק או עובד רשאי להגיש תוך 60 יום "בקשה לעיון חוזר" בדרישה להחזר, באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

ערר וערעור

טיפ
 • שרות התעסוקה פרסם מספר המלצות שיסייעו בהשלמה יעילה ומהירה של תהליך קבלת המענק- להמלצות שירות התעסוקה.
 • לשאלות ולעזרה בנוגע למימוש המענק ניתן לפנות בימים א' - ה' בין השעות 8:00 ל-16:00 למוקד מעסיקים ועובדים בשירות התעסוקה, במוקד טלפוני שמספרו 6539*.

חשוב לדעת

 • מעסיקים עשויים להיות זכאים למענק בסך 5,000 ש"ח עבור כל עובד מזכה שנמשכה העסקתו גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.
 • אין בתשלום מענק זה עבור חודשים ספטמבר 2020 או אוקטובר 2020, כדי למנוע מהמעסיק לקבל מענק אחר שהוא זכאי לו בעד עובדיו בשל חודשים אלה, אבל סכום המענק הזה יקוזז מסכום המענק האחר.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' אינשטיין 68, תל אביב - יפו 6946318 03-5347538
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה

הערת עריכה
אלו אירגוני הסיוע בפורטל עובדים עצמאים. האם אלו אירגוני הסיוע הנכונים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:17, 15 ביולי 2020 (IDT)

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים