הקדמה:

דייר בדיור הציבורי שאושרה לו זכאות לרכישת דירה, זכאי, בהתאם לתנאים, לקבל הנחה במחיר הדירה (מענק כספי)
גובה המענק משתנה בהתאם למצבו האישי של הדייר, הוותק שלו בדירה ומסלול השכירות שלו הוא זכאי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון

דייר שאושרה לו זכאות לרכישת דירה בדיור הציבורי, זכאי לקבל הנחה ממחיר הדירה.

 • מחיר דירה בדיור הציבורי נקבע על-ידי השמאי הממשלתי (או שמאי מטעמו), ונקרא גם "המחיר הבסיסי".
 • ממחיר זה ניתן להפחית סכום המחושב באחוזים מהמחיר הבסיסי שיהפוך למענק (כלומר, אין צורך להחזירו) במקרה שיתקיימו התנאים המפורטים בהמשך. מענק זה נקרא "מענק מותנה".

מי זכאי?

 1. הוא מתגורר בדיור הציבורי לפחות 5 שנים רצופות -
  • אין חובה להתגורר באותה הדירה.
  • הפסקה ברציפות הדיור בעקבות המתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי לא תיחשב כמנתקת את הרציפות, אך גם לא תחושב כחלק מתקופת המגורים בדיור הציבורי.
 2. החל מהמועד שבו חתם על החוזה לשכירת הדירה הציבורית, לא היתה לו, לבן/בת זוגו או לילדו, בעלות על דירה או מקרקעין אחרים ששווים עולה על 350,000 ש"ח (סכום המתעדכן על-פי שינויי המדד).

תנאים למתן המענק

 • המענק המותנה יהפוך למענק כעבור 5 שנים ממועד חתימת החוזה לרכישת הדירה, בתנאי שבמהלך תקופה זו התקיים אחד משלושת התנאים הבאים:
  • הזכאי או יורשו (אם הזכאי נפטר) התגורר בדירת הדיור הציבורי שרכש.
  • הזכאי או יורשו התגורר בדירה אחרת שרכש (הוא או יורשו), בכספים שקיבל ממכירת הדירה שרכש בדיור הציבורי.
  • הזכאי עבר להתגורר במוסד סיעודי.
 • אם לא התקיים אחד משלושת התנאים שצויינו, על הזכאי או יורשו להחזיר את המענק המותנה.

אופן חישוב גובה המענק המותנה

 • המענק המותנה יהיה הסכום המתקבל מחיבור של המענק הבסיסי והמענק לפי ותק.

מענק בסיסי

מספר הנפשות המתגוררות בדירה הציבורית הנחה באחוזים מהמחיר הבסיסי (מענק)

לדירה באזור עדיפות לאומית

הנחה באחוזים מהמחיר הבסיסי (מענק)

לדירה באזור אחר

זכאי המתגורר לבד 25% 20%
זכאי המתגורר עם בן זוג 45% 40%
זכאי המתגורר עם ילד אחד 55% 50%
זכאי המתגורר עם שני ילדים או יותר 65% 60%
 • תחומי אזורי עדיפות לאומית ייקבעו על-ידי שר הבינוי בהתאם לאמות מידה שיקבע ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
 • בהתאם לפסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, לצורך קביעת אחוזי המענק, אין לפרש את המונח "ילד" כמשמעותו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, או להתבסס על הגדרת המונח "ילד" בהנחיות משרדי הבינוי והאוצר לעניין מכר דירות בשיכון הציבורי.

מענק לפי ותק

 • המענק לפי ותק יחושב במצטבר לכל שנה שלמה שבה התגורר הזכאי בדירה הציבורית:
מספר השנים שבהן התגורר הזכאי בדיור הציבורי הנחה באחוזים מהמחיר הבסיסי עבור כל שנת ותק לזכאי שאינו נכה הנחה באחוזים מהמחיר הבסיסי עבור כל שנת ותק לזכאי שנקבעו לו 100% נכות רפואית ו-75% דרגת אי כושר
5 השנים הראשונות 0.5% 0.625%
6 עד 15 השנים הבאות 0.75% 0.93%
16 עד 25 השנים הבאות 1% 1.25%
26 עד 30 השנים הבאות 1.4% 1.75%
31 עד 35 השנים הבאות 2% 2.5%
 • במקרה שהזכאות לרכישה היא של דייר ממשיך ולא של הזכאי עצמו, תובא בחשבון רק תקופת המגורים בדירה הציבורית של הדייר הממשיך, מהמועד שבו מלאו לו 18 שנים:
 • אם הדייר הממשיך בן זוגו של הזכאי, תובא בחשבון כל תקופת מגוריו בדירה ציבורית;
 • אם הדייר הממשיך אינו בן זוגו של הזכאי, תובא בחשבון רק תקופת מגוריו בדירה הציבורית החל במועד שבו נפטר הזכאי, או עבר להתגורר במוסד סיעודי.

דוגמאות לחישוב גובה המענק

 • המענק המותנה יהיה הסכום המתקבל מחיבור של המענק הבסיסי והמענק לפי ותק.
דוגמה
 • זכאי שהתגורר במשך 17 שנה בדירה ביישוב באזור עדיפות לאומית עם בת זוגו.
 • המענק הבסיסי שהוא זכאי לו יהיה בשיעור 45%.
 • המענק לפי ותק שהוא זכאי לו יהיה בשיעור: 12% (1% X ‏ 2 שנים + 0.75% X ‏ 10 שנים + 0.5% X ‏ 5 שנים).
 • סך כל המענק המותנה שהוא זכאי לו יהיה בשיעור 57% (45 + 12).

הגבלה על גובה המענק המירבי

שיעור המענק המקסימלי באחוזים

 • המענק המותנה המירבי לא יעלה על 90% מהמחיר הבסיסי באזור עדיפות לאומית או 82.5% מהמחיר הבסיסי באזור אחר.

מחיר הבסיס המקסימלי שממנו מחושב המענק

 • המענק המותנה מחושב באחוזים מתוך מחיר הדירה בתנאי שמחיר הדירה אינו עולה על 915,000 ש"ח. אם מחיר הדירה גבוה מסכום זה, יחושב המענק באחוזים מתוך 915,000 ש"ח, ולא מהמחיר המלא של הדירה.
דוגמה
 • בדוגמה הקודמת, אם מחירה של הדירה הוא 500,000 ש"ח, רוכש הדירה יהיה זכאי למענק של 57% מסכום זה, כלומר ל-285,000 ש"ח.
 • אם מחיר הדירה הוא 1,000,000 ש"ח: למענק המותנה יחושבו 57% מתוך 915,000 ש"ח ולא מתוך המחיר המלא של הדירה. סכום המענק במקרה זה יהיה 521,550 ש"ח (915,000 X ‏ 57%).

מחיר הבסיס המקסימלי לנכים ולעיוורים

 • המענק המירבי יוגבל למחיר של 1,091,250 ש"ח לדירה (במקום 915,000 ש"ח), אם הזכאי לרכוש את הדירה עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% והוא מרותק לכסא גלגלים.
  • נקבעה לו דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% בשל עיוורון מלא בשתי העיניים.
 • נכים או עיוורים שאינם עונים על התנאים שצוינו ונקבעה להם נכות רפואית של 80% לפחות, יכולים לפנות לחברות המאכלסות שהוסמכו לדון בבקשותיהם ולאשר להם את ההטבה.
 • נכים או עיוורים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור נמוך מ-80% יכולים לפנות לוועדת חריגים שעשויה להתחשב בגורמים כמו מצבם הכלכלי או התפקודי, גילם, מספר הנפשות במשפחה ועוד.
דוגמה
 • אם מחירה הבסיסי של הדירה הוא 500,000 ש"ח, המענק המותנה עבור נכה העונה על תנאי הזכאות יחושב באחוזים מתוך כל השווי שלה, והוא יהיה זכאי למענק בסך 230,000 ש"ח.
 • אם המחיר הבסיסי של הדירה הוא 1,200,000 ש"ח, המענק המותנה יחושב באחוזים מתוך 1,091,250 ש"ח ולא מתוך המחיר המלא שלה, כלומר 46% מתוך 1,091,250 ש"ח. גובה המענק יהיה 501,975 ש"ח.

דייר בדיור הציבורי המשלם שכר דירה בהתאם למסלול שכירות חופשית

 • זכאי ששכר הדירה שעליו לשלם נקבע בהתאם למסלול שכירות חופשית לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, יהיה זכאי למענק מותנה בשיעור של 30% מגובה המענק המותנה שצויין לעיל.
דוגמה
במקרה שהזכאי משלם שכר דירה במסלול של שכירות חופשית:
 • בדירה שמחירה הבסיסי הוא 500,000 ש"ח, גובה המענק יהיה 69,000 ש"ח;
 • בדירה שמחירה הבסיסי הוא 1,000,000 ש"ח, גובה המענק יהיה 126,270 ש"ח;
 • בדירה שמחירה הבסיסי הוא 1,200,000 ש"ח, גובה המענק יהיה 150,592 ש"ח למי שרתוק לכיסא גלגלים או שהוא עיוור בשתי עיניו, ונקבעה לו נכות רפואית קבועה בשיעור של 100%.

חשוב לדעת

 • המדינה רשאית לרשום משכנתא, משכון או הערת אזהרה בשל המענק המותנה, בכל רישום המתנהל לפי דין, בספרי רשות מקרקעי ישראל או אצל כל גוף אחר שבו מתנהל רישום של הזכויות בדירה.

חקיקה ונהלים