הקדמה:

דיירים בדיור הציבורי שאושרה להם זכאות לרכוש את הדירה הציבורית זכאים להפחתה ממחיר הדירה, שתהפוך למענק אם יתקיימו התנאים שיפורטו בהמשך
שיעורי המענק נקבעים בהתאם למצבם המשפחתי של הדיירים, הוותק שלהם בדירה הציבורית ומסלול השכירות שהם זכאים לו. עיוורים ואנשים עם נכות עשויים לקבל מענק בשיעורים גבוהים יותר

דיירים בדיור הציבורי שאושרה להם זכאות לרכוש את הדירה הציבורית, זכאים לקבל "מענק מותנה"- סכום שמופחת ממחיר הדירה ויהפוך למענק (כלומר, אין צורך להחזירו), אם יתקיימו המצבים שיפורטו בהמשך.

מי זכאי?

 • זכאים לרכוש את הדירה בדיור הציבורי מי שעונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם מתגוררים בדירה של הדיור הציבורי לפחות 5 שנים רצופות.
   • אין חובה להתגורר באותה הדירה במהלך 5 השנים.
   • הפסקה ברציפות הדיור בעקבות המתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי לא תיחשב כמנתקת את הרציפות, אך גם לא תחושב כחלק מתקופת המגורים בדיור הציבורי.
   • בחישוב 5 השנים יילקחו בחשבון תקופות שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות, ותקופות מגורים מחוץ לדירה הציבורית במקרים של אלימות במשפחה שאושרו על-ידי בית משפט או שירותי הרווחה.
  2. החל מהמועד שבו חתמו על החוזה לשכירת הדירה הציבורית, לא הייתה להם, לבן/בת זוגם או לילדיהם, בעלות על דירה או מקרקעין אחרים ששווים עולה על 350,000 ₪ (סכום המתעדכן על-פי שינויי המדד).
 • בנוסף, זכאים גם מי שעונים על תנאי הזכאות לרכישת דירה ציבורית כדיירים ממשיכים.
 • למידע נוסף ולמקרים שבהם לא קיימת זכאות, ראו רכישת דירה בדיור הציבורי.

תנאים לקבלת המענק

 • ההפחתה ממחיר הדירה תהפוך למענק כעבור 5 שנים מרכישת הדירה, בתנאי שבתקופה זו התקיים אחד מ-4 המצבים הבאים:
  1. הזכאים או יורשיהם (אם הזכאים נפטרו) התגוררו בדירת הדיור הציבורי שרכשו.
  2. הזכאים או יורשיהם התגוררו בדירה אחרת שרכשו (הם או יורשיהם), ומחיר הדירה האחרת אינו נמוך מסכום המענק המותנה שקיבלו.
  3. הזכאים עברו להתגורר במוסד סיעודי (במקרה זה הם רשאים להשכיר את הדירה).
  4. הזכאים או יורשיהם השכירו את הדירה שרכשו, ושכרו דירה אחרת שהתגוררו בה באותה תקופה.

הליך מימוש הזכות

 • במועד רכישת הדירה, סכום המענק המותנה יופחת ממחיר הדירה, ותירשם הערת אזהרה במרשם המקרקעין.
 • אם יתקיים אחד או יותר מ-4 המצבים שצוינו במשך 5 שנים, הערת האזהרה תוסר והסכום שהופחת ממחיר הדירה יהפוך למענק קבוע (שאין צורך להחזיר).
 • אם לא התקיים מצב מבין המצבים שצוינו במשך 5 שנים ממועד הרכישה, על מקבלי המענק להחזיר את הסכום.
 • למידע נוסף על כלל התהליך, ראו רכישת דירה בדיור הציבורי.

המחיר המירבי לדירה שמתוכו מחושב המענק

 • למי שאינם עונים על הגדרת נכים או עיוורים (ראו בהמשך), המענק מחושב באחוזים מתוך מחיר הדירה בתנאי שמחיר הדירה אינו עולה על 915,000 ₪. אם מחיר הדירה גבוה מסכום זה, המענק יחושב באחוזים מתוך 915,000 ₪, ולא מהמחיר המלא של הדירה.

המחיר המירבי לדירה עבור נכים ועיוורים

 • למי שעונים על אחד מהתנאים הבאים, המחיר המירבי לדירה שמתוכו מחושב המענק יהיה 1,091,250 ₪ (במקום 915,000 ₪):
  1. נקבעה להם דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% והם מרותקים לכיסא גלגלים.
  2. נקבעה להם דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% בשל עיוורון מלא בשתי העיניים.
 • נכים ועיוורים שאינם עונים על התנאים שצוינו כי נקבעה להם נכות רפואית נמוכה מ-100%, אך בשיעור של 80% לפחות, יכולים לפנות לחברות המאכלסות שרשאיות לדון בבקשותיהם ולאשר להם את ההטבה.
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור נמוך מ-80% יכולים לפנות לוועדת חריגים באמצעות חברת ההרשמה לסיוע בדיור שהדירה נמצאת בניהולה.

שיעורי המענק

 • שיעורי המענק המירביים נקבעים בהתאם לאזור שבו נמצאת הדירה:
  • לדירות באזורי עדיפות לאומית שיעור המענק לא יעלה על 90% מהמחיר המירבי שנקבע לדירה.
  • לדירות בשאר האזורים שיעור המענק לא יעלה על 82.5% מהמחיר המירבי שנקבע לדירה.
 • סכום המענק מורכב ממענק בסיסי בתוספת מענק לפי ותק.

מענק בסיסי

מספר הנפשות המתגוררות בדירה הציבורית שיעור ההפחתה מהמחיר המירבי לדירה,

לדירות באזורי עדיפות לאומית

שיעור ההפחתה מהמחיר המירבי לדירה, לדירות בשאר האזורים
יחיד/ה 25% 20%
זוג 45% 40%
זוג או הורה עצמאי (הורה יחיד) + ילד/ה (ראו פסק דין בהמשך) 55% 50%
זוג או הורה עצמאי (הורה יחיד) + שני ילדים או יותר 65% 60%

מענק לפי ותק

 • מענק לפי ותק (הפחתה באחוזים מהמחיר המירבי לדירה) מחושב במצטבר לכל שנה שלמה שבה התגוררו הזכאים בדירה הציבורית.
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100% ודרגת אי כושר בשיעור של 75% זכאים למענק לפי ותק בשיעורים גבוהים יותר. עם זאת, הפרטים שצוינו למעלה לגבי נכים שנקבעה להם נכות רפואית נמוכה מ-100% עשויים להיות רלוונטיים גם כאן.
מספר שנות המגורים בדיור הציבורי שיעור ההפחתה מהמחיר המירבי לדירה על כל שנת ותק למי שאינם נכים שיעור ההפחתה מהמחיר המירבי לדירה על כל שנת ותק למי שנקבעו להם 100% נכות רפואית+75% אי כושר
5 השנים הראשונות 0.5% 0.625%
6 עד 15 השנים הבאות 0.75% 0.93%
16 עד 25 השנים הבאות 1% 1.25%
26 עד 30 השנים הבאות 1.4% 1.75%
31 עד 35 השנים הבאות 2% 2.5%
 • במקרים של רכישת דירות על-ידי דיירים ממשיכים (ולא על-ידי הזכאים עצמם), תילקח בחשבון לצורך חישוב הוותק רק תקופת המגורים בדירה הציבורית של הדיירים הממשיכים מהמועד שבו מלאו להם 18 שנים:
  • אם הדיירים הממשיכים הם בן/בת הזוג של הזכאים, תובא בחשבון כל תקופת מגוריהם בדירה הציבורית.
  • אם הדיירים הממשיכים אינם בן/בת הזוג של הזכאים, תובא בחשבון רק תקופת מגוריהם בדירה הציבורית החל מהמועד שבו הזכאים נפטרו, או עברו להתגורר במוסד סיעודי.

שיעור המענק לרוכשי דירה ששילמו שכר דירה במסלול שכירות חופשית

דוגמאות לחישוב גובה המענק

דוגמה
 • דייר שהתגורר עם בת זוגו במשך 17 שנה בדירה ציבורית ביישוב באזור עדיפות לאומית.
 • אם ירכוש את הדירה, המענק הבסיסי שהוא זכאי לו יהיה בשיעור 45%.
 • המענק לפי ותק שהוא זכאי לו יהיה בשיעור 12% (1% X ‏ 2 שנים + 0.75% X ‏ 10 שנים + 0.5% X ‏ 5 שנים).
 • סך כל המענק המותנה שהוא זכאי לו יהיה בשיעור 57% (45 + 12).
  • אם מחיר הדירה הוא 500,000 ₪, הוא יהיה זכאי למענק של 57% מסכום זה, כלומר מענק בסך 285,000 ₪.
  • אם מחיר הדירה הוא 1,000,000 ₪, יחושבו 57% מתוך 915,000 ₪ ולא מתוך המחיר המלא של הדירה. סכום המענק במקרה זה יהיה 521,550 ₪ (915,000 X ‏ 57%).
דוגמה
 • אישה מרותקת לכיסא גלגלים שנקבעה לה נכות רפואית בשיעור של 100% ודרגת אי כושר בשיעור של 75%, התגוררה עם בן זוג וילד במשך 5 שנים בדירה ציבורית ביישוב שאינו באזור עדיפות לאומית.
 • אם תרכוש את הדירה, המענק הבסיסי שהיא זכאית לו יהיה בשיעור 50%.
 • המענק לפי ותק שהיא זכאית לו יהיה בשיעור 3.125% (0.625% X ‏ 5 שנים).
 • סך כל המענק המותנה שהיא זכאית לו יהיה בשיעור 53.125% (50 + 3.125).
  • אם מחיר הדירה הוא 500,000 ₪, היא תהיה זכאית למענק של 53.125% מסכום זה, כלומר מענק בסך 265,625 ₪.
  • אם מחיר הדירה הוא 1,200,000 ₪, המענק יחושב לה כנכה מתוך 1,091,250 ₪ ולא מתוך המחיר המלא של הדירה. סכום המענק במקרה זה יהיה 579,726.56 ₪ (1,091,250 X ‏ 53.125%).פסקי דין

 • עתמ (ב"ש) 21494-06-15‏ (באתר נבו)- לצורך קביעת אחוזי המענק המותנה, אין לפרש את המונח "ילד" כמשמעותו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי, או להתבסס על הגדרת המונח "ילד" בהנחיות משרדי הבינוי והאוצר לעניין מכר דירות בשיכון הציבורי.

חקיקה ונהלים