הקדמה:

רשות המסים הודיעה על מתן ארכה עד ל-01.07.2020 להגשת הבקשה למענק לעצמאים בפעימה הראשונה
דף זה עוסק בזכאות של עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים למענק הראשון. למידע על המענק השני (שאליו יש להגיש בקשה נפרדת) ראו מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה) בעקבות משבר קורונה
עצמאי שפתח עסק בשנת 2019 חייב להגיש את הדוח השנתי ל-2019 לפני הגשת התביעה למענק
ניתן לקבל הדרכה במילוי הטופס במשרדי מס הכנסה או לפנות בשאלות לרשות המסים בהתאם למפורט בהמשך
שימו לב
המועד להגשת בקשה למענק זה עבר.

המועד להגשת הבקשה לפעימה השנייה, יחול עד ה-07.08.2020.

בעלי עסקים קטנים ובינוניים ועצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה זכאים למענק סיוע, בהתאם לתנאים שיפורטו.

 • דף זה עוסק בפעימה הראשונה של תשלום המענק.
 • המענק יהיה בשיעור 65% מהכנסתו החודשית הממוצעת של העסק בשנת 2018.
  • לעסק שנפתח בין ה- 01.01.2019 ל-01.09.2019, סכום המענק ייקבע בהתאם לנתוני שנת 2019.
  • בכל מקרה, הסכום לא יעלה על 6,000 ש"ח.
 • למי שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 16,000 ש"ח:
  • ההפרש בין סכום ההכנסה ל-16,000 יוכפל ב-0.75 והתוצאה תופחת מסכום המענק.
  • סכום המענק יפחת בהדרגה, אך לא יהיה פחות מ-3,000 ש"ח.

מי זכאי?

שימו לב
דף זה עוסק בפעימה הראשונה של תשלום המענק לעצמאים

תושב ישראל שעונה על כל אלה:

 • הוא נולד בשנת 1999 או לפני כן.
 • היה לו עסק פעיל (או שהוא עסק במשלח יד) בתקופה שבין ה- 01.09.2019 ל-29.02.2020, לכל הפחות.
 • הוא הגיש דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים, אם הוא נדרש לכך לפי החוק (למשל עוסק מורשה).
 • הוא הגיש דוח שנתי למס הכנסה, כפי שמפורט בהמשך (בהתאם לשנה שבה החל לפעול כעצמאי), אלא אם הוא פטור מהגשת הדוח.
 • לא היו לו הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • מתקיימים התנאים הבאים, בהתאם לשנות הפעילות של העסק:

עסקים שנפתחו לפני 2019

 • בעל העסק הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018.
 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2018 לא עלתה על 240,000 ש"ח (ראו "הגדרת הכנסה חייבת" בהמשך. בחישוב זה, אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב כל מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של אחד מבני הזוג).
 • הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2018 עלתה על 2,000 ש"ח.
 • הכנסתו החייבת בצירוף ההכנסה של בן זוגו לשנת המס 2018 לא עלתה על 340,000 ש"ח.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.

עסקים שנפתחו ב-2019

 • העסק נפתח לפני 01.09.2019.
 • בעל העסק הגיש דוח שנתי לשנת המס 2019 במועד. אם טרם הגיע המועד, עליו להגישו במועד ורק לאחר מכן יוכל להגיש את התביעה.
 • הכנסתו החייבת לשנת המס 2019 לא עלתה על 240,000 ש"ח (בחישוב זה, אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב כל מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של אחד מבני הזוג).
 • הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2019 עלתה על 2,000 ש"ח (הכוונה להכנסה החייבת ב-2019 לאחר שחולקה במספר החודשים שבהם העסק היה פעיל באותה שנה).
 • הכנסתו החייבת בצירוף ההכנסה של בן זוגו לשנת המס 2019 לא עלתה על 340,000 ש"ח.
 • מחזור עסקאותיו בחודשים מרץ-אפריל 2020 ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בשיעור העולה על 25%.
שימו לב
אם העסק החל לפעול לאחר 01.03.2019, יהיה צורך להראות כי מחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל 2020, ירד ביותר מ-25% ביחס למחזור העסקאות הממוצע בתקופה שמתחילת פעילותו ועד 29.02.2020 (מחזור העסקאות בכל התקופה יחולק במספר החודשים שבהם עסק העצמאי בעסק, ויוכפל ב-2).

תהליך מימוש הזכות

מדריך רישום לאזור האישי
 • ניתן להגיש תביעה לרשות המסים עד ל-01.07.2020 (במקום עד ל-10.06.2020, בעקבות ארכה שניתנה).
  • מי שיגישו את הדוח השנתי לשנת 2019 עד ל-01.07.2020 ומי שמעוניינים להגיש תיקון לדוח שהוגש ונקלט, שאמור להשפיע על הזכאות למענק, יוכלו להגיש את הבקשה למענק גם לאחר מועד זה, עם קליטתו במערכת.
  • למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים מיום 07.06.2020.
 • מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים (האפשרות להגשת הבקשות נפתחה באתר רשות המסים ב-02.04.2020).
 • מי שטרם נרשמו באזור האישי של רשות המסים (לא של ממשל זמין - gov.il!), צריכים לבצע רישום.
 • עצמאים שפתחו עסק בין 01.01.2019 ל-01.09.2019, יוכלו להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019. אם הדוח כבר הוגש, הם יוכלו להגיש את התביעה כעת, והיא תיבחן מיד לאחר פסח.
 • למי שאושרה הזכאות, המענק ישולם כיומיים לאחר שליחת הבקשה.
 • המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים".

מידע וסיוע בהגשת הבקשה

 • במשרדי מס-הכנסה ברחבי הארץ ניתנת הדרכה למי שמעוניינים לקבל סיוע בהגשת התביעה. לפרטים נוספים ראו באתר רשות המסים.
 • ניתן להיעזר בשאלות ותשובות באמצעות הצ'ט בוט באתר הממשלתי.
 • כמו כן ניתן לצפות במצגת המסבירה את תהליך זיהוי ורישום הלקוח באתר האינטרנט.
 • בשאלות ובירורים נוספים ניתן להתקשר למוקד התמיכה של רשות המסים:
  • בטלפון *4954 או 02-5656400
  • המענה ניתן בימים א' עד ה' בין השעות 8:15 עד 16:00
 • אפשרות נוספת היא פנייה בדוא"ל לכתובת .

ערעור

 • מי שאינו שבע רצון מהקביעה בנושא זכאותו למענק יכול להגיש השגה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המיסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגיש השגה ומעוניין לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכול לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מתגורר.

הגדרת הכנסה חייבת

 • ההכנסה החייבת היא הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, לא כולל את רווחי ההון של העצמאי ושבח המקרקעין שלו.
 • בתנאי הזכאות שבו נדרשת הכנסה שלא עלתה על 240,000 ש"ח, אם לעצמאי ולבן זוגו יש הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית, תיחשב כל מחצית מההכנסה הזו כהכנסה של אחד מבני הזוג.
 • בהכנסה החייבת נכללים דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים מהמוסד לביטוח לאומי.

משמעות קבלת כספי המענק עבור מי שנמצא בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)

חשוב לדעת

שימו לב
עצמאים ובעלי עסקים שהגישו בקשה לפעימה הראשונה של המענק ומעוניינים לקבל גם את הפעימה השניה של המענק, צריכים להגיש 2 בקשות נפרדות (אחת לכל מענק). מדובר ב-2 מענקים נפרדים שלכל אחד מהם יש להגיש בקשה נפרדת והם אינם תלויים אחד בשני).
טיפ
אם נקלעתם לקשים כלכליים, ייתכן שמגיעות לכם הטבות או הקלות מהמדינה או מגופים אחרים (כמו חברות ביטוח וקופות גמל). למידע נוסף ראו מידע חשוב למי שנקלע לקשיים כלכליים עקב משבר נגיף קורונה.

גורמי ממשל

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים